Толковый словарь азербайджанского языка

 • KÖBƏ

  is. 1. Paltarın yaxasına, qoluna, ətəyinə və s.-yə başqa parçadan tikilən ensiz haşiyə və s. Birisi soruşurdu: – Çəhrayı paltara yaşıl köbə qoysan nec

  Полностью »
 • KÖBƏCİ

  is. Köbə tikməklə məşğul olan adam, köbə tikən tikişçi

  Полностью »
 • KÖBƏLƏMƏ

  “Köbələmək”dən f.is

  Полностью »
 • KÖBƏLƏMƏK

  f. 1. Köbə tikmək, köbə vermək. 2. Haşiyə vermək, haşiyəyə almaq; haşiyələmək

  Полностью »
 • KÖBƏLƏNMƏ

  “Köbələnmək”dən f.is

  Полностью »
 • KÖBƏLƏNMƏK

  məch. 1. Köbə tikilmək, köbə verilmək, köbə qoyulmaq. Paltarın yaxası köbələnib. 2. Köbəyə alınmaq, haşiyə verilmək; haşiyələnmək

  Полностью »
 • KÖBƏLƏTMƏ

  “Köbələtmək”dən f.is

  Полностью »
 • KÖBƏLƏTMƏK

  icb. 1. Köbə verdirmək, köbə qoydurmaq, köbə tikdirmək. 2. Köbə verdirmək, ətrafına köbə çəkdirmək; haşiyələndirmək

  Полностью »
 • KÖBƏLİ

  sif. Köbəsi olan, köbə tikilmiş, köbə verilmiş. Köbəli paltar. Köbəli ayaqqabı

  Полностью »
 • KÖBƏLİK

  sif. Köbə üçün kəsilmiş, köbə üçün yararlı. Köbəlik lent (qaytan). Köbəlik parça

  Полностью »
 • KÖBƏR

  is. Dik yer, dikdir, dik torpaq qalağı, hündür yer. Top sındırmış bir ağac; Yaralı durna kimi; Dayanmışdır köbərdə

  Полностью »
 • KÖÇ

  is. 1. Bir yerdən başqa yerə köçən adam qrupu, qafilə. Köç mənzil eləyib, heyvanları düzə buraxmışdı

  Полностью »
 • KÖÇ-DÜŞ

  bax köçəköç. [Taybuynuz öküzün] işi ələlxüsus çətinə düşür köç-düş zamanı. Məlumdur ki, bir az hava qızdı, tərəkəmə əhli aranda dayana bilməz

  Полностью »
 • KÖÇ-KÜLFƏT

  top. Ailə üzvləri, ata-ana, uşaqlar hamı birlikdə. Köç-külfəti yola salmaq. – Hacı düşməninin evinə çatır: Gəzir, görür köç-külfət bütün yatır

  Полностью »
 • KÖÇ-KÜLFƏTLİ

  zərf Ailə üzvlərinin hamısı birlikdə, bir yerdə. Köçlü-külfətli yola düşmək. – Mayın axırında köçlü-külfətli Kislovodskiyə gedəndə, növbədənxaric [Hac

  Полностью »
 • KÖÇƏBƏ

  sif. Bir yerdə məskən salmayıb, daim yurdunu dəyişən; köçəri, bədəvi. Köçəbə adam. – Amma köçəbə tayfalar arasında… qudalıq əvəzinə nişanbazlıq adəti

  Полностью »
 • KÖÇƏKÖÇ

  is. Elliklə köçmə, köçmə işi. Köçəköç başlandı. Köçəköç vaxtı idi

  Полностью »
 • KÖÇƏL

  is. məh. 1. bax közəl. Xırmanın qabağında Kərbalının kürən atı bağlanmış, qabağına Maronun verdiyi dənli köçəl tökülmüşdü

  Полностью »
 • KÖÇƏRGİ

  məh. bax köçəri

  Полностью »
 • KÖÇƏRİ

  sif. 1. Oturaq həyat keçirməyən, ev-eşiyi ilə daim bir yerdən başqa yerə köçən (oturaq ziddi). Köçəri tayfalar

  Полностью »
 • KÖÇƏRİLİK

  is. Köçəri həyat sürmə, köçəri həyat tərzi (oturaqlıq ziddi). Köçəriliyi tərk etmək

  Полностью »
 • KÖÇHAKÖÇ

  bax köçəköç. [Şofer:] Bir gün payızın əvvəlləri, bağlardan köçhaköç vaxtı idi. M.Rzaquluzadə

  Полностью »
 • KÖÇLÜ-KÜLFƏTLİ

  zərf Ailə üzvlərinin hamısı birlikdə, bir yerdə. Köçlü-külfətli yola düşmək. – Mayın axırında köçlü-külfətli Kislovodskiyə gedəndə, növbədənxaric [Hac

  Полностью »
 • KÖÇMƏ

  “Köçmək”dən f.is. İranla xanlıq arasında etibar üçün Kiçikbəyimin Tehrana gəlin köçməsi vacib idi. Çəmənzəminli

  Полностью »
 • KÖÇMƏK

  f. 1. Yaşayış yerini dəyişmək, bir yerdən çıxıb başqa yerə gəlmək, daşınmaq. Təzə mənzilə köçmək. Şəhərdən kəndə köçmək

  Полностью »
 • KÖÇÜRDÜLMƏ

  “Köçürdülmək”dən f.is

  Полностью »
 • KÖÇÜRDÜLMƏK

  “Köçürmək”dən məch

  Полностью »
 • KÖÇÜRMƏ

  “Köçürmək”dən f.is

  Полностью »
 • KÖÇÜRMƏK

  f. 1. Birinin yaşayış yerini dəyişdirmək, bir yerdən başqa yerə daşındırmaq. Ailəni yaylağa köçürmək

  Полностью »
 • KÖÇÜRTMƏ

  “Köçürtmək”dən f.is

  Полностью »
 • KÖÇÜRTMƏK

  bax köçürmək. [Qız:] Ona görə ki, sən zorla şeirlərini öz xəttinlə dəftərimə köçürtdün, nəticəsi də belə oldu

  Полностью »
 • KÖÇÜRÜLMƏ

  “Köçürülmək”dən f.is

  Полностью »
 • KÖÇÜRÜLMƏK

  1. “Köçürmək”dən məch. Ailə bağa köçürüldü. Qız köçürüldü. Tezislər köçürüldü. 2. bax keçirilmək. Polad ərizə yazdı komandirinə; Başqa bir hissəyə köç

  Полностью »
 • KÖHLƏN

  sif. Harın bəslənmiş (at haqqında). Tövlələrdə köhlən atlar çığırışırmı? F.Köçərli. Volqadan su içmiş köhlən atların; Üstündə girdablı çaylara cumduq

  Полностью »
 • KÖHLƏNLİK

  is. Harın bəslənmiş atın hal və keyfiyyəti; harınlıq. Qara oğlan hər söz başında xallı atın köhlənliyini, cinsliyini, yumşaqlıq və mehribanlığını deyi

  Полностью »
 • KÖHNƏ

  sif. [fars.] 1. Uzun müddət işlənməkdən dağılmış, xarab olmuş, yıpranmış, köhnəlmiş; nimdaş (yeni ziddi)

  Полностью »
 • KÖHNƏ-KÖHNƏ

  sif. və zərf Köhnə, əski, qədim (çoxluq bildirir). Köhnə-köhnə fikirlərlə mübarizə aparmaq. – [Şahqulu:] Rəhmətliyin oğlu, köhnə-köhnə peşəni əldən qo

  Полностью »
 • KÖHNƏ-KÜLTƏ

  bax köhnə-kürüş. Bundan qabaq həyətə yolçu-zad gələndə pay verərdim, … köhnədən-kültədən bağışlardım

  Полностью »
 • KÖHNƏ-KÜRÜŞ

  sif. Çox köhnə, istifadəyə yaramayan; cındır, dağılmış, cırılmış. Köhnə-kürüş şeyləri təmir etmək. // İs

  Полностью »
 • KÖHNƏÇİ

  is. 1. bax köhnəpərəst. 2. Köhnə paltar və s. alıb-satan adam; köhnəfüruş

  Полностью »
 • KÖHNƏÇİLİK

  bax köhnəpərəstlik

  Полностью »
 • KÖHNƏDƏN

  bax qədimdən. ◊ Köhnədən qalma – keçmiş zamanlardan qalan, çoxdan qalma; köhnə, əski, qədim. Əmizadələrimin köhnədən qalma bir qara damı var idi

  Полностью »
 • KÖHNƏFÜRUŞ

  is. [fars.] bax köhnəçi 2-ci mənada

  Полностью »
 • KÖHNƏLDİLMƏ

  “Köhnəldilmək”dən f.is

  Полностью »
 • KÖHNƏLDİLMƏK

  məch. İşlədilə-işlədilə köhnə hala gətirilmək, xarab edilmək, yıpradılmaq

  Полностью »
 • KÖHNƏLƏŞMƏ

  “Köhnələşmək”dən f.is

  Полностью »
 • KÖHNƏLƏŞMƏK

  bax köhnəlmək. Palto köhnələşib. Xalça köhnələşdi

  Полностью »
 • KÖHNƏLİK

  is. 1. Köhnə şeyin hal və keyfiyyəti (təzəlik ziddi). Paltarın köhnəliyi. Evin köhnəliyi. // Tarixi köhnə olma, keçmişə aid olma

  Полностью »
 • KÖHNƏLMƏ

  “Köhnəlmək”dən f.is

  Полностью »
 • KÖHNƏLMƏK

  f. 1. Çox işlənməkdən xarab olmaq, yıpranmaq, yararsız hala gəlmək. Pencək köhnəlib. Ayaqqabı köhnəldi

  Полностью »