VADAR

\[fars.\] мажбур, мажбур яз амай (хьайи); vadar etmək мажбур авун, мажбурун; vadar olmaq мажбур хьун.
VACİBLİK
VADİ

Значение слова в других словарях