Толковый словарь азербайджанского языка

 • QABIRĞAALTI

  sif. anat. Qabırğaların altında olan. Qabırğaaltı ət

  Полностью »
 • QABIRĞAARASI

  sif. anat. Qabırğaların arasında olan. Qabırğaarası əzələ

  Полностью »
 • QABIRĞACIQ

  is. Kiçik qabırğa

  Полностью »
 • QABIRĞALI

  sif. 1. Qabırğası olan. 2. Qabırğa kimi çıxıqları, yanları olan (qab və s.). 3. məc. Kök, ətli-canlı, yekə, dolğun, sağlam

  Полностью »
 • QABIRĞASÖHBƏTİ

  is. dan. Uzanmış halda edilən söhbət. Gecə hava durğun və isti olduğundan, yataqlarını eyvanda yanyana döşəyərək, bir neçə saat qabırğasöhbəti etdilər

  Полностью »
 • QABİL

  sif. [ər.] 1. İstedadlı, qabiliyyətli, hər şeyi tez qavrayan zehinli, zəkalı. Qabil uşaq. Qabil tələbə

  Полностью »
 • QABİLİYYƏT

  is. [ər.] 1. İstedad, fitri zəka; bir şeyi tez qavrama, tez mənimsəmə bacarığı. Musiqiyə qabiliyyət. Onun riyaziyyat elmlərinə qabiliyyəti böyükdür

  Полностью »
 • QABİLİYYƏTLİ

  sif. 1. Qabiliyyətli, istedadlı, bacarıqlı, zehinli. Qabiliyyətli uşaq. Qabiliyyətli tələbə. Qabiliyyətli usta

  Полностью »
 • QABİLİYYƏTSİZ

  sif. Qabiliyyəti, istedadı, bacarığı olmayan; istedadsız, bacarıqsız. Qabiliyyətsiz adam. – [Kor kişi] … günəşin işığına baxa bilməzdi

  Полностью »
 • QABİLİYYƏTSİZLİK

  is. Qabiliyyəti, istedadı, bacarığı olmama; istedadsızlıq, bacarıqsızlıq. Bu işdə onun qabiliyyətsizliyi meydana çıxdı

  Полностью »
 • QABİLLƏŞMƏ

  “Qabilləşmək”dən f.is

  Полностью »
 • QABİLLƏŞMƏK

  f. Daha da qabil olmaq, qabiliyyəti, istedadı, bacarığı artmaq. // Məharətli olmaq, ustalaşmaq, kamilləşmək

  Полностью »
 • QABİLLİK

  is. Qabil olma; istedadlılıq, bacarıqlılıq, mahirlik. [Növrəstə:] Yox, qabillikdə iş yoxdur. Mollaxanada köhnə qayda ilə, köhnə əlifba ilə dərs verird

  Полностью »
 • QABQIRAN

  is. dan. Yarpağının içində süd kimi ağ maye olan bir bitki; qabsındıran, kasasındıran

  Полностью »
 • QABLAMA

  is. Qulpsuz və ya qulplu qapağı olan kiçik qazança. □ Qablama qazan – kip qapağı olan qazança. [Qoçu Heybətin] çox gülünc görünüşü vardı

  Полностью »
 • QABLAMA₁

  “Qablamaq”dan f.is

  Полностью »
 • QABLAMAQ

  f. 1. Qoymaq, kip qoymaq. Qazanın qapağını qablamaq. 2. Yerbəyer etmək, yerləşdirmək; qayda ilə bir şeyin içinə qoymaq, yığmaq

  Полностью »
 • QABLANMA

  “Qablanmaq”dan f.is

  Полностью »
 • QABLANMAQ

  məch. 1. Qoyulmaq, kip yerləşdirilmək. Paltarlar çamadanlara qablanmışdır. 2. Kobudcasına bir şey üzərinə üzüqoylu düşmək, sərilmək

  Полностью »
 • QABLAŞDIRILMA

  “Qablaşdırılmaq”dan f.is

  Полностью »
 • QABLAŞDIRILMAQ

  məch. Yerbəyer edilmək, qayda ilə yerləşdirilmək, bir şeyin içinə qoyulmaq

  Полностью »
 • QABLAŞDIRMA

  “Qablaşdırmaq”dan f.is

  Полностью »
 • QABLAŞDIRMAQ

  f. bax qablamaq 2-ci mənada. Novruzqulu evə qayıdıb arvada deyərdi ki, tez ol, tədarük gör, avadanlığı qablaşdır, arabalar indi gələr… H

  Полностью »
 • QABLAŞMA

  “Qablaşmaq”dan f.is

  Полностью »
 • QABLAŞMAQ

  f. Qaba yerləşmək, yerbəyer olmaq

  Полностью »
 • QABLATDIRMA

  “Qablatdırmaq”dan f.is

  Полностью »
 • QABLATDIRMAQ

  icb. Üçüncü şəxs vasitəsilə qablatmaq

  Полностью »
 • QABLATMA

  “Qablatmaq”dan f.is

  Полностью »
 • QABLATMAQ

  icb. Qablama işi gördürmək

  Полностью »
 • QABSINDIRAN

  bax qabqıran

  Полностью »
 • QAC₁

  is. dan. Düşmən, zidd, əks, müxalif. Dost dost ilə qac olmaz; Bir tikəylə ac olmaz. Aşıq Ələsgər. □ Qac düşmək (olmaq) – düşmən olmaq, zidd olmaq, çək

  Полностью »
 • QAC₂

  is. məh. Yer sulamaq üçün ayrılan kiçik arx. Gəl yoldaş, çalışaq, eyləyək birlik; Arada xəndək, qac daha olmasın

  Полностью »
 • QACA

  sif. Çox işlənmək nəticəsində çalaçuxur bir hala düşmüş. Qaca yol

  Полностью »
 • QACIMA

  “Qacımaq”dan f.is

  Полностью »
 • QACIMAQ

  f. Quruyaraq yığışmaq, bürüşmək (yaş ağac və s.)

  Полностью »
 • QACINMA

  “Qacınmaq”dan f.is

  Полностью »
 • QACINMAQ

  f. Qollarını geriyə qanıraraq, döşü qabağa verib dərin nəfəs almaq; gərnəşmək

  Полностью »
 • QACLAŞMAQ

  f. dan. Zidd olmaq, düşmən olmaq

  Полностью »
 • QACLIQ

  is. dan. Zidlik, düşmənlik

  Полностью »
 • QAÇ-QOV

  bax qaçaqaç

  Полностью »
 • QAÇA-QAÇA

  zərf Qaçaraq, yüyürə-yüyürə, yüyürərək. Qaça-qaça gəlmək. – [Əşrəf:] Salatının qaça-qaça onlara yaxınlaşdığını görüb susdu

  Полностью »
 • QAÇAĞAN

  sif. 1. Çox bərk qaçan, itigedən, yerişi sürətli olan (at və s.). Məstan bir qaçağan ahuya dönüb, indi kəməndə gəlmir

  Полностью »
 • QAÇAĞANLIQ

  is. 1. Qaçmaq xasiyyəti. Dovşan qorxaqlıq, qaçağanlıq əlamətidir. Ə.Vəliyev. 2. Ürkəklik, adamayovuşmazlıq

  Полностью »
 • QAÇAQ

  is. 1. Çarlıq dövründə: hökumətin zülm və ədalətsizliyinə dözməyərək, həbsdən və ya sürgündən qaçan adam

  Полностью »
 • QAÇAQ-QULDUR

  is. Yolkəsən, qaçaq, quldur. Karvan gedir, yolda qaçaq-quldur qabağını kəsir… Çəmənzəminli

  Полностью »
 • QAÇAQAÇ

  sif. Bir təhlükə üzündən, yaxud başqa bir səbəbə görə qorxuya düşüb, kütləvi surətdə qaçma. Birdən qaçaqaç düşdü; dedilər naçalnik gəldi

  Полностью »
 • QAÇAQÇI

  is. köhn. Qaçaq mal gətirməklə məşğul olan adam. [Hacı Qara:] Hamısına tövbələtmə verrəm ki, dəxi heç qaçaqçının qabağını kəsməsinlər! M

  Полностью »
 • QAÇAQÇILIQ

  is. Qaçaq mal gətirməklə məşğul olma; qaçaqçının işi, peşəsi. □ Qaçaqçılıq etmək – 1) qaçaq mal gətirməklə məşğul olmaq; 2) quldurluq etmək

  Полностью »
 • QAÇAQLIQ

  is. 1. Quldurluq. [Bahadır:] Görünür, çoxusu aclıqdan qaçaqlıq edir. N.Nərimanov. [Hacı Murad:] Sənin yediyin … oğurluqla, qaçaqlıqla, yetimin malını

  Полностью »
 • QAÇAQMALÇI

  bax qaçaqçı. Bir gün [Əhməd] qaçaqmalçı Məşədi Cavadın qızını istədi, fəqət rədd cavabını aldı. B.Talıblı

  Полностью »