Yaddaş

ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqə və təsir nəticəsində informasiya fəaliyyətinin ardıcıl olaraq saxlanılması və istifadə olunması ilə bağlı ümumfunksional mexanizm. Fizioloji planda bir neçə şərti-reflektor, obrazlı, söz-məntiqi və emosional yaddaş fərqləndirilir. Yaddaşı həm də informasiya reseptorları baxımından da təsnif edirlər. Burada görmə, eşitmə, tanbil, motor və digər yaddaş növləri fərqləndirilir. Zaman parametrlərinə müvafiq olaraq - qavrayışın ani uzunluğu (0,1 sm), bilavasitə yaddaş (1 sm-10 smdək) və uzunmüddətli yaddaş vardır ki, o müəyyən obyektlə bağlı deyildir. Bilavasitə yaddaş fəaliyyətə qoşulanın operativi olur. Onun həcmi bu və ya digər simvolla ifadə olunan informasiya vahidinin sayından asılıdır.
Vərəqdən tərcümə
Yalançı beynəlmiləlçilik

Значение слова в других словарях