Англо-азербайджанский словарь

UMBRAGE

umbrage1

n inciklik, incimə, küsü; to give ~ to smb. bir kəsi küsdürmək; to take ~ at smb. bir kəsdən incimək / küsmək

umbrage2

v
1. kölgə salmaq;
2. küsdürmək, incitmək, könül sındırmaq, xətirə dəymək