Толковый словарь азербайджанского языка

 • NÖKƏR

  is. Keçmişdə ağasına xidmət edən və onun şəxsi tapşırıqlarını yerinə yetirən ev xidmətçisi (oğlan). [Əhməd tacirbaşı] özü sərkarını, sarbanını, bir də

  Полностью »
 • NÖKƏRÇƏ

  is. Balaca nökər, nökərçilik edən balaca oğlan uşağı. [Qoca:] Nökərçəmiz bir cam buğlana-buğlana bişmiş süd gətirdi

  Полностью »
 • NÖKƏRÇİLİK

  is. Nökər olma, nökərlik etmə. Nökərçilik etmə. – [Rəhim Leylaya:] Mən atamı, anamı unudub bu qapıda səndən ötrü nökərçiliyi qəbul eyləmişəm

  Полностью »
 • NÖKƏRLİK

  is. Nökərin işi, vəzifəsi; nökərçilik

  Полностью »
 • NÖQSAN

  is. [ər.] 1. Çatışmayan cəhət, çatışmazlıq. Nöqsanları aradan qaldırmaq. – Nöqsana göz yummaq onun ömrünü uzatmaq deməkdir

  Полностью »
 • NÖQSANLI

  sif. 1. Nöqsanı olan, qüsurlu, eyibli, kəsirli, səhvli. Nöqsanlı kitab. Nöqsanlı yazı. – Şagirdlərin yazı nitqləri çox nöqsanlıdır

  Полностью »
 • NÖQSANLILIQ

  is. Nöqsanlı şeyin halı, qeyri-kamillik

  Полностью »
 • NÖQSANSIZ

  sif. Heç bir nöqsanı, eybi, kəsiri olmayan; kəsirsiz, qüsursuz. Nöqsansız iş. Nöqsansız yazı

  Полностью »
 • NÖQSANSIZLIQ

  is. Nöqsansız şeyin halı; qüsursuzluq, kəsirsizlik

  Полностью »
 • NÖQTEYİ-NƏZƏR

  is. [ər.] Müəyyən bir məsələ haqqında fikir, görüş, mülahizə, baxış; baxım. □ Bu nöqteyi-nəzərdən – bu baxımdan

  Полностью »
 • NÖQTƏ

  is. 1. Qələm, karandaş, iynə və s. bu kimi şeylərin ucunun bir yerə batmasından, ya toxunmasından qalan girdə xalcıq, iz, ləkə

  Полностью »
 • NÖQTƏBƏNÖQTƏ

  zərf [ər. nöqtə və fars. …bə…] Tamamilə, olduğu kimi, eynən, heç bir kəlmə buraxmadan, kəlməsi-kəlməsinə, sözbəsöz, bütün təfərrüatı ilə

  Полностью »
 • NÖQTƏCƏ

  zərf Son dərəcə az, olduqca az; zərrəcə. Dəhənin sirrini sordum, dedi, yoxdan nə deyim; Seyyidin nöqtəcə yox əqli, nə nadan görünür

  Полностью »
 • NÖQTƏLƏMƏ

  “Nöqtələmək”dən f. is

  Полностью »
 • NÖQTƏLƏMƏK

  f. Nöqtə və ya nöqtələr qoymaq, nöqtə düzmək

  Полностью »
 • NÖQTƏSİ-NÖQTƏSİNƏ

  bax nöqtəbənöqtə

  Полностью »
 • NÖMRƏ

  [lat. numerus – ədəd] 1. Bir şeyin eyni cinsli şeylər sırasında sıra sayı. Evin nömrəsi. İnventar nömrəsi

  Полностью »
 • NÖMRƏBAZ

  sif. [lat. numerus və fars. …baz] dan. Hiyləgər, fırıldaqçı, kələkbaz. Nömrəbaz adam

  Полностью »
 • NÖMRƏLƏMƏ

  “Nömrələmək”dən f.is

  Полностью »
 • NÖMRƏLƏMƏK

  f. Şeylərə sıra üzrə rəqəm yazmaq, nömrə qoymaq. Kitabları nömrələmək. Yerləri nömrələmək (teatrda, kinoda və s

  Полностью »
 • NÖMRƏLƏNMƏK

  məch. Nömrə yazılmaq, nömrə qoyulmaq. Qapılar nömrələnib

  Полностью »
 • NÖMRƏLƏNMİŞ

  f.sif. Nömrə yazılmış, nömrə vurulmuş. Nömrələnmiş sənədlər. Nömrələnmiş yerlər

  Полностью »
 • NÖMRƏLİ

  sif. Nömrəsi olan, nömrə yazılmış, nömrə vurulmuş. Nömrəli qapı. Nömrəli maşın. – Qarı daima beş nömrəli yumşaq vaqona minərdi… Ə

  Полностью »
 • NÖMRƏSİZ

  sif. Nömrəsi olmayan, nömrə vurulmamış, nömrə qoyulmamış. Nömrəsiz otaq. Nömrəsiz siyahı. – Nömrəsiz kamera bu hay-küydən uzaq idi

  Полностью »
 • NÖŞ

  “Nöşün” sözünün canlı dildə işlənən ixtisar forması. Söz sözə mehribandı; Qaş gözə mehribandı; O ki düşmənə dostdu; Nöş bizə mehribandı? (Bayatı)

  Полностью »
 • NÖŞÜN

  “Nə üçün” sözünün canlı dildə işlənən təhrif edilmiş forması. Ey gözüm, nə dəyib kövrək könlünə? Ey şirin güftarım, nöşün ağladın? M

  Полностью »
 • NÖV

  is. [ər.] 1. Dürlü, cür, təhər, çeşid. Bu növ şey görməmişəm. – Zəmani-hicrdə gah ağlayıb, gah gülürəm; Bu eşq aləminin özgə növ haləti var

  Полностью »
 • NÖV-NÖV

  bax növbənöv. Xülasə, qalan yüz on beş kağız da bu məzmunda növ-növ iftira və yalan! C.Məmmədquluzadə

  Полностью »
 • NÖVARASI

  sif. biol. Müxtəlif bitki və ya heyvan növləri arasında əmələ gələn. Növarası cütləşmə

  Полностью »
 • NÖVBƏ

  is. [ər.] 1. Hər hansı bir işin icrasında ardıcıllıq, sıra qaydası. Məsələləri növbəyə qoymaq. Növbəyə riayət etmək

  Полностью »
 • NÖVBƏDƏNKƏNAR

  sif. Növbədə nəzərdə tutulmayan, vaxtı, müddəti qabaqcadan müəyyən olmayan

  Полностью »
 • NÖVBƏLƏNMƏ

  “Növbələnmək”dən f.is

  Полностью »
 • NÖVBƏLƏNMƏK

  bax növbələşmək

  Полностью »
 • NÖVBƏLƏŞMƏ

  “Növbələşmək”dən f.is

  Полностью »
 • NÖVBƏLƏŞMƏK

  f. Növbə ilə biri digərini əvəz etmək, ardıcıl dəyişilmək, bir-birinin ardınca gəlmək. Dastan şeirlə nəsrin növbələşməsi prinsipinə əsaslanır

  Полностью »
 • NÖVBƏLİ

  sif. Növbə ilə olan, növbəyə əsaslanan. □ Növbəli əkin – əkinçilikdə: dənli bitkilərin, otların ardıcıl surətdə əvəzlənməsi üsulu

  Полностью »
 • NÖVBƏNÖV

  sif. Cürbəcür, hər cür, müxtəlif. Süfrədə növbənöv yeməklər var. Onun növbənöv paltarları var. – Hacının sərvəti haqqında növbənöv hekayələr söylənird

  Полностью »
 • NÖVBƏSİZ

  zərf Növbə gözləmədən, növbədənxaric, növbədənkənar. Növbəsiz içəri girmək. Növbəsiz bilet almaq

  Полностью »
 • NÖVBƏT

  bax növbə. Bir gün növbət Mirzəyə gəlmişdi. Ə.Haqverdiyev. …Gəlinlər birbir oynadılar, göyçək qızlar süzdülər, növbət gəlinə gəldi

  Полностью »
 • NÖVBƏTÇİ

  is. 1. Növbədə durub qarovul çəkən; keşikçi, qarovulçu. Növbətçi postu. – Sarxan dəmiryol stansiyası növbətçisinin evindən çıxıb aşağı endi

  Полностью »
 • NÖVBƏTÇİLİK

  is. 1. Növbədə olma, növbədə durma. Növbətçiliyini bitirmək. 2. Növbətçinin vəzifəsi, işi

  Полностью »
 • NÖVBƏTİ

  sif. [ər.] 1. Növbədə olan, növbə üzrə, birinci, ən yaxın olan. Növbəti məsələ. Növbəti vəzifə. – Diktor, qocaman ifaçının adını xüsusi bir məhəbbətlə

  Полностью »
 • NÖVCAVAN

  sif. və is. [fars.] Yeniyetmə, gənc. Ölüm həqdir, əmma növcavan ölmək nə müşküldür. M.V.Vidadi. Gözlərindi nərgis, qaşlarındı yay; Heç növcavan ola bi

  Полностью »
 • NÖVHƏ

  is. [ər.] Hava ilə ölüyə oxunan hüznlü şeir, matəm nəğməsi; mərsiyə. Növhə başlandı. – Hüseynəli sinəsini açıb başladı növhənin havası ilə şart-şart s

  Полностью »
 • NÖVHƏXAN

  is. [ər. növhə və fars. …xan] Növhə oxuyan, növhə deyən: mərsiyəxan. Məşədi Kazım ağa minbərin dibində növhə və fərd oxumaq üçün Təbrizin gözəl səsli

  Полностью »
 • NÖVHƏXANLIQ

  is. Növhəxanın işi, peşəsi; mərsiyəxanlıq. Hacılar cümlə növhəxanlıqda; Məşədilərsə canfəşanlıqda. M

  Полностью »
 • NÖVLƏŞDİRİLMƏ

  “Növləşdirilmək”dən f.is

  Полностью »
 • NÖVLƏŞDİRİLMƏK

  məch. Növlərə ayrılmaq, növlər üzrə seçilmək

  Полностью »
 • NÖVLƏŞDİRMƏ

  “Növləşdirmək”dən f.is

  Полностью »
 • NÖVLƏŞDİRMƏK

  f. Növlərə ayırmaq. Taxılı növləşdirmək

  Полностью »