ləğvetmə balansı

Kreditorlarla hesablaşmalar başa çatdıqdan sonra hazırlanan və məhkəmə tərəfindən təsdiqlənmiş hesabat

layihələşdirmə tapşırığı
ləngitmə hüququ