Словарь арабских и персидских слов, используемых в классической азербайджанской литературе

 • HİBA

  HİBA’ ə. bax hibə

  Полностью »
 • HİBALƏ

  ə. 1) tor, cələ, tələ; 2) cidar, buxov; 3) bağ, ip. Hibalei-nikah nikah rabitəsi

  Полностью »
 • HİBƏ

  ə. hədiyyə, bəxşiş

  Полностью »
 • HİBƏNAMƏ

  ə. və f. bağışlanan şey üçün verilən sənəd, bəxşiş kağızı

  Полностью »
 • HİCAB

  ə. 1) pərdə, örtük; 2) utanma, utancaqlıq

  Полностью »
 • HİCAZ

  ə. Azərbaycan klassik muğamlarından birinin adı

  Полностью »
 • HİCAZİ

  ə. Hicazdan olan, hicazlı

  Полностью »
 • HİCCƏ

  ə. bir dəfə həccə getmə

  Полностью »
 • HİCCƏTÜLVİDA

  HİCCƏTÜLVİDA’ ə. Məhəmməd peyğəmbərin axırıncı dəfə Məkkəni ziyarət etməsi

  Полностью »
 • HİCR

  ə. bax hicran (1-ci mənada)

  Полностью »
 • HİCRAN

  ə. 1) ayrılıq, fəraq; 2) acı təsir, ağır gəlmə; 3) sayıqlama

  Полностью »
 • HİCRANZƏDƏ

  ə. və f. hicran dərdi çəkən, ayrılıq dərdinə düşmüş

  Полностью »
 • HİCRƏT

  ə. 1) 622-ci il iyulun 16-da Məhəmməd peyğəmbərin öz azsaylı tərəfdarları ilə Məkkədən Mədinəyə köçməsi; müsəlman qəməri təqviminin başlanğıcı; 2) köç

  Полностью »
 • HİCRİ

  ə. hicrətə aid olan

  Полностью »
 • HİÇ

  f. heç

  Полностью »
 • HİDAYƏT

  ə. 1) doğru yola çağırma; 2) rəhbərlik etmə; rəhbərlik; 3) gətirmə, qoyma

  Полностью »
 • HİDDƏT

  ə. 1) acıq, qəzəb, hirs; 2) kəskinlik, sərtlik

  Полностью »
 • HİFZ

  ə. 1) saxlama, qoruma; 2) himayə etmə; 3) yadda saxlama, unutmama; 4) əzbər, əzbərləmə

  Полностью »
 • HİFZÜSSİHHƏ

  ə. «səhhəti qoruma» gigiyena

  Полностью »
 • HİKƏM

  ə. «hikmət» c. hikmətlər

  Полностью »
 • HİKƏMİ

  ə. hikmətə aid; fəlsəfi

  Полностью »
 • HİKKƏ

  ə. 1) qoturluq (xəstəlik); 2) m. paxıllıq; 3) m. öz sözünü yeritmə; tərslik

  Полностью »
 • HİKMƏT

  ə. 1) həkimlik, filosofluq // fəlsəfə; 2) gizli sirr, səbəbi anlaşılmayan şey; 3) həkimanə söz; 4) qəribə şey; əcaib

  Полностью »
 • HİKMƏTAMİZ

  ə. və f. hikmətli

  Полностью »
 • HİKMƏTBƏYAN

  ə. həkimanə

  Полностью »
 • HİKMƏTƏFZA

  ə. və f. hikmət artıran, bilik artıran

  Полностью »
 • HİKMƏTMƏAL

  ə. hikmətli, fəlsəfi (söz, əsər və s.)

  Полностью »
 • HİKMƏTNİGAR

  ə. və f. həkimanə sözlər yazan

  Полностью »
 • HİKMƏTNÜMUN

  ə. və f. fəlsəfi, həkimanə (söz, əsər və s.)

  Полностью »
 • HİKMƏTPƏRVƏR

  ə. və f. hikmət sevən, həkimanə sözlər bilən

  Полностью »
 • HİKMƏTŞÜNAS

  ə. və f. hikmət bilən, hikmətdən xəbərdar olan; filosof

  Полностью »
 • HİKMƏTÜLLAH

  ə. Allahın hikməti, Tanrının sirri

  Полностью »
 • HİKMİYYAT

  ə. «hikmət» c. fəlsəfəyə aid sözlər

  Полностью »
 • HİQD

  ə. gizli ədavət, kin

  Полностью »
 • HİLAL

  ə. 1) bir-iki gecəlik ay; aypara; 2) m. gözəlin ay şəklində olan qaş(lar)ı

  Полностью »
 • HİLALƏBRU

  ə. və f. hilal qaşlı, qaşları aypara kimi olan

  Полностью »
 • HİLALİ

  ə. aypara kimi

  Полностью »
 • HİLM

  ə. həlimlik, yumşaqlıq

  Полностью »
 • HİLMÜ VÜQAR

  ə. yumşaqlıq və vüqar, həlim və vüqarlı olma

  Полностью »
 • HİLYƏ

  ə. bax hülyə

  Полностью »
 • HİLYƏPİRA

  ə. və f. zinət verən, bəzəyən, bəzəkli, süsçü

  Полностью »
 • HİMAM

  ə. «hümam» c. hümmət sahibləri

  Полностью »
 • HİMAR

  ə. eşşək

  Полностью »
 • HİMARİ

  ə. eşşəyə aid olan, eşşəkdən olan

  Полностью »
 • HİMARİYYUN

  ə. «himari» c. t. eşşəklik

  Полностью »
 • HİMAYƏ

  ə. qoruma; başa çıxma

  Полностью »
 • HİMAYƏGAH

  ə. və f. himayə göstəriləcək yer; daldalanacaq, qorunacaq

  Полностью »
 • HİMAYƏKAR

  ə. və f. himayə edən; himayəçi

  Полностью »
 • HİMAYƏT

  ə. himayə

  Полностью »
 • HİMƏM

  ə. «himmət» c. hümmətlər

  Полностью »