Bulqar dili

Bulqar dili - Qədim ölü Türk dillərindəndir. Böyük Bulqariyanın parçalanmasmdan sonra bulqar tayfalarının bir hissəsi Dunayda və Orta Volqaboyunda, digər hissələri isə Azov sahillərində məskunlaşdılar və məhz buna görə də həmin tayfaların dilləri Dunay-Volqa və Kuban-Bulqar adlandırılmışdır. Bulqar dilinin ayrı-ayrı leksemləri haqqında hələ M. Kaşğarinin tədqiqatlarında da rast gəlmək mümkündür.

Bulqar dili
Status ölü dil
Ölü dil IX-XIV əsrlər; çuvaş dilinə çevrilib
Təsnifatı
Kateqoriya Avrasiya dilləri

Altay dilləri

Türk dilləri
Bulqar dilləri
Yazı bolqar runaları
Dil kodları
ISO 639-1
ISO 639-2
ISO 639-3 xbo
IETF xbo
Glottolog bolg1250