ƏKSLİK

\[ػكظ \]– ziddiyyətin inkişaf pillələrindən birini ifadə və əks etdirən kateqoriya. Ziddiyyət, uyğunsuzluq, məntiqsizlik. Fikirlər arasında əkslik. Fəlsəfi anlamda aralarında ziddiyyət olan əşya, hadisə, ya proseslərdən hər biri. Əksliklərin vəhdəti və mü-barizəsi. İnkişaf əksliklərin mübarizəsidir.
ƏKS
ƏL

Значение слова в других словарях