Англо-азербайджанский словарь

 • PLACARD

  placard1 n elan; plakat; to hang a ~ elan / plakat asmaq placard2 v 1. elan asmaq / vurmaq; Bills were placarded on the walls Elanlar divarlara vurulm

  Полностью »
 • PLACATE

  v sakitləşdirmək, sakit / təskin etmək

  Полностью »
 • PLACATORY

  adj sakitləşdirici, sakit edən

  Полностью »
 • PLACE

  place1 n 1. yer, məkan; a wet ~ on the floor döşəmədə nəm / yaş yer; to move from ~ to ~ bir yerdən başqa yerə getmək; to come to a ~ bir yerə gəlmək;

  Полностью »
 • PLACE-BRICK

  n yaxşı bişməmiş kərpic

  Полностью »
 • PLACE-HOLDER

  n vəzifəli şəxs, dövlət qulluqçusu, məmur

  Полностью »
 • PLACE-HUNTER

  n vəzifəpərəst, mənsəbpərəst, karyerist

  Полностью »
 • PLACE-HUNTING

  n vəzifəpərəstlik, mənsəbpərəstlik, karyerizm

  Полностью »
 • PLACE-KICK

  n id. sərbəst zərbə, başlanğıc zərbə (futbol oyununda)

  Полностью »
 • PLACE-NAME

  n coğrafi ad, yer adı

  Полностью »
 • PLACEMENT

  n 1. yerləşdirmə; qoyma; the ~ of the ball topu qoyma; 2. vəzifəyə / işə təyin etmə; 3. id. topu qarşı tərəfin qaytara bilməyəcəyi tərəfə vurma (tenis

  Полностью »
 • PLACID

  adj sakit, dinc, ahəstə, aram; rahat; ~ temperament sakit xarakter; ~ smile ahəstə / sakit təbəssüm; the ~ surface of the lake gölün sakit səthi

  Полностью »
 • PLACIDITY

  n sakitlik, dinclik, rahatlıq

  Полностью »
 • PLACIDLY

  adv sakitcə, sakit bir tərzdə, dinc, ahəstə

  Полностью »
 • PLACING

  n 1. yerləşdirmə, qoyma; an agreeable ~ of statues heykəlin qəşəng yerləşdirilməsi; 2. yer; the wrong ~ of the article artiklin yanlış yeri

  Полностью »
 • PLAGIARISE

  plagiarize, -ise v plagiatla t ədəbi oğurluqla məşğul olmaq

  Полностью »
 • PLAGIARISM

  n plagiat, ədəbi oğurluq; to suspect of ~ ədəbi oğurluqdan / plagiatdan şübhələnmək

  Полностью »
 • PLAGIARIST

  n plagiator, ədəbi oğru

  Полностью »
 • PLAGIARIZE

  plagiarize, -ise v plagiatla t ədəbi oğurluqla məşğul olmaq

  Полностью »
 • PLAGIUM

  n hüq. adam oğurlama

  Полностью »
 • PLAGUE

  plague1 n 1. (həm də the ~) tib. taun, vəba; 2. fəlakət, bəla, cəza; 3. d.d. pis hadisə / iş, pis / acı xəbər; bezdirmə; narahatlıq; a ~ of flies milç

  Полностью »
 • PLAICE

  n zool. kambala; qalxan balığı

  Полностью »
 • PLAIN

  plain1 n düzənlik, düzəngah, düzən; in the open ~ açıq düzənlikdə / düzəngahda; Salisbury Plain Solsberi düzənliyi plain2 adj 1

  Полностью »
 • PLAIN-HEARTED

  adj sadədil, ürəyiaçıq, hiyləsiz, təmizürəkli, açıqürəkli

  Полностью »
 • PLAINLY

  adv açıq, açıq-aydın, apaçıq; The mountain tops are plainly visible from the village Kənddən dağın zirvələri açıq-aydın görünür

  Полностью »
 • PLAINNESS

  n 1. sadəlik, bəsitlik; aydınlıq, açıqlıq; ~ of style üslubun sadəliyi / aydınlığı; 2. ürəyiaçıqlıq, səmimilik, səmimiyyət; My plainness of speech mak

  Полностью »
 • PLAINTIFF

  n hüq. iddiaçı, tələbkar; iddia / tələb edən; ~ in cross qarşılıqlı iddiaçı; judgement given for the ~ iddiaçının xeyrinə verilən qərar

  Полностью »
 • PLAINTIVE

  adj qəmli, kədərli, dərdli, qüssəli; a ~ song qəmli / qüssəli nəğmə; ~ voice qəmli / kədərli səs

  Полностью »
 • PLAINTIVELY

  adv qəmgin-qəmgin, həzin-həzin, kədərli-kədərli

  Полностью »
 • PLAINTIVENESS

  n qəm, kədər, qüssə, qəmlilik, kədərlilik, qüssəlilik

  Полностью »
 • PLAIT

  plait1 n 1. hörük; girl with long ~s uzunhörüklü qız; 2. hörmə; toxunma; ~ of onions soğan hörməsi plait1 v 1

  Полностью »
 • PLAITED

  adj hörülmüş; burulmuş; ~ hair hörülmüş saç; ~ pastry burulmuş xəmir

  Полностью »
 • PLAN

  plan1 n 1. plan; a development ~ inkişaf planı; a ~ for producing energy enerji istehsal etmək üçün: plan; a carefully worked-out ~ yaxşı düşünülüb tu

  Полностью »
 • PLANE

  plane1 n I 1. təyyarə; to travel by ~ təyyarə ilə səyahət etmək; The plane landed at London Təyyarə Londonda yerə endi; 2

  Полностью »
 • PLANET

  n astr. planet, səyyarə; the ~s of the solar system günəş sisteminin planetləri; the ~ Venus Venera planeti / səyyarəsi; The Earth is a planet Yer pla

  Полностью »
 • PLANETARIUM

  n (pl planetariums və ya planetaria) planetari (ulduzlu göy cisimlərinin hərəkətini göstərən qurğu və bu qurğunun yerləşdiyi bina)

  Полностью »
 • PLANETARY

  adj planet, səyyarə; ~ system planet sistemi

  Полностью »
 • PLANGENT

  adj kədərli, qəmli; qüssəli; iniltili (səs haq.)

  Полностью »
 • PLANK

  plank1 n 1. qalın taxta; 2. dayaq, söykənəcək; This is our only plank Bu bizim yeganə dayağımızdır; 3

  Полностью »
 • PLANKING

  n 1. köbə, haşiyə, haşiyə / üz vurma (taxtadan); 2. top. i. taxta (material); döşəmə

  Полностью »
 • PLANNED

  adj planlı; ~ production planlı istehsal

  Полностью »
 • PLANNER

  n çertyojnik; layihəçi (layihə mütəxəssisi); plançı, planlaşdırıcı, plan düzəldən / çəkən

  Полностью »
 • PLANNING

  n planlaşdırma; plana salma, plan tərtib etmə / tutma; long-term ~ perspektiv planlaşdırma

  Полностью »
 • PLANT

  plant1 n I 1. bitki; indoor ~s otaq bitkiləri; flowering ~s çiçəkləyən bitkilər; garden ~s bağ bitkiləri; 2

  Полностью »
 • PLANT-FEEDER

  n zool. otyeyən heyvan

  Полностью »
 • PLANT-SETTER

  n şitiləkən / şitilbasdıran maşın

  Полностью »
 • PLANTAIN

  n bot. bağayarpağı

  Полностью »
 • PLANTATION

  plantation1 n 1. meşəsalma, ağac əkmə; salınmış meşə sahəsi; the ~s of Scotland Şotlandiyanın meşə sahələri; 2

  Полностью »
 • PLANTER

  n 1. bitki əkən, ağac basdıran; 2. k.t. kartof əkən (maşın), şitil köçürən (maşın); a strawberry ~ çiyələk şitili köçürən maşın; 3

  Полностью »
 • PLANTING

  planting1 n əkmə, əkin, səpin planting2 adj 1. əkmə, basdırma; ~ hole basdırma / əkmə üçün çala; ~ cord k

  Полностью »