Толковый словарь азербайджанского языка

 • ƏVAXİR

  is. [ər. “axir” söz. cəmi] klas. Axır, son vaxtlar

  Полностью »
 • ƏVAXİRDƏ

  zərf klas. Axırda. Münəccimbaşıya əvaxirdə bu bəhsi varid edirdilər, cavab verirdi. M.F.Axundzadə

  Полностью »
 • ƏVAXİRİNDƏ

  zərf klas. Axırlarında. Haman ilin yaz fəslinin əvaxirində, elə yadımdadır ki, may ayının axırı idi. C

  Полностью »
 • ƏVAM

  [ər.] bax avam. [Məmmədağa:] Əvam da var, əvam da… Amma bunlar kimi əvam mən görməmişəm. N.Nərimanov

  Полностью »
 • ƏVAMLIQ

  bax avamlıq

  Полностью »
 • ƏVAMÜNNAS

  is. [ər.] köhn. Avam qara camaat. Ədəbdən, elmdən gər feyzyab olsa əvamünnas; Düşər şənü şərəfdən, mollalar, işanlar, insanlar! M

  Полностью »
 • ƏVAYİL

  zərf [ər. “əvvəl” söz. cəmi] klas. Əvvəllər, ilk vaxtlar. [Molla Həmid:] Sən iki pudu dəxi misin tortasına-zadına çıx, gələn ayın əvayilində otuz pud

  Полностью »
 • ƏVƏLİK

  is. bot. Xalq təbabətində işlənən, habelə qurudulmuş yarpaqları aşa qatılan, enliyarpaq, birillik ot bitkisi

  Полностью »
 • ƏVƏLİKÇİLOV

  is. Əvəlik qatılmış düyüdən bişirilən çilov. Əvəlikçilovu qatıqla yeyirlər

  Полностью »
 • ƏVƏLİKLİ

  sif. Əvəlik qatılaraq bişirilmiş. Əvəlikli çilov (aş)

  Полностью »
 • ƏVƏLİKPLOV

  is. Əvəlik qatılmış düyüdən bişirilən plov

  Полностью »
 • ƏVƏT

  əd. [türk.] Təsdiq bildirir – bəli, hə. Baxdım ki, əzim bir cəmaət; Eyzən ürəfa, əvət, həqiqət. M.Ə.Sabir

  Полностью »
 • ƏVƏZ

  is. [ər.] 1. Qarşılıq, bir şeyin (adamın) yerini tuta bilən şey (adam). Bu şeyin əvəzi yoxdur. Onun əvəzini tapmaq çətindir

  Полностью »
 • ƏVƏZÇİ

  sif. və is. 1. Eyni zamanda bir neçə yerdə işləyən, bir neçə vəzifə tutan (şəxs). Əvəzçi işçi. Əvəzçi müəllim

  Полностью »
 • ƏVƏZÇİLİK

  is. 1. Eyni zamanda bir neçə vəzifə aparma, eyni zamanda bir neçə yerdə qulluq etmə. Əvəzçilik işin keyfiyyətinə ziyan vurur

  Полностью »
 • ƏVƏZEDİCİ

  is. Bir şeyi əvəz edən, onun əvəzində işlənən şey. Qan əvəzediciləri. // Sif. mənasında. Əvəzedici maddə

  Полностью »
 • ƏVƏZEDİCİLİK

  is. Əvəzetmə, əvəz edə bilmə

  Полностью »
 • ƏVƏZEDİLMƏZ

  sif. Heç bir şeylə, heç bir başqa adamla əvəz edilə bilməyən, əvəzi tapıla bilməyən, əvəzi olmayan, çox qiymətli

  Полностью »
 • ƏVƏZEDİLMƏZLİK

  is. Əvəzedilməz şeyin vəziyyəti, halı, xüsusiyyəti

  Полностью »
 • ƏVƏZETMƏ

  is. 1. Əvəzləmə. 2. kim. Birləşmə və ünsürlərin qarşılıqlı təsiri ilə yeni birləşmə və ünsürlər alınan kimyəvi reaksiya

  Полностью »
 • ƏVƏZLƏMƏ

  “Əvəzləmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏVƏZLƏMƏK

  f. Bir şey verib əvəzində başqasını almaq. // Bir şeyi başqası ilə əvəz etmək

  Полностью »
 • ƏVƏZLƏNDİRİLMƏ

  “Əvəzləndirilmək” dən f.is

  Полностью »
 • ƏVƏZLƏNDİRİLMƏK

  məch. Başqası ilə əvəz edilmək, əvəz olunmaq

  Полностью »
 • ƏVƏZLƏNDİRMƏ

  “Əvəzləndirmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏVƏZLƏNDİRMƏK

  bax əvəzləmək

  Полностью »
 • ƏVƏZLƏNMƏ

  “Əvəzlənmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏVƏZLƏNMƏK

  məch. Başqası tərəfindən əvəz edilmək, əvəz olunmaq

  Полностью »
 • ƏVƏZLƏYİCİ

  is. xüs. Bir neçə qüvvəni əvəz edən qüvvə

  Полностью »
 • ƏVƏZLİK

  is. 1. Əvəz olaraq verilən şey, qarşılıq. 2. qram. İsimdən, sifətdən, saydan fərqli olaraq öz-özlüyündə müəyyən bir şeyi, yaxud keyfiyyəti ifadə etməy

  Полностью »
 • ƏVƏZOLUNMA

  is. Əvəzlənmə

  Полностью »
 • ƏVƏZOLUNMAZ

  bax əvəzedilməz. Ağuz südü təzə doğulmuş qulun üçün əvəzolunmaz qiymətli qidadır

  Полностью »
 • ƏVƏZOLUNMAZLIQ

  is. Əvəz oluna bilməmə, əvəzi olmama

  Полностью »
 • ƏVƏZSİZ

  sif. 1. Əvəzi olmayan, əvəz oluna bilməyən, başqası ilə əvəz edilə bilməyən. Əvəzsiz yoldaş. – …Bünyadın dostu da özü kimi Mollayevi əvəzsiz bir şəxsi

  Полностью »
 • ƏVVƏL

  zərf [ər.] 1. İlk dəfə, birinci dəfə. [Dərviş:] Ruqiyyə əvvəl babasına yaxın düşə bilmirdi. A.Divanbəyoğlu

  Полностью »
 • ƏVVƏL-AXIR

  zərf Gec-tez. Bilirdim ki, əvvəl-axır başıma; Gətirəcək qalmaqalı gözlərin. Q.Zakir. [Əsgər:] Əvvəl-axır çötkə gələcəkdir

  Полностью »
 • ƏVVƏL-ƏVVƏL

  zərf Əvvəlcə, qabaqca

  Полностью »
 • ƏVVƏLA

  ara s. [ər.] Birincisi, birinci olaraq, ən əvvəl. [Nəcəf bəy:] Qəhrəman bəyin, əvvəla, pulu yoxdur. Ə

  Полностью »
 • ƏVVƏLCƏ

  zərf 1. Qabaqca, ilk öncə, daha əvvəl. Əvvəlcə sədr iclası açdı, sonra məruzəçiyə söz verdi. – [Eldar] əvvəlcə nədənsə yenə bu söhbəti sabaha qoymaq i

  Полностью »
 • ƏVVƏLCƏDƏN

  zərf Qabaqcadan, əvvəldən. Əvvəlcədən tədarük görmək. Əvvəlcədən şərtləşmək. – Bunlar hamısı əvvəlcədən hazırlanmış oyundur

  Полностью »
 • ƏVVƏLDƏN

  zərf Qabaqdan, lap irəlidən, əvvəl vaxtdan, ilk vaxtdan, ibtidadan. Mən bunu əvvəldən bilirdim. Şərti əvvəldən demək lazım idi

  Полностью »
 • ƏVVƏLƏN

  [ər.] bax əvvəla. Əvvələn, biz onu tanımırıq, ikincisi… Əvvələn, o bizim dediklərimizlə razı olmaz, sonra isə… – Əvvələn, ümdeyi-mətləb bu ki, şəhr əh

  Полностью »
 • ƏVVƏLİNCİ

  bax birinci. Əvvəlinci sıra. Əvvəlinci övlad. Əvvəlinci yeri tutmaq. Əvvəlinci rolları oynamaq. – [Nazlı:] Doğrudur, bir neçə adam bilir ki, Yusif ilə

  Полностью »
 • ƏVVƏLKİ

  sif. 1. Yer, sıra, zaman, say və s. etibarilə – birinci. Şəkildə sağdan əvvəlki adam. Əvvəlki müzakirə daha canlı keçdi

  Полностью »
 • ƏVVƏLLƏR

  zərf 1. İlk zamanlar, ilk çağda, ibtida. Əvvəllər işdən çox qorxurdum. // İs. mənasında. İlk günlər, başlanğıc, ibtida

  Полностью »
 • ƏVVƏLLƏRDƏ

  bax əvvəllər. Əvvəllərdə bizə çox gələrdi. O, əvvəllərdə də çox arıq idi. – Zeynal əvvəllərdə Mehribanı sevirdi

  Полностью »
 • ƏVVƏLLƏRİ

  bax əvvəllər 1 və 2-ci mənalarda. …Əvvəlləri Məşədi Molla Həsən kitab satardı. C.Məmmədquluzadə. [Cəmil bəy] əvvəlləri azacıq yorğun kimi idi

  Полностью »
 • ƏYAL

  is. [ər.] köhn. 1. Ailə, külfət. [Yusif Sərrac] öz kəsbi ilə özünü və əyalını saxlamağa məşğul oldu. M

  Полностью »
 • ƏYALƏT

  is. [ər.] 1. tar. Bir valinin idarəsi altında olan ölkə. Həmədan ilə Bağdad, Həmədan ilə İraq, Xarəzm, Rey və Fars əyalətləri arasında şiddətli danışı

  Полностью »
 • ƏYAN₁

  sif. [ər.] Gözlə görünən, açıq, aydın, aşkar (adətən xəbər şəkilçisi ilə işlənir). Onun düzgünlüyü hamıya əyandır

  Полностью »