Толковый словарь азербайджанского языка

 • ƏJDAHA

  is. [fars.] 1. Ağzından od püskürən, insan və heyvanları udan, qanadlı nəhəng, ya ilan şəklində təsəvvür olunan mövhum bir heyvan

  Полностью »
 • ƏJDƏR

  [fars.] bax əjdaha. [İsmət:] Gerçəkdən pək gözəl, pək süslü xəncər; Bir parçacıq polad, lakin bir əjdər… H

  Полностью »
 • ƏKDİRİLMƏ

  “Əkdirilmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏKDİRİLMƏK

  “Əkdirmək”dən məch. Bağda çoxlu ağac əkdirilmişdir

  Полностью »
 • ƏKDİRMƏ

  “Əkdirmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏKDİRMƏK₁

  icb. Əkmə işi gördürmək, basdırtmaq. Boş yerlərdə ağac əkdirmək. – [Hacı Nuru şair:] [Səfər bəy], mülkədarsan, sənə lazım idi ki, əkdirəydin, biçdirəy

  Полностью »
 • ƏKDİRMƏK₂

  icb. Başqası vasitəsilə ötürmək, başdan eləmək

  Полностью »
 • ƏKDİRTMƏ

  “Əkdirtmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏKDİRTMƏK

  bax əkdirmək1. Yerləri əkdirtmək

  Полностью »
 • ƏKƏ

  sif. Böyük, iri, yekə; əkəc. Əkə adam. Əkə kəl. – Əzizim, əkə dərdim; Yükləyib ləkə dərdim. (Bayatı)

  Полностью »
 • ƏKƏ-BİKƏ

  sif. dan. Yaşlı, təcrübəli, həyat təcrübəsi olan; dünyagörmüş. Əkə-bikə qadın. – [Xumar:] Eh, bilirəm, əkə-bikə arvadlar kimi yenə başlayacaqsan məni

  Полностью »
 • ƏKƏC

  sif. və is. Böyük, yekə, iri; yaşlı, təcrübəli. …İldırım İldırımzadə iclasda özünü bir əkəc kimi aparırdı

  Полностью »
 • ƏKƏC-ƏKƏC

  zərf Əkəc kimi, böyük, yaşlı, təcrübəli adam kimi. Əkəc-əkəc danışmaq. – Məktəbdə şagirdlərin ümumi yığıncağı olduğu zaman [Aslan] əkəc-əkəc qabağa çı

  Полностью »
 • ƏKƏCLƏNMƏ

  “Əkəclənmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏKƏCLƏNMƏK

  f. Yekələnmək, irilənmək, təcrübələnmək, təcrübə qazanmaq

  Полностью »
 • ƏKƏCLİK

  is. Böyüklük, yekəlik, irilik; təcrübəlilik

  Полностью »
 • ƏKƏLƏNMƏ

  “Əkələnmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏKƏLƏNMƏK

  bax əkəclənmək

  Полностью »
 • ƏKƏLİK

  is. Böyüklük, irilik, yekəlik, əkəclik

  Полностью »
 • ƏKƏNƏCƏK

  bax əkənək

  Полностью »
 • ƏKƏNƏK

  is. Taxıl əkilmiş yer, əkin yeri. Xalqın ümidi artdı hasil üçün; Əkənəklərdə nəfi-kamil üçün. A.Səhhət

  Полностью »
 • ƏKƏNƏK-BİÇƏNƏK

  bax əkin-biçin

  Полностью »
 • ƏKİB-BECƏRMƏ

  “Əkib-becərmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏKİB-BECƏRMƏK

  f. Əkib və qulluq edib böyütmək, becərmək, yetişdirmək. …Ağacların çoxunu [Piri kişi] özü öz əli ilə əkib-becərmişdi

  Полностью »
 • ƏKİB-BİÇMƏ

  “Əkib-biçmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏKİB-BİÇMƏK

  f. Əkinçiliklə, biçinçiliklə, yaxud tərəvəzçiliklə məşğul olmaq. Səfər kişi … göy-göyərti əkib-biçir

  Полностью »
 • ƏKİLİ

  sif. Əkilmiş. Bütün bu yerlər əkilidir

  Полностью »
 • ƏKİLİB-BECƏRİLMƏ

  “Əkilib-becərilmək” dən f.is

  Полностью »
 • ƏKİLİB-BECƏRİLMƏK

  məch. Əkilib və qulluq edilib böyüdülmək, yetişdirilmək, becərilmək

  Полностью »
 • ƏKİLİB-BİÇİLMƏ

  “Əkilib-biçilmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏKİLİB-BİÇİLMƏK

  məch. Əkilmək, becərilib məhsul götürülmək

  Полностью »
 • ƏKİLİŞ

  is. Əkmək işi. Taxıl əkilişi

  Полностью »
 • ƏKİLMƏ₂

  “Əkilmək2”dən f.is

  Полностью »
 • ƏKİLMƏ₁

  “Əkilmək1”dən f.is

  Полностью »
 • ƏKİLMƏK₂

  “Əkmək1”dən məch. Ağac əkilmək. Bütün düz yerlər indi əkilir. Burada buğda əkilmişdir. – Bağban, mənə bar gətir; Əsirgəmə, var gətir; Əkilməmiş ağacda

  Полностью »
 • ƏKİLMƏK₁

  f. Hiss etdirmədən çıxıb getmək, gözdən itmək, qaçmaq. Quşlar uçdu, əkildi; Vay, səsləri kəsildi. A.Səhhət

  Полностью »
 • ƏKİLMİŞ

  f.sif. Sürülərək toxum səpilmiş, yaxud ağac, kol basdırılmış. …Xudayar bəy zəmilərə cüt göndərib başladı sürdürməyi

  Полностью »
 • ƏKİMLİ

  sif. Əkilmək üçün yararlı, əlverişli, bərəkətli, münbit. Əkimli yer

  Полностью »
 • ƏKİN

  is. 1. Taxıl, bostan məhsulları və s. əkilmiş yer; zəmi. Əkinlərdə taxıl təzəcə göyərməkdədir. – Bağın, əkinin xeyrini bəylər görəcəkmiş; Toxum əkməyə

  Полностью »
 • ƏKİN-BİÇİN

  is. Əkinçilik; əkinçilik işi, tarlaçılıq. Əkin-biçin vaxtı. Əkin-biçin başlandı. – İskəndər səbir edib yarım ilə qədər gözlədi

  Полностью »
 • ƏKİN-ƏKİNƏCƏK

  bax əkin 1-ci mənada. [Birinci kəndli:] Doğrusu, əkinəkinəcəyimiz yanırdı, camaatdan üç-dörd vəkil seçib göndərdik mirabın yanına

  Полностью »
 • ƏKİN-SƏPİN

  is. Taxıl əkmə işləri. Əkinsəpin üçün qarşıda çox az vaxt qalırdı. İ.Şıxlı

  Полностью »
 • ƏKİN-TİKİN

  top. dan. Əkin, əkin yeri; həyətyanı təsərrüfat. Onun əkin-tikini vardır. – Əkinə-tikinə, ya şəhərə gedən sübhdən gedib

  Полностью »
 • ƏKİNALTI

  əkinaltı qat – əkilən torpağın əkin altında qalan qatı, layı, təbəqəsi

  Полностью »
 • ƏKİNÇİ

  is. Əkin əkib biçməklə (əkinçiliklə) məşğul olan adam; cütçü. Əkinçi yağış istər, yolçu quraqlıq. (Ata

  Полностью »
 • ƏKİNÇİLİK

  is. 1. Əkin əkib biçmə işi; ziraət. Qabaqcıl əkinçilik üsulları. – [Bəxtiyarın] … kəndin yeni təşkil edilən əkinçilik maşınları şirkətinə üzv olmaqla

  Полностью »
 • ƏKİNƏBAXAN

  is. Əkin qoruqçusu

  Полностью »
 • ƏKİNƏCƏK

  bax əkənək

  Полностью »
 • ƏKİNQABAĞI

  sif. Əkməkdən qabaq olan, səpinə hazırlıqla əlaqədar olan. Torpağın əkinqabağı suvarılması. Əkinqabağı becərmə

  Полностью »
 • ƏKİNLİK

  is. Əkin yeri, taxıl yeri. Kənddən azca o yanda əkinliklər var

  Полностью »