ANTİNOMİYA

\[yun. Antinomia – qanunda ziddiyyət\] – mühakimənin gedişində bir-birinə zidd, lakin eyni dərəcədə əsas- landırılmış hökmün meydana gəlməsi. Misal üçün, Semantik anti-nomiyalar. Antinomiya anlayışı antik dövrdə meydana gəlmişdir.
ANTİLOGİZM
ANTİNOMİYA

Значение слова в других словарях