AKTUAL

\[alm. Aktuell; fr. Actual; osm. tr. bilfiil; tr. Güncel; ər. فع \] - içərisində olduğumuz zaman kəsiyi üçün bir mənası, əhəmiyyəti olan, danışılan anda ortaya çıxan, yaxud da var olan deməkdir. Sözün kökünə hərəkətin tərzini bildir – al şəkilçisi artı-rılmışdır. Aktual sözü dilimizdə müxtəlif anlamlarda işlənmək-dədir. Belə ki, hər hansı bir hal və hərəkətin, yaxud şeyin lazım-lılıq, vaciblik dərəcəsini bildirmək üçün işlədilir. Yaxud da həqiqi olan, təsirli olan və ya ola bilən vəziyyətdə olmaq deməkdir.
AKTİVİZM
AKTUALLAŞDIRMA

Значение слова в других словарях