SİNİFLƏR

\[ər. ع فٕ \] – tarixən müəyyən ictimai istehsal siste-mində tutduqları mövqeyə görə, istehsal vasitələrinə olan \[çox vaxt qanunlarda möhkəmləndirilib rəsmiləşdirilən\] münasibət-lərinə görə, ictimai əməyin təşkilindəki rollarına görə, deməli, ictimai sərvətdən malik olduqları payı almaq üsuluna və bu payın miqdarına görə fərqlənən böyük insan qrupları.
SİNİFLƏNDİRMƏ
SİNTETİK