Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti

 • NƏ¹

  1. тӀв.-эв. вуч (ккуь, ккуьн); nə olub? вуч хьанва?; 2. кӀус. вуч; nə yaxşı kitabdır? вуч хъсан улуб я?; 3

  Tam oxu »
 • NƏ²

  союз. я; nə tüfəngə çaxmaq, nə dümbəyə toxmaq Ata. sözü я як туш, я кӀараб.

  Tam oxu »
 • NƏBADƏ

  [fars.] рах. кил. məbadə.

  Tam oxu »
 • NƏBAT

  [ər.] сущ. клас. набатат (чиляй экъечӀзавай гьар са затӀ, хъач, векь, ттар ва мс.).

  Tam oxu »
 • NƏBATAT

  [ər. “nəbat” söz. cəmi] набатат (1. набататар, набататрин алем; 2. кил. botanika.

  Tam oxu »
 • NƏBATATÇI

  кил. botanik.

  Tam oxu »
 • NƏBATATŞÜNAS

  [ər. nəbatat və fars. ...şünas] кил. nəbatatçı.

  Tam oxu »
 • NƏBATİ

  [ər.] прил. 1. набататдиз талукь тир, набататдикай къачузвай; 2. набатат хьтин, набататдин формада авай

  Tam oxu »
 • NƏBİ

  [ər.] сущ. клас. пайгъамбар, неби.

  Tam oxu »
 • NƏBZ

  [ər.] сущ. пульс (1. рикӀи кӀвалахуникди иви къекъвезвай дамаррин юзун, дамарди ягъун; гъилин цӀеминин дамардин гьахьтин юзунар чириз жедай чка; 2

  Tam oxu »
 • NƏCABƏT

  [ər.] сущ. эсиллувал, михьи несилдиз талукьвал, михьи несилдикай яз хьунухь.

  Tam oxu »
 • NƏCABƏTLİ

  прил. михьи, эсил авай, эсиллу, тӀвар-ван авай, хаса.

  Tam oxu »
 • NƏCAT

  клас. кил. nicat.

  Tam oxu »
 • NƏCİB

  [ər.] прил. 1. эсил авай, эсиллу, хаса; 2. хъсан, къени, рикӀ михьи, дуьз; 3. пер. михьи, пак, мукъаддас (мес

  Tam oxu »
 • NƏCİBANƏ

  [ər. nəcib və fars. ...anə] 1. прил. михьи (эсиллу, хъсан, дуьз) инсандиз махсус, хъсан (михьи, дуьз) инсандин хьтин (мес

  Tam oxu »
 • NƏCİBCƏSİNƏ

  кил. nəcibanə.

  Tam oxu »
 • NƏCİBLƏŞMƏK

  гл. иер хьун, хъсан хьун, зериф хьун, гуьзел хьун.

  Tam oxu »
 • NƏCİBLİK

  сущ. 1. эсиллувал, хасавал, рикӀин михьивал (чӀехивал), жумартвал; 2. пер. иервал, зерифвал, гуьзелвал

  Tam oxu »
 • NƏÇİ

  тӀв.-эв. вуж, гьим, вуч кас (са касдин сенят, пеше, машгъулат чирун патал жузнадин макъамда кӀвалахардай гаф); nəçidir? вуж (вуч кас) я? гьим я? вуч к

  Tam oxu »
 • NƏDAMƏT

  [ər.] 1. сущ. пашманвал, пашман хьунухь; nədamət çəkmək пашманвал чӀугун, пашман хьун; 2. nədamətlə нареч

  Tam oxu »
 • NƏDƏN

  тӀв.-эв. вучиз, тӀа, вуч себебдалди; nədən ki, nədəndir ki вучиз лагьайтӀа, гьикӀ лагьайтӀа, гьа себебдалди, вуча-вуча

  Tam oxu »
 • NƏDƏNSƏ

  нареч. вучиз ятӀани, гьикӀ ятӀани, квез ятӀани.

  Tam oxu »
 • NƏDİM

  [ər.] сущ. куьгьн. 1. дуст, лап мукьва (сир сад тир) дуст, рикӀин дуст, эхтилатдин (гафардай) юлдаш, эхтилатчи; 2

  Tam oxu »
 • NƏDİMƏ

  [ər. nədimət] куьгьн. телхек дишегьли, дишегьли телхек (кил. nədim 2).

  Tam oxu »
 • NƏF

  [ər.] сущ. клас. хийир, файда, менфят; nəf etmək (eləmək) менфят (файда, хийир) къачун, хийир акун.

  Tam oxu »
 • NƏFƏR

  [ər.] сущ. 1. кас, итим, са кас, вуж ятӀани сад; bir nəfər тӀв.-эв. са кас (итим), тайин тушир кас, сад; beş nəfər вад кас; bir nəfərə (nəfərinə) qədə

  Tam oxu »
 • NƏFƏS

  [ər.] сущ. 1. нефес (1. нефес къачун (жигерривди гьава къенез къачуна къецел ахкъудун; жигерралди къачуз ахъайзавай гьава ); dərindən nəfəs almaq дери

  Tam oxu »
 • NƏFƏS-NƏFƏSƏ

  нареч. ччин-ччинал, гзаф мукьвал, лап мукьвал (мес. ацукьун).

  Tam oxu »
 • NƏFƏSALMA

  сущ. нефес къачун (жигерралди гьава къенез ялун); // нефес къачунин (мес. процесс).

  Tam oxu »
 • NƏFƏSLİ

  прил. муз. нефесдалди ядай (музыкадин алатар, зуьрне, кфил, кларнет ва мс.).

  Tam oxu »
 • NƏFƏSLİK

  сущ. 1. форточка (дакӀардин, кӀвалин гьава дегишун патал ахъайиз акьалдай гъвечӀи вил); 2. нугъ. гъвечӀи дакӀар (пенжер)

  Tam oxu »
 • NƏFƏSSİZ

  прил., нареч. нефессуз (1. гьалдай аватнавай, ччан аламачир; 2. пер. нефес авачиз, кас авачиз, инсан авачиз)

  Tam oxu »
 • NƏFƏSVERMƏ

  сущ. нефес акъудун, жигеррай гьава къецел акъудун; // нефес акъудунин (мес. процесс).

  Tam oxu »
 • NƏFİS

  [ər.] сущ. нефис, акьалтӀай зериф, иер, гуьзел (мес. парча, шикил); nəfis ədəbiyyat нефис литература, художественный литература; nəfis sənətlər куьгьн

  Tam oxu »
 • NƏFİSLİK

  сущ. нефисвал, зерифвал, иервал, гуьзелвал.

  Tam oxu »
 • NƏFLİ

  прил. хийирлу, файдалу, менфятлу.

  Tam oxu »
 • NƏFS

  [ər.] сущ. нефс (1. игьтирас, арзу, гзаф рикӀ алайвал, майилвал; 2. темягь, темягькарвал, къанихвал; // къенепан игьтияж, кӀанивал (пис манада); nəfsi

  Tam oxu »
 • NƏFSANİ

  [ər.] прил. нефсиниз, игьтирасдиз, ашервилин гьиссериз талукь тир; нефсинин.

  Tam oxu »
 • NƏFSKAR

  [ər. nəfs və fars. ...kar] сущ. нефскар, нефсетӀ (1. гьашер, шеври; 2. нефс алай, нефс хуьз тежер, темягькар)

  Tam oxu »
 • NƏFSLİ

  прил. 1. нефс алай, гзаф темягькар, гьар затӀуна вил авай; 2. гьашер, шеври.

  Tam oxu »
 • NƏFSPƏRƏST

  [ər. nəfs və fars. ...pərəst] прил. нефсперес (1. къати нефс алай, темягькар, нефсиниз кӀанивал ийидай, гьар са затӀ вичин нефсиниз къурбанд ийидай; 2

  Tam oxu »
 • NƏĞMƏ

  [ər.] кил. mahnı.

  Tam oxu »
 • NƏĞMƏKAR

  [ər. nəğmə və fars. ...kar] сущ. 1. манияр ядайди; манидар; 2. манияр туькӀуьрдайди (теснифдайди).

  Tam oxu »
 • NƏHAYƏT

  [ər.] 1. сущ. эхир, эхир кьил, куьтягь жедай кьил; nəhayət vermək (qoymaq) эхир эцигун, хуьн, акъвазарун (мес

  Tam oxu »
 • NƏHAYƏTSİZ

  прил. эхир авачир, и кьил а кьил авачир, сергьят авачир (мес. цав); куьтягь тежер, акьалтӀ тийир.

  Tam oxu »
 • NƏHAYƏTSİZLİK

  сущ. эхир авачирвал (тахьунухь), и кьил а кьил авачирвал.

  Tam oxu »
 • NƏHƏNG

  [ər.] прил. 1. зурба, акьалтӀай чӀехи, гзаф еке, ири (мес. кас, дарамат); 2. пер. зурба, чӀехи (мес. сеняткар)

  Tam oxu »
 • NƏHƏNGLİK

  сущ. акьалтӀай чӀехивал, зурбавал, екевал, иривал.

  Tam oxu »
 • NƏHR

  [ər.] сущ. авахьзавай яд, вацӀ (чӀехи); Kür nəhri Куьр вацӀ.

  Tam oxu »
 • NƏHS

  [ər.] нягьс (1. прил. кутуг тийир, терс гъидай, залан (мес. кӀвачӀ, варз, югъ); nəhs demək (gətirmək) нягьс лугьун (рахун, гъун), бед рахун, сив пис п

  Tam oxu »