Англо-азербайджанский словарь

 • PIANINO

  n (pl -os) pianino

  Полностью »
 • PIANIST

  n mus. pianoçu, pianoçalan; a famous ~ tanınmış pianist

  Полностью »
 • PIANO

  n (pl -os) fortepiano; royal; grand ~ royal

  Полностью »
 • PIANO-PLAYER

  n = pianist

  Полностью »
 • PICARESQUE

  adj hiyləgərlik; hiyləgər, bic

  Полностью »
 • PICK

  pick1 n I şişuclu / sivriuclu külüng n II 1. seçim, seçmə; to take one’s ~ seçmək, öz seçimini etmək; Which one would you like? Take your pick Hansını

  Полностью »
 • PICK-A-BACK

  adv çiynində, dalında; to carry smb. ~ bir kəsi dalında aparmaq

  Полностью »
 • PICKED

  adj seçmə, seçilmiş; ~ craftsmen seçilmiş ustalar; ~ troops hərb. d.d. seçmə hissələr; ~ team id. seçmə komanda

  Полностью »
 • PICKER

  n 1. toplayan, yığan (meyvə, pambıq və s.); 2. cındırçı, cındıryığan, cındır alan; 3. xırda şeylər oğrusu; 4

  Полностью »
 • PICKET

  picket1 n I 1. piket; strike ~ tətilçilərin piketi; to be on ~ piketdə olmaq; 2. kiçik qarovul dəstəsi; zastava, qarovulxana n II paya picket2 v I 1

  Полностью »
 • PICKETED

  adj I piketlə əhatə olunmuş / edilmiş; ~ works piketlə əhatə olunmuş zavod adj II ətrafına paya vurulmuş, ətrafı payalanmış; ~ garden ətrafına paya vu

  Полностью »
 • PICKIER

  n 1. turşuya / duza / marinada qoymaq üçün yetişdirilən tərəvəz; 2. şoraba, şoraba suyu; 3. şoraba qoymaq üçün banka

  Полностью »
 • PICKING

  n 1. oğurluq; 2. pl qalıq, artıq, yemək artığı, qabaqdan qalan; 3. yığma, toplama (məhsulu, meyvəni); 4

  Полностью »
 • PICKLE

  pickle1 n 1. şoraba; şoraba suyu; 2. duza qoyulmuş xiyar; həftbecər; 3. d.d. acınacaqlı / xoşagəlməz vəziyyət; to be in a pretty / nice / fine ~ çətin

  Полностью »
 • PICKLED

  adj duza / turşuya / marinada qoyulmuş; ~ cabbage duza / turşuya / marinada qoyulmuş kələm; ~ cucumber duza / turşuya / marinada qoyulmuş xiyar

  Полностью »
 • PICKPOCKET

  n cibgir, cibkəsən

  Полностью »
 • PICKY

  adj tələbkar, hər şeyi bəyənməyən

  Полностью »
 • PICNIC

  picnic1 n 1. piknik (seyr, seyrə çıxma, çölə gəzintiyə getmə); to hold a ~ in the forest meşədə piknik təşkil etmək; to go on / for a ~ piknikə getmək

  Полностью »
 • PICNICKER

  n piknikə gedən, piknikdə iştirak edən, seyrə çıxan, gəzməyə gedən; Picnickers are requested not to leave litter Gəzintiyə gələnlərdən xahiş olunur ki

  Полностью »
 • PICTORIAL

  pictorial1 n şəkilli nəşr; the Lady’s ~ qadınlar üçün şəkilli jurnal pictorial2 adj 1. şəkilli; a ~ dictionary şəkilli lüğət; 2

  Полностью »
 • PICTURE

  picture1 n 1. şəkil, tablo, rəsm; to paint / to draw a ~ şəkil / rəsm / tablo çəkmək; to hang a ~ on the wall divardan şəkil / tablo asmaq; 2

  Полностью »
 • PICTURE-BOOK

  n şəkilli kitab (xüs. uşaqlar üçün)

  Полностью »
 • PICTURE-FRAME

  n şəkil üçün çərçivə

  Полностью »
 • PICTURE GALLERY

  n şəkil qalereyası

  Полностью »
 • PICTURE-MAKING

  n kino istehsalı

  Полностью »
 • PICTURE PALACE

  n kinoteatr

  Полностью »
 • PICTURE-SHOW

  n 1. şəkil sərgisi; 2. kinofilm

  Полностью »
 • PICTURED

  adj 1. çəkilmiş (şəkil); 2. şəkillə bəzədilmiş; 3. şəkilli, rəsmli; a ~ book şəkilli kitab

  Полностью »
 • PICTURESQUE

  adj gözəl, mənzərəli; a very ~ scene çox gözəl / mənzərəli səhnə

  Полностью »
 • PIDDLE

  v siymək, işəmək

  Полностью »
 • PIDDLING

  adj xırda, boş, mənasız; ~ concerns xırda qayğılar

  Полностью »
 • PIE

  n piroq; meat / potato / apple ~ ət / kartof / alma piroqu; ◊ to have a finger in every ~ hər şeydə barmağı olmaq

  Полностью »
 • PIECE

  piece1 n 1. parça, tikə; bir parça / tikə; a ~ of bread bir parça / tikə çörək; a ~ of sugar bir tikə / parça qənd; a ~ of chalk bir parça / tikə taba

  Полностью »
 • PIECE-GOODS

  n ədədi mallar; dənə-dənə istehsal olunan mallar

  Полностью »
 • PIECELESS

  adj tam, bölünməz, vahid, bütöv

  Полностью »
 • PIECEMEAL

  adv 1. hissə-hissə, natamam, tədricən; He does his work piecemeal O, işini hissə-hissə görür; 2. parça-parça, xıncım-xıncım, tikə-tikə; to break smth

  Полностью »
 • PIECEWORK

  n dənəmuzd iş

  Полностью »
 • PIED

  adj bəzəkli; alabəzək; ~ birds alabəzək quşlar

  Полностью »
 • PIERCE

  v 1. deşmək, dəlmək; sancmaq; vurub / dəlib keçmək; to ~ a rubber ball rezin topu deşmək; The needle pierced her finger İynə onun barmağını deşdi; to

  Полностью »
 • PIERCED

  adj deşilmiş, dəlinmiş, deşil; / dəlik açılmış; ~ ears deşilmiş qulaqlar

  Полностью »
 • PIERCING

  adj 1. iti; ~ dart iti ox, 2. çox bərk / kəskin / güclü; sümüyə / iliyə işləyən ~ wind çox bərk / güclü / sümüyə / iliyə işləyən külək; 3

  Полностью »
 • PIERCINGLY

  adv kəsən, iliyə işləyən, bərk, kəskin

  Полностью »
 • PIETY

  n 1. dindarlıq, möminlik, zahidlik; 2. valideynlərə, böyüklərə və s. hörmət

  Полностью »
 • PIFFLE

  piffle1 n d.d. cəfəngiyyat, boşboğazlıq, boş danışıq / söhbət, uydurma, yalan; to talk ~ cəfəngiyyat danışmaq piffle2 v d

  Полностью »
 • PIFFLER

  n d.d. boşboğaz, çoxdanışan, çərənçi

  Полностью »
 • PIFFLING

  adj d.d. cüzi, əhəmiyyətsiz, dəyərsiz; to busy oneself with ~ jobs əhəmiyyətsiz / dəyərsiz işlə məşğul olmaq

  Полностью »
 • PIG

  pig1 n 1. donuz; 2. iri çoşka; roast ~ qızardılmış çoşka; 3. d.d. donuz; sırtıq, utanmaz, nacins, nankor, həyasız, ədəbsiz (adam); 4

  Полностью »
 • PIGEON

  n 1. zool. göyərçin; 2. d.d. sadədil, sadəlövh, sadə (adam)

  Полностью »
 • PIGEON-FANCIER

  n quşbaz, göyərçinbaz

  Полностью »
 • PIGEON-HEARTED

  adj qorxaq, qorxacaq, ürəksiz, cəsarətsiz, ağciyər

  Полностью »