Толковый словарь азербайджанского языка

 • QƏDƏR

  is. [ər.] Tale, qismət, müqəddərat, alın yazısı. Qədər büküb belimi, eyləyib kəman, ölürəm! X.Natəvan

  Полностью »
 • QƏDƏR

  [ər.] 1. is. Miqdar, say, kəmiyyət. Hər şeyin qədəri vardır. // Başqa nitq hissələri ilə (say və əvəzliklərlə) birlikdə qeyri-müəyyən say bildirir

  Полностью »
 • QƏDƏRLƏNMƏK

  f. Alnına yazılmaq, bəxtinə yazılmaq, qisməti olmaq. Qəza qədərlənib üz verəndə dərd; Kəməndə düşənə “qaç” demək olmaz

  Полностью »
 • QƏDƏRSİZ

  sif. dan. Saysız, saysız-hesabsız, saya-hesaba gəlməyən. Qədərsiz qoşun. Qədərsiz qarışqa

  Полностью »
 • QƏDİM

  sif. [ər.] 1. Çox köhnə zamanlara, çox uzaq keçmişə məxsus və aid olan. Qədim tarix. Qədim xalqlar. Qədim adətlər

  Полностью »
 • QƏDİMDƏN

  zərf Çox köhnə zamandan, çox köhnə dövrdən bəri, köhnədən, çoxdan, əskidən. Kəndlilər … qorxularından uşaqları gərmə qalaqlarının içində gizlədib, uçi

  Полностью »
 • QƏDİMİ

  sif. Köhnə, qədimdən mövcud olan, qədim. Qədimi qulundur Zakiri-xəstə; Məhəbbət et ona, barı, görəndə

  Полностью »
 • QƏDİMLİK

  is. Qədim zamanlara aid olma; çox köhnəlik. Bu pulların qədimliyinə şübhə yoxdur. Qız qalasının qədimliyi müəyyən edilmişdir

  Полностью »
 • QƏDİR₁

  is. [ər.] Dəyər, qiymət; etibar, hörmət, heysiyyət, ləyaqət. □ Qədr(ini) bilmək – layiqincə qiymətləndirmək, bir adamın və ya bir şeyin qiymətini, dəy

  Полностью »
 • QƏDİR₂

  klas. bax qədər1 1-ci mənada. Sənə nə qədir dedim rəhm qıl mənə, getmə. X.Natəvan

  Полностью »
 • QƏDİR-QİYMƏT

  bax qədir1. Napak olan sənin nə bilir qədir-qiymətin; Zatində adəmin dəxi arı göhər gərək. Nəsimi. İnsanın ki elmi olmadı, onun nə qədir-qiyməti ola b

  Полностью »
 • QƏDİRBİLƏN

  sif. Bir adamın, ya şeyin qiymətini, əhəmiyyətini bilən, başa düşən; yaxşılıq bilən. Qədirbilən adam

  Полностью »
 • QƏDİRBİLMƏZ

  sif. Adama qiymət qoymayan, adamın qədrini bilməyən; yaxşılıq bilməyən. Qədirbilməz adam. – Haq bilir ki, səni necə istərəm; Ay bivəfa, qədirbilməz, b

  Полностью »
 • QƏDİRBİLMƏZLİK

  is. Adama qiymət qoymama, adamın qədrini bilməmə; yaxşılıq bilməmə. Qədirbilməzlik, milli etinasızlıq və insan taleyinə biganəlik faktlarından biri də

  Полностью »
 • QƏDİRDAN

  sif. [ər. qədr və fars. …dan] köhn. bax qədirbilən. Qədirdan adamları, məmləkətin qeydinə qalanları çıraq götürüb qapı-qapı axtarıram

  Полностью »
 • QƏDİRDANLIQ

  is. köhn. bax qədirşünaslıq. [Vəliəhd:] …Bunları nəzərə alaraq, sizin bu qədər böyük qədirdanlığınızı təşəkkürsüz buraxmaq istəmədim

  Полностью »
 • QƏDİRŞÜNAS

  [ər. qədr və fars. …şünas] bax qədirbilən. Heyf olsun bivaxt əlimizdən gedən rəfiqəmizə ki, həmişə qədirşünas dostların ürəyində diridir

  Полностью »
 • QƏDİRŞÜNASLIQ

  is. Qədir bilmə; bir adamın məziyyətlərini qiymətləndirmə, təqdir etmə, dəyərini, qiymətini anlama

  Полностью »
 • QƏDLƏMƏK

  bax qəddəmək

  Полностью »
 • QƏDLƏNMƏK

  bax qəddənmək

  Полностью »
 • QƏDLƏNMİŞ

  bax qəddənmiş. Salman qədlənmiş qırmızı karandaşı və bir dəftər götürdü. S.Rəhimov

  Полностью »
 • QƏDLİ-QAMƏTLİ

  bax qədd-qamətli. Dürdanə xanım yaşı altmışa yaxın qədliqamətli bir arvad idi. Ə.Əbülhəsən

  Полностью »
 • QƏDR

  [ər.] klas. bax qədər1. Xoşdur nə qədr eyləsə yarım cəfa mənə. Füzuli. Bir zaman var idi canda ixtiyar; O qədri gəlmədin, ta oldum bimar

  Полностью »
 • QƏDTƏZƏ

  sif. dan. Tamamilə təzə, heç işlənməmiş, istifadədə olmamış. Qədtəzə paltar. – Elə bil bu saat yenicə topdan kəsilmiş yorğanüzüləri, qədtəzə görünən d

  Полностью »
 • QƏFƏS

  is. [fars.] 1. Quşları, heyvanları salmaq üçün məftil və ya ağac çubuqlarından düzəldilmiş, ya hörülmüş qutu şəkilli qurğu

  Полностью »
 • QƏFƏSƏ

  is. [fars.] 1. bax qəfəs. 2. Kitab və sairə qoymaq üçün mərtəbəmərtəbə divara bənd edilmiş və bölmələrə ayrılmış taxtalardan ibarət qurğu

  Полностью »
 • QƏFƏSƏLİ

  sif. Qəfəsəsi olan (bax qəfəsə 2-ci mənada). Qəfəsəli kitabxana. Qəfəsəli dükan. // Hörgülü, şəbəkəli

  Полностью »
 • QƏFİL

  sif. və zərf [ər.] Gözlənilməz, ansız, xəbərsiz. Təzə silah növlərini öyrənmək, tez-tez qəfil basqınla düşməni narahat etmək … bölüyün əsas məşğuliyyə

  Полностью »
 • QƏFİLCƏ

  bax qəfildən

  Полностью »
 • QƏFİLDƏN

  zərf Birdən, birdən-birə, gözlənmədən, xəbərsiz, ansızın. Qəfildən vurmaq. – Nəbigil qəfildən [bəylərin] qabağına çıxıb atlarını saxladılar

  Полностью »
 • QƏFLƏT

  is. [ər.] 1. Qafillik, xəbərsizlik. Qılma bizi qəflət ilə mədhuş; Həmsöhbətin eyləmə fəramuş. Füzuli

  Полностью »
 • QƏFLƏTƏN

  zərf [ər.] Qəfildən, birdən, gözlənmədən, xəbərsiz, təsadüfən. [Müsyö Jordan:] Əlbəttə, sehrdir, mat qalmalı işdir, bir türfətüleyndə qəflətən Parij x

  Полностью »
 • QƏH-QƏH

  bax qəhqəhə. □ Qəh-qəh çəkmək – bax qəhqəhə çəkmək. Naçalnik Qurbanəli bəyə baxıb, qəh-qəh çəkib dedi

  Полностью »
 • QƏHƏR

  dan. bax qəhr. Uşaqların belə kədərli ağlamasını görüncə Gövhərə qəhər üz verirdi. Ə.Vəliyev

  Полностью »
 • QƏHƏRLƏNMƏ

  “Qəhərlənmək”dən f.is

  Полностью »
 • QƏHƏRLƏNMƏK

  f. Acıq çəkmək, hiddətlənmək, acığından boğulmaq. // Mütəəssir olmaq, kədərlənmək, kövrəlmək, doluxsunmaq, boğula-boğula ağlamaq

  Полностью »
 • QƏHƏRLİ

  sif. Acıqlı, qəzəbli, hiddətli. Üfüq qəhərli bir ürək kimi sökülür, dalğalar hücum edən ordular kimi şəfəqlərə tökülür, kainat oyanırdı

  Полностью »
 • QƏHƏT

  is. [ər.] Qıtlıq, yoxluq; quraqlıqdan məhsulatın və s.-nin yetişməməsi, azlığı, tapılmaması. □ Qəhət olmaq, qəhətə çıxmaq – tapılmamaq, yoxa çıxmaq

  Полностью »
 • QƏHƏTLƏŞMƏ

  “Qəhətləşmək”dən f.is

  Полностью »
 • QƏHƏTLƏŞMƏK

  f. Qıtlaşmaq, tapılmamaq, yoxa çıxmaq

  Полностью »
 • QƏHƏTLİK

  is. Qıtlıq, məhsulsuzluq; quraqlıq nəticəsində məhsul bitməməsi üzündən törəyən aclıq. Təbrizdə bu saat qəhətlikdir və əhali çörək üzünə həsrətdir

  Полностью »
 • QƏHQƏHƏ

  is. [ər.] Bərkdən gülüş, səslə gülmə. Bu sözə qarşı oturan sərxoşlardan qeyri-təbii qəhqəhələr eşidildi

  Полностью »
 • QƏHMƏR

  bax qahmar. [Qarı:] Bala, o, xozeyinlər, naçalniklər üçün qorxulu adamdır. Sənin kimi, mənim kimi fağırların onun kimi qəhmər çıxanı olmasaydı, indi b

  Полностью »
 • QƏHR

  is. [ər.] Hiddət, qəzəb, acıq. Çeşmində qəzəb yoxsa dili-zarım üçündür; Qəhri o təbibin dili-bimarım üçündür

  Полностью »
 • QƏHRƏMAN

  [fars.] 1. sif. Müharibədə, yaxud başqa bir işdə qoçaqlıq, fədakarlıq nümunəsi göstərən; igid. Qəhrəman ordu

  Полностью »
 • QƏHRƏMANANƏ

  [fars.] bax qəhrəmancasına. Şəfiqə qəhrəmananə ətrafa baxırdı. İ.Musabəyov

  Полностью »
 • QƏHRƏMANCASINA

  zərf Qəhrəmana, igidə yaraşan bir tərzdə; qoçaqlıqla, rəşadətlə; igidcəsinə. Qəhrəmancasına döyüşmək

  Полностью »
 • QƏHRƏMANİ

  is. mus. Azərbaycan xalq oyun havalarından birinin adı. Yallı musiqisinin forması və ölçüsü əsasında inkişaf edərək meydana gələn Azərbaycan rəqslərin

  Полностью »
 • QƏHRƏMANLAŞMAQ

  f. Qoçaqlaşmaq, qəhrəman olmaq

  Полностью »
 • QƏHRƏMANLIQ

  is. İgidlik, müstəsna qoçaqlıq, rəşadət, cəsurluq; qəhrəmanca hərəkət. Qəhrəmanlıq dastanı. Antik cəmiyyətin “qəhrəmanlıq dövrü”

  Полностью »