Rusca-azərbaycanca lüğət

 • С

  С (СО) пред. 1. (“haradan?” sualına) -dan (-dən); üstündən, üzərindən; упасть с крыши damdan yıxılmaq; встать с места yerindən durmaq; письмо с родины

  Tam oxu »
 • СААДАК

  м bax сагайдак

  Tam oxu »
 • СААМИ

  СААМИ, СААМЫ мн. (ед. саам м, саамка ж) saamlar (əsasən Rusiyada Kola yarımadasında yaşayan şimal xalqı, loparlar)

  Tam oxu »
 • СААМСКИЙ

  прил. saam -i[-ı]; саамский язык saam dili

  Tam oxu »
 • СААМЫ

  СААМИ, СААМЫ мн. (ед. саам м, саамка ж) saamlar (əsasən Rusiyada Kola yarımadasında yaşayan şimal xalqı, loparlar)

  Tam oxu »
 • САБАЙОН

  м aşp. sabayon (qəndlə çalınmış yumurta sarışından, çaxır və ədviyyatdan hazırlanan xörək şirəsi)

  Tam oxu »
 • САБАН

  м köhn. k. t. saban (ikitəkərli ibtidai kotan)

  Tam oxu »
 • САБЕИЗМ

  м мн. нет tar. sabeizm (islamiyyətdən əvvəl bəzi ərəb qəbilələrində aya, ulduzlara sitayiş etməkdən ibarət din)

  Tam oxu »
 • САБЕЛЬКА

  м dan. сабля söz. kiç. və oxş

  Tam oxu »
 • САБЕЛЬНИК

  м bot. məh. gördəvər

  Tam oxu »
 • САБЕЛЬНЫЙ

  прил. qılınc -i[-ı]; сабельные ножны qılınc qını

  Tam oxu »
 • САБЕЛЬЩИК

  м qılıncqayıran, qılınc ustası

  Tam oxu »
 • САБЗА

  ж səbzə (kişmiş)

  Tam oxu »
 • САБЛЕВИДНЫЙ

  прил. qılıncşəkilli, qılıncaoxşar, qılıncvarı

  Tam oxu »
 • САБЛЕОБРАЗНЫЙ

  bax саблевидный

  Tam oxu »
 • САБЛЯ

  ж 1. qılınc; 2. məc. только мн. сабли süvari(lər)

  Tam oxu »
 • САБО

  м taxta başmaq

  Tam oxu »
 • САБОТАЖ

  м мн. нет sabotaj (qəsdən işləməmə və ya işi pozmaq yolu ilə işə mane olma)

  Tam oxu »
 • САБОТАЖНИК

  м sabotajçı, sabotaj edən, sabotajla məşğul olan

  Tam oxu »
 • САБОТАЖНИЦА

  м sabotajçı qadın (qız)

  Tam oxu »
 • САБОТАЖНИЧАТЬ

  несов. dan. bax саботировать

  Tam oxu »
 • САБОТАЖНИЧЕСКИЙ

  прил. sabotaj -i[-ı]; саботажнические действия sabotaj hərəkətləri; саботажнические тенденции sabotaj meylləri

  Tam oxu »
 • САБОТАЖНИЧЕСТВО

  ср мн. нет sabotaj, sabotajlıq

  Tam oxu »
 • САБОТИРОВАНИЕ

  ср мн. нет sabotaj etmə, sabotajla məşğul olma, sabotaj yolu ilə işi pozma

  Tam oxu »
 • САБОТИРОВАННЫЙ

  прич. sabotajla pozulmuş (iş)

  Tam oxu »
 • САБОТИРОВАТЬ

  сов. и несов. sabotaj etmək, sabotaj düzəltmək; ləngitmək, mane olmaq (işə)

  Tam oxu »
 • САБОТИРОВАТЬСЯ

  сов. и несов. sabotaj yolu ilə ləngidilmək, maneçilik göstərilmək, pozulmaq (iş)

  Tam oxu »
 • САБУР

  м xüs. sabur, əzvay

  Tam oxu »
 • САБУРОВЫЙ

  прил. sabur -i[-ı]; saburdan hazırlanmış; сабуровые пилюли sabur həbi, saburdan hazırlanmış həb

  Tam oxu »
 • САВАН

  м 1. kəfən; 2. məc. örtük (buz, qar və s.)

  Tam oxu »
 • САВАННА

  ж coğr. savanna (seyrək ağacları və kolluqları olan düzənlik)

  Tam oxu »
 • САВРАС

  м 1. səmənd at; 2. at; ◊ пустить савраса без узды nəzarətsiz buraxmaq, başlı-başına buraxmaq; саврас без узды (безуздый саврас) əhlikef, kefcil, əyyaş

  Tam oxu »
 • САВРАСКА

  ж dan. 1. bax саврас; 2. səmənd (səmənd atlara verilən ad)

  Tam oxu »
 • САВРАСЫЙ

  прил. səmənd (at)

  Tam oxu »
 • САГА

  ж saqa (qədim Skandinaviya əfsanəsi, dastanı)

  Tam oxu »
 • САГАЙДАК

  м tar. 1. kaman qabı; 2. ox-yay

  Tam oxu »
 • САГИБ

  м köhn. sahib, ağa

  Tam oxu »
 • САГИТИРОВАННЫЙ

  прич. təhrik edilmiş, yola gətirilmiş, təşviq edilmiş

  Tam oxu »
 • САГИТИРОВАТЬ

  сов. təhrik etmək, yola gətirmək, təşviq etmək

  Tam oxu »
 • САГИТТАЛЬНЫЙ

  прил. anat. sagittal (bədəni ortadan uzununa sağa və sola bölən xətt)

  Tam oxu »
 • САГО

  ср нескл. bot. saqo (1. bəzi palma ağaclarının özəyindən alınan nişasta dənəsi, 2. kartof unundan hazırlanan saqo surroqatı)

  Tam oxu »
 • САГОВНИК

  м bot. saqo bitkisi

  Tam oxu »
 • САГОВНИКОВЫЕ

  мн. (ед. саговниковое ср) bot. bax саговые

  Tam oxu »
 • САГОВНИКОВЫЙ

  прил. bot. saqo -i[-ı]; саговниковые saqo bitkiləri fəsiləsi

  Tam oxu »
 • САГОВЫЕ

  мн. (ед. саговое ср) bot. saqo fəsiləsi, saqo bitkiləri

  Tam oxu »
 • САГОВЫЙ

  прил. 1. saqo -i[-ı]; саговая крупа saqo yarması; 2. saqodan hazırlanmış, saqo yarmasından bişirilmiş; 3

  Tam oxu »
 • САД

  м (мн. сады) 1. bağ; 2. только мн. məh. bostan; ◊ детский сад uşaq bağçası; зимний сад evdə canlı bitki və ağaclarla bəzənmiş böyük otaq

  Tam oxu »
 • САДАНУТЬ

  сов. dan. vurmaq, ilişdirmək

  Tam oxu »
 • САДИЗМ

  м мн. нет sadizm (1. tib. başqasına əziyyət verməklə öz şəhvani hisslərini təmin etməkdən ibarət tənasül pozğunluğu; 2

  Tam oxu »
 • САДИК

  м сад söz. kiç. bağça

  Tam oxu »