Толковый словарь азербайджанского языка

 • KUB

  [yun. kubos] 1. Bütün üzləri kvadrat olan altıüzlü cisim. 2. riyaz. Hər hansı bir kəmiyyətin özünə üç dəfə vurulmasından alınan hasil

  Полностью »
 • KUB₂

  [yunancadan] Maye qaynatmaq və ya distillə etmək üçün şar, ya silindr şəkilli qab

  Полностью »
 • KUBAOXŞAR

  bax kubşəkilli

  Полностью »
 • KUBATURA

  [rus. əsli yun.] Bir şeyin həcminin kub hesabı ilə ölçüsü

  Полностью »
 • KUBİK

  [rus. əsli yun.] 1. Kubşəkilli kiçik şey. 2. Üzərində şəkillər yapışdırılmış kiçik kub şəklində taxta parçalarından ibarət uşaq oyuncağı

  Полностью »
 • KUBİZM

  [rus. əsli yun.] XX əsrin birinci rübündə burjua təsviri incəsənətində real aləmdəki şeylərin təsvirini həndəsi fiqurların kombinasiyası ilə əvəz edən

  Полностью »
 • KUBMÉTR

  [yun. kubos və metron] Eni, uzunu və hündürlüyü metrlə hesablanan həcm ölçüsü. İki kubmetr taxta. – [Fərman:] Mən də ilin axırına qədər 50 min kubmetr

  Полностью »
 • KUBMETRLİK

  sif. Kubmetrlə ölçülən, kubmetr ölçüsündə olan (adətən rəqəmlərlə işlənir). Beş kubmetrlik taxta

  Полностью »
 • KUBOK

  [rus. əsli yun.] İdman yarışlarında qalib gələnə priz kimi verilən qiymətli vaz, qab. Azərbaycan kuboku uğrunda futbol yarışları

  Полностью »
 • KUBŞƏKİLLİ

  sif. Kub şəklində olan, kuba oxşayan; kubaoxşar

  Полностью »
 • KUD

  is. məh. Arı saxlanan səbət, arı səbəti

  Полностью »
 • KUDU

  bax qabaq1. Yatma, kudu, bostana dovşan girər. (Ata. sözü). Kənd arvadları qışın tədarükünü qurtarırdı: kimi hazırladığı unu kəndiyə doldurur, kimisi

  Полностью »
 • KUFİ

  [İraqda Kufə şəhərinin adından] : kufi xətt – ərəb yazısının düz və bucaqlı cizgilərdən əmələ gələn formasının ən qədim adı

  Полностью »
 • KUFUL

  is. dan. Ağacın qurumuş yerlərində əmələ gələn boşluq; koğuş. Bu pətəklər palıd ağaclarının kufullarında, koğuş yerlərində özlərinə yuva salar, hər bi

  Полностью »
 • KUKLA

  [rus. əsli yun.] 1. Adam, əksərən qız fiquru şəklində uşaq oyuncağı; gəlincik. Uşağa kukla almaq. Kuklanı geyindirmək

  Полностью »
 • KUKLAÇI

  is. Kukla qayırmaqla məşğul olan, kukla qayıran usta

  Полностью »
 • KUKLUKSKLÁN

  [ing. ku-klux-klan] ABŞ-da zəncilərə və qabaqcıl adamlara vəhşi divan tutan terrorçu təşkilat

  Полностью »
 • KUKLUKSKLANÇI

  is. Kukluksklan bandası iştirakçısı

  Полностью »
 • KULA

  is. məh. Odun, odun parçası. Ocağa kula qoymaq. Kula doğramaq

  Полностью »
 • KULÁK

  [rus.] bax qolçomaq 1-ci mənada. [Mirzə Hüseyn:] O yekəqarın kulakla nə söhbət eləyirdin? Ə.Haqverdiyev

  Полностью »
 • KULMİNÁSİYA

  [lat.] 1. astr. Göy cisminin müşahidə yerinin meridianından keçməsi. 2. məc. İnkişafın, yüksəlişin, gərginliyin ən yüksək momenti, dövrü

  Полностью »
 • KULON₂

  [fr. coulant] Zəncirə bənd edilmiş qiymətli daş və ya daşlardan ibarət qadın boyunbağısı

  Полностью »
 • KULON

  [xüs. addan] Elektrik cərəyanının ölçü vahidi

  Полностью »
 • KULTİVÁSİYA

  [fr.] k.t. Torpağın kultivatorla becərilməsi, yumşaldılması. Bütün yay müddətində [manqa üzvləri] altı dəfə kultivasiya, yeddi dəfə də kətmənləmə apar

  Полностью »
 • KULTİVÁTOR

  [fr. cultivateur] k.t. Şumlanmış torpağı yumşaltmaq, cərgələrarasını becərmək və s. üçün kənd təsərrüfat aləti

  Полностью »
 • KULTİVATORÇU

  is. Kultivatorda işləyən, kultivasiya edən işçi

  Полностью »
 • KULTUROLOGİYA

  is. [lat. və yun.] Mədəniyyəti öyrənən elm sahəsi

  Полностью »
 • KULUF₁

  is. Divarın, hasarın altından su axmaq üçün açılan deşik, dəlik. Qulu rütubətdə ölümün pəncəsində çapalayır, … tezcə sürünüb kəhrizin kulufuna girir

  Полностью »
 • KULUF₂

  is. dan. Tənə, sərki. □ Kuluf vurmaq – bax kuluflamaq

  Полностью »
 • KULUFLAMA

  “Kuluflamaq”dan f.is

  Полностью »
 • KULUFLAMAQ

  f. Tənə vurmaq, sərkiləmək

  Полностью »
 • KUMARİ́N

  is. [fr.] Təzə biçilmiş ot iyi verən sintetik maddə

  Полностью »
 • KUMIS

  bax qımız

  Полностью »
 • KUMPUL

  is. məh. Ağır çəkic, iri çəkic

  Полностью »
 • KUPÉ

  [fr. coupe – kəsmək] Vaqonda bir neçə sərnişin üçün ayrıca bölmə, otaq. İkiadamlıq kupe. Kupeyə girmək

  Полностью »
 • KUPLÉT

  [fr. cuplet] 1. Şerin, mahnının iki, dörd və daha artıq misradan ibarət qitəsi, bəndi. İki kuplet şeir

  Полностью »
 • KUPLETÇİ

  is. Kuplet ifa edən estrada artisti

  Полностью »
 • KUPÓN

  [fr.] 1. Qiymətli kağızlardan faiz almaq üçün onlardan kəsilən talon. 2. xüs. Teatr lojasında bir yerin bileti

  Полностью »
 • KURA

  is. bot. Sarı rəngli yabanı yeməli bitki

  Полностью »
 • KURALIQ

  is. Çoxlu kura bitmiş yer

  Полностью »
 • KURÁTOR

  is. [lat.] Müəyyən işin gedişinə, icrasına nəzarət etməli olan şəxs, təşkilat

  Полностью »
 • KURÓRT

  [alm.] Təbii şəraiti (havası, mədən suları, palçığı və s.) müalicə və istirahət üçün əlverişli olan yer

  Полностью »
 • KURORTÇU

  is. Kurortda müalicə olunan, kurortda istirahət edən adam. Plyaj kurortçularla dolu idi

  Полностью »
 • KURORTOLÓGİYA

  [alm.] Təbii müalicə yerlərindən və müalicə məqsədilə onlardan istifadə olunması üsullarından bəhs edən elm

  Полностью »
 • KURORTOLOJİ

  sif. Kurortologiyaya aid olan. Kurortoloji tədqiqat

  Полностью »
 • KURORTÓLOQ

  [alm. Kurort və yun. logos-dan] Kurortologiya mütəxəssisi, alimi

  Полностью »
 • KURORTŞÜNAS

  [alm. Kurort və fars. …şünas] bax kurortoloq

  Полностью »
 • KURORTŞÜNASLIQ

  bax kurortologiya

  Полностью »
 • KURS

  [lat. cursus-dan] 1. Ali məktəbdə hər hansı bir fənnin, həmçinin onun ayrıca hissəsinin sistematik şərhi, habelə həmin fənnə aid dərslik

  Полностью »
 • KURSÁNT

  [rus. əsli lat.] Kurs tələbəsi. Elə oradaca bir neçə kursant dururdu. Ə.Əbülhəsən. // Hərbi məktəb müdavimi

  Полностью »