ƏXBƏRİLİK

\[ing. Akhbariyya; ər. أخثاس \] - Şiə məzhəblərin-dən biri; yalnız hədislərə yəni şiə imamlarının dedikləri sözlərə və bunlar haqqındakı rəvayətlərə istinad etməyi tələb edən ənənə-çilər. Ərəbcədə ―xəbər‖ \[خثش \] sözünün cəmidir. Hərfi mənada əx-bar – xəbərlər deməkdir.
ƏHVAL
ƏXİLİK