Англо-азербайджанский словарь

 • PHANTASM

  n 1. xəyal, vahimə, qarabasma, kabus; 2. illüziya; xülya; ~ of a hope qeyri-real ümid; All this is a mere phantasm Bunlar hamısı sadəcə xülyadır

  Полностью »
 • PHANTASMA

  n 1. illüziya, xülya, xəyal; 2. kabus, qarabasma

  Полностью »
 • PHANTASMAL

  adj xəyali, qeyri-həqiqi; ~ imaginations xəyali uydurmalar

  Полностью »
 • PHANTOM

  n 1. xəyal, xəyalat, vahimə, qarabasma, kabus; 2. illüziya, xülya; 3. yalançı, əslində mövcud olmayan

  Полностью »
 • PHARAOH

  n tar. firon (qədim Misir hökmdarı)

  Полностью »
 • PHARMACEUTICAL

  adj əczaçılıq; the ~ industry əczaçılıq sənayesi; əczaçılıq; ~ scales əczaçılıq tərəzisi

  Полностью »
 • PHARMACIST

  n əczaçı

  Полностью »
 • PHARMACOLOGICAL

  adj farmakologiya, əczaçılıq, farmakoloji; ~ faculty farmakologiya / əczaçılıq fakültəsi; ~ research farmakoloji tədqiqat

  Полностью »
 • PHARMACOLOGIST

  n farmakoloq, əczaçı

  Полностью »
 • PHARMACOLOGY

  n farmakologiya

  Полностью »
 • PHARMACY

  n 1. əczaçılıq işi; 2. aptek

  Полностью »
 • PHARYNX

  n anat. udlaq, hülqum

  Полностью »
 • PHASE

  phase1 n dövr, mərhələ, səfhə, pillə; full ~ tam dövr (ay haq.); ~s of an illness xəstəliyin mərhələləri; to enter upon a new ~ yeni dövrə / mərhələyə

  Полностью »
 • PHASED

  adj tədrici, tədricən; ~ disarmament tədrici / mərhələli tərk-silah

  Полностью »
 • PHEASANT

  n 1. qırqovul; 2. qırqovul ətindən hazırlanmış xörək

  Полностью »
 • PHENOL

  n kim. fenol (karbol turşusu)

  Полностью »
 • PHENOMENAL

  adj nadir, görünməmiş, fövqəladə, qeyri-adi

  Полностью »
 • PHENOMENON

  n (pl -mena) 1. hadisə, fenomen (həm də fəls.); common ~ adi hadisə; atmospheric ~ atmosfer hadisəsi; linguistic ~ dil hadisəsi; 2

  Полностью »
 • PHIAL

  n 1. dərman üçün şüşə qab, şüşə (dərman üçün), flakon, ətir şüşəsi; 2. qədəh, piyalə

  Полностью »
 • PHILANDER

  v 1. sürünmək (qadın dalınca), eşqbazlıq etmək, mazaqlaşmaq; 2. əxlaqsızlıq etmək, pozğun həyat keçirmək / sürmək

  Полностью »
 • PHILANDERER

  n 1. qadın düşkünü, arvadbaz; donjuan; 2. əxlaqsız / pozğun adam

  Полностью »
 • PHILANTHROPE

  n = philanthropist

  Полностью »
 • PHILANTHROPIC

  adj filantrop; ~ organizations filantropik / xeyriyyəçi təşkilatlar; ~ society filantropik cəmiyyət (xeyriyyə cəmiyyəti)

  Полностью »
 • PHILANTHROPIST

  n filantrop, xeyriyyəçi

  Полностью »
 • PHILANTHROPIZE

  v 1. xeyriyyəçiliklə məşğul olmaq, xeyriyyəçilik etmək; 2. himayə / himayəçilik / havadarlıq etmək; to ~ the poor kasıblara himayəçilik etmək

  Полностью »
 • PHILANTHROPY

  n filantropiya (xeyriyyəçilik)

  Полностью »
 • PHILATELIST

  n filatelist, filateliya ilə məşğul olan adam

  Полностью »
 • PHILHARMONIC

  adj filarmoniya; ~ society filarmoniya cəmiyyəti

  Полностью »
 • PHILOLOGICAL

  adj filoloji, filologiya

  Полностью »
 • PHILOLOGIST

  n filoloq

  Полностью »
 • PHILOLOGY

  n filologiya

  Полностью »
 • PHILOSOPHER

  n filosof; the Greek; ~ Aristotle yunan filosofu Aristotel

  Полностью »
 • PHILOSOPHICAL

  adj fəlsəfi, fəlsəfədən bəhs edən, fəlsəfəyə aid; ~ magazine fəlsəfi / fəlsəfədən bəhs edən jurnal

  Полностью »
 • PHILOSOPHICALLY

  adv fəlsəfi baxımdan / cəhətdən

  Полностью »
 • PHILOSOPHIZE

  v filosof kimi düşünmək, filosofluq etmək

  Полностью »
 • PHILOSOPHY

  n 1. fəlsəfə; the ~ ol’ Aristotle Aristotelin fəlsəfəsi; 2. həyata / dünyaya baxış; one’s ~ of life bir kəsin həyat haqqında fikri / baxışı

  Полностью »
 • PHIT

  n vıyıltı, vıyıltılı səs; the ~ of the bullets güllələrin vıyıltısı

  Полностью »
 • PHLEGM

  n bəlğəm, hayxırıq

  Полностью »
 • PHLEGMATIC

  adj fleqmatik, soyuqqanlı, laqeyd, süst; in a ~ manner soyuqqanlılıqla, laqeyd / süst bir tərzdə

  Полностью »
 • PHLEGMATICALLY

  adv soyuqqanlılıqla, süst / laqeyd bir tərzdə

  Полностью »
 • PHLEGMY

  adj 1. selikli; 2. = phlegmatic

  Полностью »
 • PHOENIX

  n əs. 1. simurq (əfsanəvi quş); 2. möcüzə

  Полностью »
 • PHONE

  phone1 n (telephone isminin qısa forması) d.d. telefon; on the ~ 1) telefonda; 2) telefonla; Who is on the phone? Telefonda kimdir? Who answered the p

  Полностью »
 • PHONEME

  n dilç. fonem

  Полностью »
 • PHONEMIC

  adj fonem, fonematik; ~ system of the language dilin fonematik / fonem sistemi

  Полностью »
 • PHONETIC

  adj fonetik, fonetikaya aid olan

  Полностью »
 • PHONETICALLY

  adv fonetik baxımdan / cəhətdən

  Полностью »
 • PHONETIST

  n fonetist, fonetika mütəxəssisi

  Полностью »
 • PHONOLOGIC

  adj dilç. fonoloji, fonologiya; the ~ system of the language dilin fonoloji sistemi

  Полностью »
 • PHONOLOGICAL

  adj = phonologic

  Полностью »