Англо-азербайджанский словарь

 • PEA

  n bot. noxud; split ~s qabıqdan çıxarılmış noxud; to shell ~s noxudu qadıqdan çıxartmaq; green ~s göy noxud; ◊ as like as two ~s ≅ ikiyə bölünmüş bir

  Полностью »
 • PEA-SOUP

  n 1. noxud supu / şorbası; 2. d.d. sarı qatı duman

  Полностью »
 • PEACE

  peace1 n 1. sülh; just ~ ədalətli sülh; universal ~ ümumi sülh; stable ~ möhkəm sülh; lasting ~ uzunmüddətli sülh; to be at ~ 1) sülh şəraitində olmaq

  Полностью »
 • PEACE-BREAKER

  n 1. sülhü pozan; 2. hüq. asayişi pozan şəxs

  Полностью »
 • PEACE-LOVER

  n sülh tərəfdarı, sülh sevən (adam)

  Полностью »
 • PEACE-LOVING

  adj sülhsevər, sülhpərvər; ~ nations sülhsevər xalqlar

  Полностью »
 • PEACE-TIME

  n sülh zamanı

  Полностью »
 • PEACEABLE

  adj 1. sülhsevər, sülhpərvər; a ~ person sülhsevər adam; 2. dinc, sakit

  Полностью »
 • PEACEABLY

  adv sakit, dinc; to live ~ with one’s neighbours qonşuları ilə dinc / sakit yaşamaq

  Полностью »
 • PEACEFUL

  adj 1. dinc, sakit; a ~ demonstration dinc nümayiş; It’s so peaceful here in the country Burada kənddə elə sakitlikdir; 2

  Полностью »
 • PEACEFULLY

  adv sakit, dinc, sakitcə; to sleep ~ sakit / sakitcə yatmaq; The child was sleeping peacefully Uşaq sakitcə yatırdı

  Полностью »
 • PEACEFULNESS

  n 1. sakitlik, dinclik; 2. sülhsevərlik, sülhpərvərlik

  Полностью »
 • PEACEMAKER

  n barışdırıcı, sülh yaradan

  Полностью »
 • PEACH

  peach1 n 1. bot. şaftalı ağacı; şaftalı (meyvə); 2. şaftalı rəngi peach2 v (against, upon, on) şeytanlamaq, çuğulluq / şeytanlıq etmək (xüs

  Полностью »
 • PEACH-BLOSSOM

  n şaftalı ağacının çiçəyi / gülü

  Полностью »
 • PEACH-COLOUR

  n şaftalı rəngi

  Полностью »
 • PEACH-TREE

  n şaftalı ağacı

  Полностью »
 • PEACHY

  adj 1. şaftalıya oxşar / bənzər (yanaq haq.); 2. d.d. çox gözəl / yaxşı / qəşəng; It was a peachy time for me O mənim üçün çox yaxşı bir vaxt idi

  Полностью »
 • PEACOCK

  peacock1 n zool. tovuz; ◊ proud as a ~ tovuz quşu kimi məğrur; to play the ~ iddia satmaq, lovğalanmaq, təkəbbürlənmək peacock2 v lovğalanmaq, təkəbbü

  Полностью »
 • PEAHEN

  n dişi tovuz

  Полностью »
 • PEAK

  peak1 n 1. coğ. pik, zirvə (dağda); 2. məc. zirvə; the ~ of glory şöhrətin zirvəsi; 3. günlük (şapkada), şapkanın qabaqlığı peak2 v zirvəyə çatmaq / y

  Полностью »
 • PEAKED

  adj sivri, şiştəpəli, şiş; a ~ cap şiş papaq; a ~ roof şiştəpəli dam; ~ nose şiş burun

  Полностью »
 • PEAL

  peal1 n gurultu (ildırımın və s.); a ~ of thunder ildırımın gurultusu; to break into ~s of laughter qəhqəhə çəkib gülmək peal2 v 1

  Полностью »
 • PEANUT

  peanut1 n bot. araxis, yerfındığı; a pocket of salted ~s bir cib duzlanmış yerfındığı / araxis peanut2 adj araxis, yerfındığı; ~ oil araxis / yerfındı

  Полностью »
 • PEAR

  n bot. 1. armud ağacı; 2. armud (meyvə)

  Полностью »
 • PEAR-SHAPED

  adj armudu, armudvarı, armudaoxşar, armudşəkilli, armudabənzər

  Полностью »
 • PEAR-TREE

  n armud ağacı

  Полностью »
 • PEARL

  pearl1 n 1. mirvari, inci, dürr; a string of ~s bir sap mirvari; 2. mirvari / inci denəsi; 3. sədəf, 4

  Полностью »
 • PEARL-BARLEY

  n 1. arpa yarması; 2. pivə bişirmək üçün arpa

  Полностью »
 • PEARL-BUTTON

  n sədəf düymə

  Полностью »
 • PEARL-DIVER

  n inci / dürr axtaran dalğıc

  Полностью »
 • PEARL-FISHER

  n inci / mirvari yığan

  Полностью »
 • PEARL-FISHERY

  n mirvari / inci yığma

  Полностью »
 • PEARLED

  adj 1. mirvari / inci düzülmüş; 2. şeh damcıları ilə örtülmüş; 3. qabığı alınmış (arpa, çəltik və s.)

  Полностью »
 • PEARLY

  adj 1. sədəf; sədəf / mirvari kimi; ~ teeth sədəf dişlər; teeth of ~ whiteness sədəf ağlığında dişlər; 2

  Полностью »
 • PEASANT

  peasant1 n kəndli; avam / kobud / cahil adam peasant2 adj kənd; kəndli; ~ woman kəndli qadın; ~ farmers kənd fermerləri

  Полностью »
 • PEASANTRY

  n kəndlilər

  Полностью »
 • PEASE

  n noxud

  Полностью »
 • PEASHAPED

  adj noxudabənzər, noxudvarı, noxudşəkilli

  Полностью »
 • PEAT

  n torf

  Полностью »
 • PEATY

  adj torflu, torf olan; ~ soil torflu torpaq

  Полностью »
 • PEBBLE

  pebble1 n 1. çaydaşı, çaylaq daşı, qənbər; 2. çini növü pebble2 v 1. çaydaşı ilə / qənbərlə döşəmək; 2

  Полностью »
 • PEBBLY

  adj çaydaşı / çaylaq daşı ilə örtülü, qənbərli; a ~ beach qənbərli / daşlı çimərlik

  Полностью »
 • PECCARY

  n amer. vəhşi donu

  Полностью »
 • PECK

  peck1 n 1. dimdik, dimdikləmə; 2. yüngül / ötəri öpüş; to give smb. a ~ bir kəsi yüngülcə öpmək; 3. dimdik yeri, deşik (dimdiklə açılmış) peck2 v 1

  Полностью »
 • PECKED

  adj dimdiklənmiş, dimdiklə deşilmiş; ~ apples dimdiklənmiş almalar

  Полностью »
 • PECKER

  n 1. kərki (alət); 2. d.d. dimdik; burun; 3. cəsarət, igidlik, qoçaqlıq

  Полностью »
 • PECKISH

  adj d.d. ac; to be ~ac olmaq; to feel a bit ~ bir az aclıq hiss etmək

  Полностью »
 • PECULIAR

  adj 1. spesifik, xüsusi, səciyyəvi; özünəməxsus; a ~ taste spesifik / özünəməxsus dad; a ~ smell spesifik iy; a ~ noise səciyyəvi / spesifik səs; 2

  Полностью »
 • PECULIARITY

  n 1. spesifiklik, xüsusiyyət; a genetic ~ genetik xüsusiyyət; peculiarities of dress / behaviour geyimin / davranışın xüsusiyyətləri; 2

  Полностью »