AKTİVİZM

\[alm. Aktivismus; fr. Activisme; ing. Activism; ər. فع خٍٍ \]- fəallıq, yaxud qətiyyət. İnsanın həyatının və fikirlərinin əsas reallığının təsirdən, iş və fəaliyyətlərdən ibarət olduğunu önə sürən nəzəriyyə yaxud dünyagörüşü tərzidir. Aktivizm kəlməsinin kökü act-dir. İzm prefiksi sufiksi isə nəzəriyyələrin və müddəa-ların sonuna artırılan şəkilçidir.
AKT
AKTUAL