SİLK

i. estate; stratum; birinci ~ first estate; dvoryan ~i the nobility; tacirlər ~i the merchants pl.; cəmiyyətin müxtəlif ~ləri the various strata of society

SİLİNMƏZ
SİLKƏLƏMƏK

Значение слова в других словарях