UMBLICATE

adj anat. göbəyəoxşar, göbəyəbənzər

UMBILICUS
UMBRAGE