AQNOSTİSİZM

\[alm. Agnostizismus; fr. Agnosticisme; ing. Agnosticism; yun. A-gnoein = bilməmək; a gnostos – bilinməyən; osm. tr. la-edriyye; ər. أدسي ِ; a - inkar və gnosis – bilik\] – dünyanın dərk olunması imkanını tamamilə və ya qismən inkar edən təlim.
AKTUALLAŞDIRMA
AQNOZİA

Значение слова в других словарях