Словарь арабских и персидских слов, используемых в классической азербайджанской литературе

 • HOQQƏ

  ə. 1) kiçik girdə qutu; 2) yazmaq üçün mürəkkəb və s. qoyulan qab; 3) gül yarpaqlarında olan yaşıllıq; 4) m

  Полностью »
 • HOQQƏBAZ

  ə. və f. hoqqa çıxaran; oyunbaz

  Полностью »
 • HOQQƏBAZİ

  ə. və f. hoqqabazlıq, oyunbazlıq, fırıldaqçılıq

  Полностью »
 • HÖCCƏT

  HÖC(C)ƏT ə. 1) rəsmi vərəqə; vəsiqə, sənəd; 2) dəlil, sübut; 3) mübahisə

  Полностью »
 • HÖCCƏTKAR

  HÖC(C)ƏTKAR ə. və f. höcət edən; höcət, tərs

  Полностью »
 • HÖCƏT

  HÖC(C)ƏT ə. 1) rəsmi vərəqə; vəsiqə, sənəd; 2) dəlil, sübut; 3) mübahisə

  Полностью »
 • HÖCƏTKAR

  HÖC(C)ƏTKAR ə. və f. höcət edən; höcət, tərs

  Полностью »
 • HÖKM

  ə. 1) hakimlik, hökumət; 2) əmr, göstəriş, fərman; 3) qüvvət, nüfuz; 4) təsir

  Полностью »
 • HÖKMDAR

  ə. və f. ölkənin başçısı; hakim

  Полностью »
 • HÖKMDARANƏ

  ə. və f. hökmdarcasına, hakim kimi

  Полностью »
 • HÖKMDARİ

  ə. və f. hökmdarlıq

  Полностью »
 • HÖKMƏN

  ə. mütləq, qəti, sözsüz

  Полностью »
 • HÖKMFƏRMA

  ə. və f. bax hökmran

  Полностью »
 • HÖKMNAMƏ

  ə. və f. hökm yazılmış kağız; əmrnamə // yazılı hökm

  Полностью »
 • HÖKMRAN

  ə. və f. hökm sürən // hökmdar

  Полностью »
 • HÖKUMƏT

  ə. 1) bir ölkəni idarə edən: icraedici orqan; 2) idarə üsulu; idarəetmə

  Полностью »
 • HÖRMƏT

  ə. sayğı, ehtiram

  Полностью »
 • HÖRMƏTƏN

  ə. hörmət əlaməti olaraq

  Полностью »
 • HÖRMÜZ

  HÖRMÜZ(D) f. atəşpərəstlərin xeyir allahının adı

  Полностью »
 • HÖRMÜZD

  HÖRMÜZ(D) f. atəşpərəstlərin xeyir allahının adı

  Полностью »
 • HÖVL

  HÖVL1 ə. qorxu, dəhşət. HÖVL2 ə. 1) il; 2) ətraf, çevrə, əhatə

  Полностью »
 • HÖVLƏNGİZ

  ə. və f. dəhşətə gətirən; qorxudan

  Полностью »
 • HÖVLNAK

  ə. və f. qorxunc, dəhşətli

  Полностью »
 • HÖVN

  ə. 1) yüngüllük; 2) asanlıq

  Полностью »
 • HÖVSƏLƏ

  ə. 1) quş qursağı; çinədan; 2) dözüm, səbir, dayanıqlıq; 3) sağrı sümüklərinin təşkil etdiyi çanaq

  Полностью »
 • HÖVSƏLƏDAR

  ə. və f. hövsələsi olan; hövsələli

  Полностью »
 • HÖVSƏLƏTƏNG

  ə. və f. kəmhövsələ, səbirsiz, hövsələsiz

  Полностью »
 • HÖVZ

  ə. bax hövzə1 (1-ci mənada)

  Полностью »
 • HÖVZƏ

  HÖVZƏ1 ə. 1) hovuz, çarhovuz; 2) çay yatağı. HÖVZƏ2 ə. 1) iç dairə, dairə içi; 2) mədən yatağı və s. olan yer

  Полностью »
 • HUMAY

  ə. bax hüma2

  Полностью »
 • HUR

  HUR(İ) ə. cənnətdəkilərə xidmət edən gözəl qız; m. gözəl qız

  Полностью »
 • HURİ

  HUR(İ) ə. cənnətdəkilərə xidmət edən gözəl qız; m. gözəl qız

  Полностью »
 • HURİÇÖHRƏ

  ə. və f. bax huriliqa

  Полностью »
 • HURİEYN

  ə. bax hurüleyn

  Полностью »
 • HURİLİQA

  HURİLİQA’ ə. bax hurisifət

  Полностью »
 • HURİPEYKƏR

  ə. və f. huri bədənli, bədəni qəşəng olan; gözəl

  Полностью »
 • HURİSİFƏT

  ə. huri üzlü, huri kimi qəşəng; gözəl

  Полностью »
 • HURİÜZAR

  ə. huri yanaqlı; huri üzlü, gözəl

  Полностью »
 • HURİVƏŞ

  ə. və f. huri kimi gözəl; göyçək

  Полностью »
 • HURİZAD

  ə. və f. huridən doğulmuş, huri balası; gözəl

  Полностью »
 • HURÜ QILMAN

  ə. huri və qılman, cənnətin cavan xidmətçi qız(lar)ı və oğlan(lar)ı

  Полностью »
 • HURÜLEYN

  ə. huri gözlü (gözlərinin qarası qapqara, ağı isə dümağ olan iri gözlü gözəl haqqında)

  Полностью »
 • HUSNA

  ə. ən gözəl; daha gözəl (qadın haqqında)

  Полностью »
 • HUSNARA

  ə. və f. üz bəzəyi, üzünü bəzəyən

  Полностью »
 • HUŞ

  f. diqqət, fikir

  Полностью »
 • HUŞMƏND

  f. huşlu, şüurlu

  Полностью »
 • HUŞMƏNDİ

  f. huşluluq, şüurluluq

  Полностью »
 • HUŞYAR

  f. 1) ağıllı, aqil; 2) ağlı başında; huşlu; 3) diqqətli, dəqiq

  Полностью »
 • HUŞYARİ

  f. 1) ağıllılıq, aqillik; 2) diqqətlilik, dəqiqlik

  Полностью »
 • HUT

  ə. 1) böyük balıq; 2) astronomiyada: Balıq bürcü

  Полностью »