Англо-азербайджанский словарь

 • PSEUDONYM

  n təxəllüs

  Полностью »
 • PSYCHIATRY

  n psixiatriya

  Полностью »
 • PSYCHOLOGICAL

  adj psixoloji; ~ research psixoloji / psixologiya sahəsində tədqiqat; ~ moment psixoloji an

  Полностью »
 • PSYCHOLOGICALLY

  adv psixoloji baxımdan / cəhətdən; to be ~ healthy psixoloji cəhətdən sağlam olmaq

  Полностью »
 • PSYCHOLOGIST

  n psixoloq

  Полностью »
 • PSYCHOLOGY

  n psixologiya; child ~ uşaq psixologiyası; the ~ of the teenagers yeniyetmələrin psixologiyası

  Полностью »
 • PSYCHOPATH

  n psixopat, dəli

  Полностью »
 • PSYCHOPATHY

  n 1. psixopatiya; 2. hipnozla / təlqinlə müalicə

  Полностью »
 • PSYCHOSIS

  n (pl -ses) psixoz (ruhi xəstəlik, dəlilik); war ~ hərbi psixoz

  Полностью »
 • PSYCHOTHERAPY

  n tib. psixoterapiya

  Полностью »
 • PUB

  n d.d. pivəxana, bar, qəlyanaltı

  Полностью »
 • PUBERAL

  adj yetişmiş, həddi-büluğa çatmış, yetkin (oğlan, qız)

  Полностью »
 • PUBERTY

  n həddi-büluğa çatma, yetkinlik, cinsi yetkinlik; age of ~ yetkinlik / həddi-büluq yaşı; to reach the age of ~ həddi-büluğa çatmaq, yetkinləşmək (oğla

  Полностью »
 • PUBESCENCE

  n cinsi yetişmə, həddi-büluğa çatma, cinsi yetkinlik

  Полностью »
 • PUBESCENT

  pubescent1 n cinsi əlaqə həddinə / yaşına çatmış cavan oğlan pubescent2 adj 1. həddi-büluğa çatmış; 2

  Полностью »
 • PUBIC

  pubic1 n anat. qasıq pubic2 adj qasıq; ~ hair qasıq qılı; the ~ bone qasıq sümüyü

  Полностью »
 • PUBLIC

  public1 n 1. top. i. xalq, camaat, el, adamlar; The public is the best judge Xalq ən yaxşı hakimdir, 2

  Полностью »
 • PUBLIC HEALTH

  n səhiyyə

  Полностью »
 • PUBLIC HOUSE

  n = pub

  Полностью »
 • PUBLICATION

  publication1 n 1. nəşr / dərc etmə; the ~ of a report hesabatın dərc edilməsi; 2. nəşr, çap; to read a book on first ~ kitabı ilk / birinci nəşrində o

  Полностью »
 • PUBLICIST

  n publisist, jurnalist

  Полностью »
 • PUBLICITY

  n 1. açıqlıq, aşkarlıq; to give ~ to smth. bir şeyi aşkarlamaq; 2. məşhurluq, şöhrət, ad, şan

  Полностью »
 • PUBLICIZE

  v 1. aşkarlamaq, açıb demək / söyləmək; 2. reklam vermək

  Полностью »
 • PUBLICLY

  adv açıq, aşkar, camaat qarşısında

  Полностью »
 • PUBLISH

  v 1. nəşr etmək; to ~ a book kitab nəşr etmək; This book was published last year Bu kitab keçən il nəşr edildi / edilib; 2

  Полностью »
 • PUBLISHER

  n naşir

  Полностью »
 • PUBLISHING

  publishing1 n nəşriyyat işi publishing2 adj nəşriyyat; ~ industry nəşriyyat sənayesi; ~ house / office nəşriyyat

  Полностью »
 • PUCK

  n id. şayba (hokkey oyununda)

  Полностью »
 • PUCKER

  pucker1 n qırış; bürüşük; qırçın, qat pucker2 v 1. büzmək, qırışdırmaq, büzüşdürmək; 2. ağız-burnunu büzmək; The child’s face puckered (up) and he beg

  Полностью »
 • PUCKERED

  adj 1. qırışmış, qırış-qırış olmuş; büzüşmüş; face all ~ up qırış-qırış olmuş / qırışınış sifət; ~ skin qırışmış dəri; 2

  Полностью »
 • PUCKERY

  adj 1. büzülmüş, qırışmış, qırışıqlı; 2. büzüşdürücü, büzücü (ağızı)

  Полностью »
 • PUCKISH

  adj 1. nadinc, dəcəl; 2. acıqlı, hirsli, qəzəbli, qeyzli

  Полностью »
 • PUCKSTER

  n d.d. hokkeyçi, hokkey oyunçusu / oynayan

  Полностью »
 • PUDDLE

  n gölməçə, nohur (xüs. yağışdan əmələ gəlmiş)

  Полностью »
 • PUDDLED

  adj 1. bulanıq (su haq.); ~ streams bulanıq sel; 2. gölməçəli, nohurlu

  Полностью »
 • PUDDLY

  adj gölməçəli, nohurlu, palçıqlı

  Полностью »
 • PUDGY

  adj yumru, yupyumru, dolu; ~ fingers yoğun barmaqlar; a ~ child dolu uşaq

  Полностью »
 • PUDSY

  adj kök, koppuş, yumru; ~ hands yumru / koppuş əllər

  Полностью »
 • PUERILE

  adj 1. uşaq, uşaq kimi; ~ behaviour uşaq hərəkəti / davranışı; 2. kamala çatmamış

  Полностью »
 • PUERILITY

  n 1. uşaqlıq, yun,güllük, uşaq hərəkəti; 2. hüq. oğlanlıq yaşı (7-dən 14-ə kimi), qızlıq yaşı (7-dən 12-yə kimi)

  Полностью »
 • PUFF

  puff1 n 1. əsmə, küləyin əsməsi; 2. hava axını; 3. tüstü, burum, sütun (tüstü, buxar və s. haq.); ~s of smoke tüstü burumları; 4

  Полностью »
 • PUGILISM

  n 1. yumruq davası; 2. boks

  Полностью »
 • PUGILIST

  n 1. pəhləvan; boksçu, boksyor; 2. qızğın / çılğın mübahisəçi, çox höcət adam

  Полностью »
 • PUGNACIOUS

  adj 1. dalaşqan, savaşqan, davakar; 2. deyingən, öcəşkən, bədrəftar

  Полностью »
 • PUGNACITY

  n 1. dalaşqanlıq, savaşqanlıq, davakarlıq; 2. deyingənlik, öcəşkənlik

  Полностью »
 • PUKE

  puke2 v qusmaq, öyümək, ürəyi bulanmaq; The baby puked (up) all over me Uşaq qusub üst-başımı batırdı

  Полностью »
 • PULL

  pull1 n 1. dartma, çəkmə; to give a ~ at / on the rope kəndiri dartmaq / çəkmək; 2. meyl, həvəs; meyl / həvəs göstərmə; He felt the pull of the sea ag

  Полностью »
 • PULLET

  n fərə

  Полностью »
 • PULLMAN

  Pullman n d.y. pulman (böyük dəmir yolu vaqonunun bir növü)

  Полностью »
 • PULLOVER

  n pulover

  Полностью »