MATERİALİZM

[ fr. ] İdealizmin əksinə olaraq, şüura, təfəkkürə nisbətən materiyanın, təbiətin, obyektiv varlığın ilkinliyini, şüurdan, təfəkkürdən asılı olmayaraq, dünyanın obyektiv varlığını və onun qanunauyğunluqlarının dərk olunmasının mümkünlüyünü qəbul edən elmi-fəlsəfi cərəyan.
□ Dialektik materializm – marksizmleninizmin, dialektik metoda, təbiətin və cəmiyyətin ardıcıl materialistcəsinə başa düşülməsinə istinad edən fəlsəfi əsası.
Tarixi materializm – cəmiyyətin inkişafının ən ümumi qanunları haqqında elm.
MATERİALİSTCƏSİNƏ
MATERİALŞÜNAS

Значение слова в других словарях