ŞİVƏ

is. [ fars. ]
1. Danışma tərzi, tələffüz tərzi, tələffüz.
Dostum haman kitabı bükdü, qoydu stolun üstə və durdu, getdi, şkafdan yenə bir köhnə kitab çıxartdı, gətirdi və həmən kitabı iki əlilə yuxarı qalxızdı, şairanə bir şivə ilə mənə dedi. C.Məmmədquluzadə.
Tətbiq edəcəkdir yazını şiveyi-türkə. M.Ə.Sabir.
Süleyman bəy ağzını açan kimi gördülər ki, hərif dilin dəyişib, daha İstanbul şivəsilə danışmır. B.Talıblı.

// Üsul, tərz, tövr.
[Odabaşı:] Bu başqa bir şivə ilə meydana çıxmışdı. Ə.Haqverdiyev.

// dilç. Bir əraziyə, məhəllə aid olan dialektin yerli növü.
2. Naz, qəmzə, əda, işvə.
Canımın cövhəri ol ləli-gühərbarə fəda; Ömrümün hasili ol şiveyi-rəftarə fəda. Füzuli.
Zeynal çox mütəəssir idi.
Mehribanın xoş bir işvə ilə ona xitab etməsi həyəcanını artırdı. S.Hüseyn.

3. məc. Hərəkətdə, danışıqda sünilik, saxtalıq, ikiüzlülük.
[Laçın bəy:] …Cəmilin hərəkətləri olub yalan, büxl, şivə, müftəxorluq. N.Vəzirov.

4. klas. bax şivən.
Batdın genə bəxtim kimi bilməm nə qərayə; Qurban sənə, bu şivəyimatəm nə üçündür? S.Ə.Şirvani.

Синонимы

  • ŞİVƏ şivə bax naz
  • ŞİVƏ ləhcə
  • ŞİVƏ adət — vərdiş
  • ŞİVƏ naz — işvə — əda

Омонимы

  • ŞİVƏ ŞİVƏ I is. [ fars. ] Ləhcə, tələffüz. Daima sözləri ərəb şivəsinə uyğun bir tərzdə çəkər qızğın bir tövr ilə
ŞİVAİZM
ŞİVƏBAZ

Значение слова в других словарях