OKKAZİONALİZM

\[occasio – təsadüf\] – ruhun və bədənin qarşılıqlı təsirinin izah olunmazlığını aradan qaldırmağa çalışan XVII əsr dini-idealist doktrinası.
OBYEKTİVLİK
OKKULTİZM

Значение слова в других словарях