Толковый словарь азербайджанского языка

 • ƏPPƏK

  is. [“ətmək”dən.] Çörək. Ət yeməz, suyuna əppək doğrar. (Məsəl). [Qurbanəli:] Bir əppəkdən-zaddan ver, zəqqumlanaq

  Полностью »
 • ƏPPƏKLİ

  is. Qabıqlarında aşı maddəsi olan, meşə rayonlarında və orta dağ qurşaqlarında bitən ağac

  Полностью »
 • ƏPRİMƏ

  “Əprimək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏPRİMƏK

  f. 1. Çürüyüb tökülmək, çürüyüb didilmək, didik-didik olmaq. Çadırın yanları əprimişdir. 2. məc. Əldən düşmək, tökülmək, üzülmək

  Полностью »
 • ƏPRİMİŞ

  f.sif. 1. Çürüyüb tökülmüş, çürüyüb didilmiş, didik-didik olmuş. Bəndalı taxt üstündə, tüfəng yanında, Məsmə də oğlu ilə yanaşı, yerdə əprimiş, yamaql

  Полностью »
 • ƏR

  1. is. Arvadın qanuni və məhrəm yoldaşı olan kişi; zövc. Dedi kim, bu məzarıdır ərimin; Ol üzü gül, boyu sənubərimin

  Полностью »
 • ƏR-ARVAD

  is. Kişi ilə arvadı bir yerdə. Ər-arvad bizə qonaq gəlmişdilər. Ər-arvad çox yaxşı yaşayırlar. – Nəhayət, ər-arvad yorulur və daş kimi yıxılıb yatırla

  Полностью »
 • ƏR-ARVADLI

  zərf Ər və arvad bir yerdə olduqları halda. Ər-arvadlı gəldilər

  Полностью »
 • ƏR-ARVADLIQ

  is. Ərlə arvadın qohumluq münasibəti; izdivac

  Полностью »
 • ƏR-ƏR

  is. [ər.] Ardıc ağacı. Qəddintək nə ər-ər, nə şimşad olur; Onu görcək qəmdən can azad olur. M.P.Vaqif

  Полностью »
 • ƏRAF

  is. [ər.] Dinə görə cənnətlə cəhənnəm arasında olan yer

  Полностью »
 • ƏRAQ

  is. [xüs. is.-dən] mus. 1. Azərbaycan klassik muğamlarından birinin adı. 12 əsas muğam bunlar idi: üşşaq, nəva, busəlik, rast, Əraq, İsfahan, zirəfkən

  Полностью »
 • ƏRAZİ

  is. [ər. “ərz1” söz. cəmi] Müəyyən hüdudları olan torpaq sahəsi. Respublikamızın ərazisi. – Rey məmləkəti bir padşahın sahib ola biləcəyi ərazidən bir

  Полностью »
 • ƏRBAB

  sif. [ər. “rəbb” söz. cəmi] köhn. Ağa, cənab; sahib. [Əliqulu:] Ancaq ərbabın bir balaca nəqahəti var

  Полностью »
 • ƏRBƏİN

  is. [ər.] Müsəlman təqvimində: məhərrəm ayının birindən başlayaraq qırx gün davam edən müddət. □ Ərbəin günü din

  Полностью »
 • ƏRCANLI

  sif. Ərini çox sevən və ona yaxşı qulluq edən (arvad)

  Полностью »
 • ƏRCİK

  “Ər”dən oxş

  Полностью »
 • ƏRDƏM

  is. dan. Hövsələ, səbir, həvəs, girdar. Ərdəmi yoxdur. – [Molla dedi:] …Pilləkənləri düşüb-çıxmağa ərdəmim gəlmir

  Полностью »
 • ƏRDO₁

  is. mif. Qorxunc vücud; qulyabanı. Qorxma oğlum! Ərdo yoxdur, yalandır; O ağaran su üzündə dumandır. A

  Полностью »
 • ƏRDO₂

  is. dan. 1. Paltar yuyulmuş çirkli su. 2. məc. Horra, yal. Xörək deyil, ərdodur

  Полностью »
 • ƏRƏB

  is. 1. Ön Asiyada və Şimali Afrikada yaşayan, sami dilləri qrupuna daxil olan xalq və bu xalqa mənsub adam

  Полностью »
 • ƏRƏBCƏ

  1. sif. və zərf Ərəb dilində. Ərəbcə kitab. Ərəbcə danışmaq. – [Murad] bir qismi ərəbcə və farsca, bir qismi türkcə yazılan məzar daşlarının sahibləri

  Полностью »
 • ƏRƏBCƏLƏŞDİRİLMƏ

  “Ərəbcələşdirilmək” dən f.is

  Полностью »
 • ƏRƏBCƏLƏŞDİRİLMƏK

  məch. Ərəb dili qaydalarına uyğunlaşdırılmaq

  Полностью »
 • ƏRƏBCƏLƏŞDİRİLMİŞ

  f.sif. Ərəb dili qaydalarına uyğunlaşdırılmış

  Полностью »
 • ƏRƏBCƏLƏŞDİRMƏ

  “Ərəbcələşdirmək” dən f.is

  Полностью »
 • ƏRƏBCƏLƏŞDİRMƏK

  f. Ərəb dilinin qaydalarına uyğunlaşdırmaq

  Полностью »
 • ƏRƏBCƏLƏŞMƏ

  “Ərəbcələşmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏRƏBCƏLƏŞMƏK

  f. Ərəb dilinə uyğunlaşmaq, öz şəklini ərəb dilinin təsiri ilə dəyişmək

  Полностью »
 • ƏRƏBÇİLİK

  is. dilç. Heç bir lüzum və ehtiyac olmadan Azərbaycan dilinə çoxlu ərəb söz və ifadələri gətirmə və bu yolda göstərilən fəaliyyət

  Полностью »
 • ƏRƏBDOŞANI

  is. İncə belli, quyruğu qotazlı, uzunsov bir heyvan

  Полностью »
 • ƏRƏBİ

  sif. [ər.] Ərəbcə; ərəb dilinə və xalqına mənsub; ərəb üslubunda, ərəb qaydasında. Ərəbi bir uzun don əynində

  Полностью »
 • ƏRƏBİST

  is. 1. bax ərəbşünas. 2. Ərəbçilik tərəfdarı

  Полностью »
 • ƏRƏBİSTİKA

  bax ərəbşünaslıq

  Полностью »
 • ƏRƏBİZM

  is. 1. bax ərəbçilik. 2. dilç. Azərbaycan dilinə girmiş ərəb söz və ifadələri, yaxud ərəb dili qaydalarına oxşadılaraq işlədilən söz və ifadələr

  Полностью »
 • ƏRƏBLƏŞDİRİLMƏ

  “Ərəbləşdirilmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏRƏBLƏŞDİRİLMƏK

  “Ərəbləşdirmək”dən məch

  Полностью »
 • ƏRƏBLƏŞDİRMƏ

  1. “Ərəbləşdirmək”dən f.is. 2. Ərəb hakim millətçilərinin ərəb olmayan xalqları ərəblərin içində əritmə (assimilyasiya etmə) siyasəti

  Полностью »
 • ƏRƏBLƏŞDİRMƏK

  f. 1. Ərəb dilini, adət və ənənələrini qəbul etdirmək, ərəb milləti içərisində əritmək. 2. Dilə çoxlu ərəb söz və ifadələri gətirmək, yaxud ana dilini

  Полностью »
 • ƏRƏBLƏŞMƏ

  “Ərəbləşmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏRƏBLƏŞMƏK

  f. Ərəb dilini, adət və ənənələrini qəbul etmək

  Полностью »
 • ƏRƏBŞÜNAS

  is. [ər. və fars. …şünas] Ərəb dili və ədəbiyyatı mütəxəssisi, ərəb filologiyası mütəxəssisi

  Полностью »
 • ƏRƏBŞÜNASLIQ

  is. Ərəb dilini, ədəbiyyatını, tarixini və s. tədqiq edən elmlərin məcmusu

  Полностью »
 • ƏRƏFƏ

  is. [ər.] Bayramdan əvvəlki gün, bayram axşamı. Bayram ərəfəsi. // Hər hansı bir hadisədən qabaqkı vaxt

  Полностью »
 • ƏRƏĞAC

  sif. və zərf dan. Tezyetişən, tez əmələ gələn; tez əkilən. Ərəğac tarla. – Yağ, ağaclar çiçək açsın ərəğac; Başını, bəhrə verib, qoy yerə diksin hər a

  Полностью »
 • ƏRƏQ

  is. [ər.] klas. 1. Tər. Ol gülüzardə ərəqin xoş səfası var; Türfə budur ki, saziş edər atəş ab ilə. Q

  Полностью »
 • ƏRƏMİK

  sif. 1. Doğmayan, uzun müddət qısır qalan. Ərəmik inəkdən öküz olmaz. (Məsəl). Kəllər və bəzən ərəmik (uzun müddət qısır qalan) camışlar iş və nəqliyy

  Полностью »
 • ƏRƏN

  is. (adətən cəm şəklində). 1. Ər, qoçaq, igid. Ərənlər kimi döyüşmək. – Ərənlər əlindən badə içdinmi? Bulanlıq çayları üzüb keçdinmi? “Aşıq Qərib”

  Полностью »
 • ƏRƏSAT

  is. [ər. “ərsə” söz. cəmi] 1. Dini etiqada görə məhşər (qiyamət) günü yenidən diriləcək insanların öz əməllərinə dair haqq-hesab vermək üçün toplaşaca

  Полностью »
 • ƏRƏŞ

  is. köhn. Dirsəkdən barmaqların ucuna qədər olan uzunluq ölçüsü

  Полностью »