OKKULTİZM

\[occultus – gizli, məhrəm\] – dünyada fövqəltəbii, elmi tədqiqata müyəssər olmayan fenomenlərin və qüvvələrin mövcudluğunu qəbul edən və onlara qarşılıqlı təsir üçün \[magiya, spiritizm\] ―əməli‖ üsullar işləyib hazırlayıb təlim-ləri ifadə edən termin.
OKKAZİONALİZM
OLİQARXİYA

Значение слова в других словарях