GÜLXƏNDA

Qadın adı kimi işlədilir, farscadır, “açılmış (parlaq) gül” deməkdir (qönçə sözü ilə müqayisə et). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

GÜLXAR
GÜLQÖNÇƏ