АБОРДАЖНЫЙ

абордаж söz. sif.

АБОРДАЖ
АБОРДИРОВАТЬ

Digər lüğətlərdə