Англо-азербайджанский словарь

 • PRACTICABLE

  adj 1. həyata keçirilə bilən; əməli, praktik; ~ plan həyata keçirilə bilən plan; 2. faydalı; istifadəyə yarayan; geniş tətbiq edilən; ~ tool geniş tət

  Полностью »
 • PRACTICAL

  adj 1. praktik, əməli, təcrübi; ~ experience praktik təcrübə; ~ skills praktik / əməli bacarıqlar; ~ purpose əməli təklif; ~ chemistry / geometry prak

  Полностью »
 • PRACTICALLY

  adv praktik / əməli olaraq, əməli / praktik baxımdan; to look at a question ~ məsələni əməli olaraq nəzərdən keçirmək; to know a language ~ dili prakt

  Полностью »
 • PRACTICE

  practice1 n 1. praktika, təcrübə, əməli iş; in ~ təcrübədə / işdə, faktiki olaraq; This idea would never work in practice Bu ideya əməli içdə heç vaxt

  Полностью »
 • PRACTICED

  adj amer. = practised

  Полностью »
 • PRACTISE

  n məşq etmək, məşğul olmaq; to ~ tennis tennislə məşğul olmaq; to ~ gymnastics gimnastika ilə məşğul olmaq; to ~ medicine həkimlik fəaliyyətilə məşğul

  Полностью »
 • PRACTISED

  adj təcrübəli, məharətli; ~ orator təcrübəli / məharətli natiq

  Полностью »
 • PRAGMATIC

  adj fəls. praqmatik; a ~ approach to the problem problemə praqmatik yanaşma

  Полностью »
 • PRAGMATICALLY

  adv praqmatik olaraq

  Полностью »
 • PRAGMATISM

  n praqmatizm

  Полностью »
 • PRAGMATIST

  n praqmatist, praqmatik, praqmatizm tərəfdarı

  Полностью »
 • PRAISE

  praise1 n tərif, mədh; to be worthy of great ~ yüksək tərifə layiq olmaq; ◊ Praise is not pudding ≅ Tərif halva deyil, ağız şirinlətsin praise2 v təri

  Полностью »
 • PRAISELESS

  adj tərifəlayiq olmayan: eyibli, qınanmalı

  Полностью »
 • PRAISEWORTHINESS

  n tərifəlayiqlik, tərifəlayiq olma

  Полностью »
 • PRAISEWORTHY

  adj tərifəlayiq, tərifli; a ~ achievement tərifəlayiq nailiyyət

  Полностью »
 • PRANCE

  prance1 n 1. sıçrayış, sıçrama; 2. id. kurbet (tullanma üsulu) prance2 v 1. pəncəsi üstə / dik qalxmaq; şahə qalxmaq (at haq

  Полностью »
 • PRANK

  prank1 n zarafat, dəcəllik, nadinclik; to play ~s 1) yersiz zarafat etmək; 2) dəcəllik / nadinclik etmək prank2 v 1

  Полностью »
 • PRANKISH

  adj nadinc, dəcəl, şuluqçu; a ~ child nadinc / dəcəl / şuluq uşaq

  Полностью »
 • PRATE

  prate1 n cəfəngiyyat, boşboğazlıq prate2 v naqqallıq / boşboğazlıq etmək, çərənləmək

  Полностью »
 • PRATER

  n boşboğaz, çoxdanışan, çərənçi (adam)

  Полностью »
 • PRATTLE

  prattle1 n 1. kəkələmə, pəltəkləmə, dili dolaşa-dolaşa danışma; 2. boş danışıq, cəfəngiyyat, boşboğazlıq prattle2 v 1

  Полностью »
 • PRATTLER

  n 1. kəkələyən, pəltəkləyən, kəkov; 2. boşboğaz, çərənçi, çoxdanişan (adam)

  Полностью »
 • PRAY

  v 1. dua etmək / oxumaq; 2. yalvarmaq; to ~ for pardon bağışlanılmaq / əfv üçün yalvarmaq; I pray! Yalvarıram!

  Полностью »
 • PRAYER

  n 1. dua; to say one’s ~s dua etmək / oxumaq; 2. ibadət, ibadət etmə; 3. xahiş, rica, təvəqqe, yalvarma, yalvarış; 4

  Полностью »
 • PRAYER-BOOK

  n dua kitabı

  Полностью »
 • PRAYER-TOWER

  n minarə

  Полностью »
 • PRE-CITED

  adj yuxarıda göstərilmiş / xatırladılmış

  Полностью »
 • PRE-EMINENCE

  n üstünlük; müstəsnalıq

  Полностью »
 • PRE-EMINENT

  adj görkəmli, məşhur; a scientist ~ in his field öz sahəsində məşhur / görkəmli alim

  Полностью »
 • PRE-EMPT

  v 1. hamıdan tez / əvvəl / qabaq almaq; 2. başqalarından əvvəl / qabaq sahib olmaq (bir şeyə); to ~ a seat başqalarından əvvəl / qabaq yer tutmaq

  Полностью »
 • PRE-PLAN

  v əvvəlcədən / qabaqcadan planlaşdırmaq

  Полностью »
 • PREACH

  preach1 n moizə, vəz etmə, xütbə preach2 v 1. vəz / vaizlik etmək, moizə etmək; təbliğ etmək, yaymaq (nəzəriyyəni və s

  Полностью »
 • PREACHER

  n xətib, vaiz

  Полностью »
 • PREAMBLE

  preamble1 n preambula (sazişin və s. giriş hissəsi) preamble2 v preambula / giriş yazmaq

  Полностью »
 • PREARRANGE

  v əvvəlcədən / əvvəldən hazırlamaq, əvvəlcədən / qabaqcadan planlaşdırmaq

  Полностью »
 • PREARRANGED

  adj əvvəlcədən / əvvəldən hazırlanmış; a ~ meeting əvvəlcədən / qabaqcadan hazırlanmış iclas

  Полностью »
 • PREARRANGEMENT

  n əvvəlcədən / qabaqcadan hazırlıq

  Полностью »
 • PRECAPITALIST

  adj kapitalizmdən əvvəlki / qabaqkı

  Полностью »
 • PRECARIOUS

  adj 1. etibarsız; şübhəli; təsadüfi; ~ inference şübhəli nəticə; to make a ~ living təsadüfi gəlirlə yaşamaq; 2

  Полностью »
 • PRECARIOUSLY

  adv bir təhər, güclə; to live ~ bir təhər dolanmaq / yaşamaq

  Полностью »
 • PRECAUTION

  n ehtiyat, tədbir; to take against fire yanğına qarşı tədbirlər görmək; to take an umbrella just as a ~ ehtiyat olaraq çətir götürmək

  Полностью »
 • PRECAUTIOUS

  adj ehtiyatlı, tədbirli

  Полностью »
 • PRECEDE

  v 1. qabaq/ qabaqca olmaq, əvvəl / əvvəlcə gəlmək; the calm that ~s a storm tufandan əvvəlki / qabaqkı sakitlik; The conference was preceded by a rece

  Полностью »
 • PRECEDENCE

  n 1. əvvəldə / qabaqda gəlmə; birinci növbədə durma, təxirəsalınmazlıq; üstünlük, üstün tutma; birincilik; 2

  Полностью »
 • PRECEDENT

  precedent1 n presedent; misal; örnək, nümunə; to invoke a ~ presedentə / misala əsaslanmaq; without ~ misilsiz, görünməmiş, tayı-bərabəri olmayan prec

  Полностью »
 • PRECEDING

  adj qabaqki, əvvəlki, keçən; the ~ chapter əvvəlki fəsil

  Полностью »
 • PRECEPT

  n 1. öyüd, nəsihət; to teach by example rather than by ~ öyüd / nəsihət verməklə deyil, şəxsi nümunə əsasında öyrətmək; 2

  Полностью »
 • PRECEPTOR

  n müəllim, mürəbbi

  Полностью »
 • PRECINCT

  n 1. binanın ətrafında hasarlanmış / hasara alınmış sahə (xüs. kilsənin); 1. pl şəhərin ətrafı / kənarı; 3

  Полностью »
 • PRECIOUS

  adj 1. qiymətli; ~ stones qiymətli daşlar; Gold and silver are precious metals Qızıl və gümüş qiymətli metaldır, 2

  Полностью »