Англо-азербайджанский словарь

 • PRECIOUSNESS

  n qiymət, dəyərlilik; the ~ of an old friendship köhnə dostluğun qiyməti

  Полностью »
 • PRECIPICE

  n 1. uçurum, yarğan, sıldırım; 2. məc. təhlükəli vəziyyət

  Полностью »
 • PRECIPITATE

  precipitate1 adj 1. çox tələsik / sürətli / iti / cəld; ~ flight çox tələsik qaçma; ~ movement çox iti / cəld hərəkət; 2

  Полностью »
 • PRECIPITATION

  n 1. devirmə; yıxma; 2. itilik, sürətlilik, tezlik; 3. tələsiklik; ehtiyatsızlıq; to act with ~ tələsik / ehtiyatsız hərəkət etmək; 4

  Полностью »
 • PRECIPITOUS

  adj 1. sıldırımlı, uçunurdu; sıldırım, yalçın, dimdik, dik; ~ cliffs sıldırım / yalçın / dik qayalar; ~ slope uçurumlu eniş; 2

  Полностью »
 • PRECIS

  n fr. (pl precis) konspekt, referat, xülasə

  Полностью »
 • PRECISE

  precise1 adj 1. dəqiq, düz, müəyyən; ~ measurements dəqiq ölçülər; the ~ meaning dəqiq / düz məna; ~ definition dəqiq tərif; to arrive at the ~ moment

  Полностью »
 • PRECISELY

  adv dürüst, düz, aydın surətdə, aydın, aşkar; at 2 o’clock ~ düz saat 2-də

  Полностью »
 • PRECISENESS

  n dəqiqlik, dürüstlük, doğruluq

  Полностью »
 • PRECISIAN

  n pedant, xırdaçı, vasvası, rəsmiyyətçi

  Полностью »
 • PRECISION

  precision1 n 1. dəqiqlik, dürüstlük, düzgünlük; mathematical ~ riyazi dəqiqlik; ~ of expression ifadənin dəqiqliyi / düzgünlüyü / doğruluğu; 2

  Полностью »
 • PRECLUDE

  v 1. qabağını / qarşısını almaq; aradan qaldırmaq; to ~ any chance of failure uğursuzluğa səbəb ola biləcək hər şeyi aradan qaldırmaq; 2

  Полностью »
 • PRECOCIOUS

  adj 1. yaşına görə çox inkişaf etmiş; a ~ child yaşına görə çox inkişaf etmiş uşaq; 2. erkən inkişaf etmiş; ~ talent erkən inkişaf etmiş istedad; ~ ma

  Полностью »
 • PRECOCIOUSNESS

  n vaxtından tez yetişmə / inkişaf etmə

  Полностью »
 • PRECONCEIVE

  v özündə əvvəlcədən fikir / rəy yaratmaq

  Полностью »
 • PRECONCEIVED

  adj əvvəlcədən / qabaqcadan müəyyənləşmiş / yaradılmış (fikir; rəy, inam)

  Полностью »
 • PRECONCEPTION

  n əvvəlcədən yaradılmış / müəyyənləşdirilmiş fikir / rəy, qabaqcadan, əmələ gəlmiş yanlış fikir / rəy

  Полностью »
 • PRECONCERT

  v razılaşmaq, sazişə gəlmək

  Полностью »
 • PRECURSOR

  n sələf; müjdəçi, xəbərçi

  Полностью »
 • PREDATE

  v əvvəlki tarixi qoymaq

  Полностью »
 • PREDATOR

  n 1. yırtıcı, vəhşi (heyvan); 2. məc. istismarçı, qansoran

  Полностью »
 • PREDATORY

  adj 1. soyğunçu, qarətçi, talançı; ~ war soyğunçu müharibə; ~ bands soyğunçu / talançı bandalar; 2. yırtıcı, qansoran; ~ birds yırtıcı quşlar

  Полностью »
 • PREDECEASE

  v əvvəlcə ölmək (bir kəsdən); Most men predecease their wives Əksər kişilər arvadlarından əvvəl / qabaq ölürlər

  Полностью »
 • PREDECESSOR

  n 1. sələf; my ~ in office bu işdə mənim sələfim (məndən əvvəl bu vəzifədə işləyən); 2. özündən əvvəlki hər hansı bir şey

  Полностью »
 • PREDESTINATION

  n tale, qismət, bəxt, alın yazısı

  Полностью »
 • PREDESTINE

  v irəlicədən / qabaqcadan müəyyən etmək

  Полностью »
 • PREDESTINED

  adj tale tərəfindən müəyyən edilmiş

  Полностью »
 • PREDETERMINATION

  n irəlicədən / qabaqcadan müəyyən etmə

  Полностью »
 • PREDETERMINE

  v irəlicədən t qabaqcadan müəyyən etmək

  Полностью »
 • PREDICAMENT

  n çətin / xoşagəlməyən vəziyyət

  Полностью »
 • PREDICATE

  predicate1 n qram. xəbər predicate2 v təsdiq etmək; əsaslandırmaq

  Полностью »
 • PREDICATION

  n 1. təsdiq, təsdiq etmə, təsdiqləmə; 2. qram. predikasiya

  Полностью »
 • PREDICATIVE

  adj qram. predikativ (xəbərin ad hissəsi)

  Полностью »
 • PREDICT

  v gələcəkdən xəbər vermək, gələcəyi qabaqcadan / əvvəlcədən bildirmək; to ~ the future əvvəlcədən gələcəyi xəbər vermək

  Полностью »
 • PREDICTION

  n qabaqcadan demə, gələcəyi xəbər vermə; proqnoz

  Полностью »
 • PREDICTOR

  n peyğəmbər, rəsul

  Полностью »
 • PREDILECTION

  n meyl, həvəs; to have a natural ~ for smth. bir şeyə təbii meyli / həvəsi olmaq

  Полностью »
 • PREDISPOSE

  v təsir altına salmaq, inandırmaq, razı / təhrik etmək

  Полностью »
 • PREDOMINANCE

  n üstünlük; hökmranlıq; American ~ in space research kosmosun tədqiqirdə Amerikanın üstünlüyü

  Полностью »
 • PREDOMINANT

  adj üstün, üstünlük təşkil edən, əsas; the ~ opinion in the party partiyada olan aparıcı / üstün / əsas fikir; The socialists were predominant in the

  Полностью »
 • PREDOMINANTLY

  adv əsasən, başlıca olaraq; a ~ English-speaking population əsasən ingiliscə danışan əhali

  Полностью »
 • PREDOMINATE

  v 1. üstün olmaq, çoxluq / üstünlük təşkil etmək; Oak trees predominate in this forest Bu meşədə palıd ağacları çoxluq təşkil edir; 2

  Полностью »
 • PREEN

  v 1. dimdiyi ilə tükünü təmizləmək (quş haq.); 2. məc. özü ilə fəxr etmək, özündən razı olmaq

  Полностью »
 • PREFACE

  preface1 n müqəddimə, giriş, giriş sözü preface2 v 1. müqəddimə / giriş yazmaq; müqəddimə / giriş vermək; 2

  Полностью »
 • PREFATORY

  adj giriş; qabaqcadan / əvvəlcədən olan, ilkin; a ~ note ilkin qeyd, giriş sözü

  Полностью »
 • PREFER

  v (-rr-) 1. istəmək, üstün tutmaq; üstünlük vermək; They preferred to die rather than surrounder Onlar mühasirəyə alınmaqdan ölümü daha üstün tutdular

  Полностью »
 • PREFERABLE

  adj üstün tutulan, üstün tutulmağa layiq, daha yaxşı; A dark suit is preferable to a light one for evening wear Axşam geyinmək üçün qara kostyum açıq

  Полностью »
 • PREFERABLENESS

  n üstünlük, üstün olma / tutma

  Полностью »
 • PREFERENCE

  n 1. üstün tutma, üstünlük; to have a ~ for poetry over prose poeziyanı nəsrdən üstün tutmaq; 2. seçmə, seçim; What is your preference? Sənin / Sizin

  Полностью »
 • PREFERENTIAL

  adj 1. üstün tutulan, üstünlük verilən; 2. imtiyazlı; ~ duties imtiyazlı rüsumlar

  Полностью »