Англо-азербайджанский словарь

 • PNEUMATIC

  adj pnevmatik, sıxılmış hava ilə işləyən, ~ tyre / hammer pnevmatik şin / çəkic

  Полностью »
 • PNEUMONIA

  n tib. pnevmoniya, sətəlcəm; single / double ~ birtərəfli / ikitərəfli sətəlcəm

  Полностью »
 • PNNINESS

  n balacalıq, zəiflik, xırdalıq

  Полностью »
 • POACH

  v 1. başqasının torpağına soxulmaq; 2. icazəsiz ov etmək; to ~ hares başqasının ərazisində dovşan ovu ilə məşğul olmaq; 3

  Полностью »
 • POACHER

  n brakonyer

  Полностью »
 • POACHY

  adj nəm, rütubətli, bataqlı (torpaq haq.)

  Полностью »
 • POCKET

  pocket1 n 1. cib; a deep ~ dərin cib; a coat / jacket / trouser ~ palto / pencək / şalvar cibi; to put one’s hand into one’s ~ 1) əlini cibinə qoymaq;

  Полностью »
 • POCKET-GLASS

  n cib güzgüsü

  Полностью »
 • POCKET-HANDKERCHIEF

  n cib dəsmalı

  Полностью »
 • POCKET-PICKING

  n cib oğurluğu, cibə girmə

  Полностью »
 • POCKETBOOK

  n 1. cib dəftəri; 2. bumajnik (portmanat)

  Полностью »
 • POCKETFUL

  n (pl -fuls) bir cib, cibdolusu; a ~ of money bir cib / cibdolusu pul

  Полностью »
 • POEM

  n şer; poema; to write ~s şerlər yazmaq

  Полностью »
 • POET

  n şair

  Полностью »
 • POETESS

  n şairə

  Полностью »
 • POETIC

  adj poetik, bədii; ~ language bədii dil

  Полностью »
 • POETICAL

  adj mənzum; ~ play mənzum pyes; ~ works mənzum əsərlər

  Полностью »
 • POETICALLY

  adv şairanə bir tərzdə

  Полностью »
 • POETRY

  n 1. poeziya; şer, nəzm; 2. məc. bədiilik, şeriyyət

  Полностью »
 • POGROM

  n talan, çapqın, qırğın

  Полностью »
 • POIGNANCY

  n 1. kəskinlik, itilik, tündlük; 2. əzab, əziyyət, acı; şiddət (ağrıda)

  Полностью »
 • POIGNANT

  adj 1. tünd, kəskin; ~ sauce tünd sous; ~ perfume kəskin iy; ~ retort kəskin cavab; 2. acı, şiddətli, əziyyətli, əzablı, üzücü; ~ sorrow üzücü / acı k

  Полностью »
 • POINT

  point1 n 1. uc; the ~ of a pin / knife / pencil, etc. sancağın / bıçağın / karandaşın və s.-in ucu; 2

  Полностью »
 • POINTED

  adj 1. sivri, şişuclu, sivriuclu, şiştəpəli; ~ arch sivriuclu / şiştəpəli tağ; a ~ instrument / tool şişuclu alət; a ~ hat şiştəpəli şlyapa; 2

  Полностью »
 • POINTEDLY

  adv 1. açıq, açıqcasına, açıq-aydın, açıqdan-açığa; He pointedly ignored the question O, açıqdan-açığa suala əhəmiyyət vermədi; 2

  Полностью »
 • POINTER

  n I 1. əqrəb (saatda, tərəzidə və s.), 2. göstərici (cihazda) n II poynter (hamartüklü tula cinsi)

  Полностью »
 • POINTFUL

  adj yerli, yerində, uyğun, münasib; a ~ question yerli / münasib sual; a ~ remark yerli irad

  Полностью »
 • POINTING

  n 1. göstərmə; göstəriş; 2. eyham, işarə; yerindən / yavaşca demə

  Полностью »
 • POINTLESS

  adj 1. küt, ucsuz, ucu olmayan; 2. mənasız, məqsədsiz; a ~ remark mənasız irad

  Полностью »
 • POINTLESSNESS

  n mənasızlıq, heçlik; the ~ of his existence onun mövcudluğunun mənasızlığı / heçliyi

  Полностью »
 • POISE

  poise1 n 1. tarazlıq, müvazinət; to lose one’s ~ müvazinətini / tarazlığını itirmək; to recover one’s ~ tarazlığını / müvazinətini düzəltmək; She seem

  Полностью »
 • POISON

  poison1 n 1. zəhər, ağı; rat ~ siçan zəhəri; to commit suicide by taking ~ zəhər içməklə intihar etmək; 2

  Полностью »
 • POISON-PEN

  n anonim / imzasız məktub müəllifi

  Полностью »
 • POISON PEN LETTER

  n anonim / imzasız məktub

  Полностью »
 • POISONED

  adj zəhərli, zəhərlənmiş; zəhər qatılmış; a ~ arrow zəhərli ox

  Полностью »
 • POISONER

  n zəhərləyən, ağılayan; zəhər / ağı verən (adam)

  Полностью »
 • POISONING

  n zəhərlənmə; lead ~ qurğuşundan zəhərlənmə; gas ~ qazdan zəhərlənmə

  Полностью »
 • POISONOUS

  adj 1. zəhərli; ~ snakes / plants / insects, etc. zəhərli ilanlar / bitkilər / həşəratlar və s.; 2. ziyanlı, zərərli; ~ influence ziyanlı / zərərli tə

  Полностью »
 • POKE

  poke1 n təkan; itələmə; dürtmə; to give smb. a ~ in the ribs bir kəsin qabırğasına dürtmə vurmaq poke2 v 1

  Полностью »
 • POKER

  poker1 n I odçəkən, atəşkeş n II poker (qumar oyunlarından birinin adı) poker2 v 1. odçəkənlə / atəşkeşlə qarışdırmaq (odu, ocağı); 2

  Полностью »
 • POKERISH

  adj zabitəli; rəsmiyyətçi

  Полностью »
 • POKY

  adj kiçik, balaca; darısqal; a ~ little room balaca darısqal otaq

  Полностью »
 • POLAR

  adj qütb, şimal; a ~ ice qütb buzu; ~ explorers qütb tədqiqatçılan; ~ light qütb parıltısı

  Полностью »
 • POLAR BEAR

  n zool. şimal ayısı, ağ ayı

  Полностью »
 • POLAR FOX

  n zool. şimal tülküsü

  Полностью »
 • POLAR HARE

  n zool. şimal dovşanı

  Полностью »
 • POLARISE

  polarize, -ise v 1. fiz. polyarlaşdırmaq; 2. qütbləşdirmək; qütbləşmək (fikirlərin, baxışların iki müxtəlif qütbdə toplanması)

  Полностью »
 • POLARITY

  n 1. (between) ziddiyyət; the growing ~ between the left and right wings of the party partiyanın sol və sağ qanadları arasında artan / artmaqda olan z

  Полностью »
 • POLARIZE

  polarize, -ise v 1. fiz. polyarlaşdırmaq; 2. qütbləşdirmək; qütbləşmək (fikirlərin, baxışların iki müxtəlif qütbdə toplanması)

  Полностью »
 • POLE

  Pole n polyak; the ~s top. i. polyaklar pole1 n I 1. sütun, dirək,şalban; şüvül, uzun ağac; paya; a telegraph ~ teleqraf şalbanı / dirəyi; a tent ~ ça

  Полностью »