Толковый словарь азербайджанского языка

 • ZAL

  [alm.] xüs. 1. Kütləvi yığıncaqlar və ya müxtəlif məşğələlər üçün böyük və geniş otaq. İdman zalı. Tamaşa zalı

  Полностью »
 • ZALXA

  is. məh. bot. Tutqun bənövşəyi rəngində çoxlu çiçəkləri olan zəhərli bitki

  Полностью »
 • ZALIM

  sif. və is. [ər.] 1. Zülm edən, zülmkar, qəddar, mərhəmətsiz, insafsız. Zalım padşah. Zalım istismarçılar

  Полностью »
 • ZALIMANƏ

  [ər. zalim və fars. …anə] bax zalımcasına

  Полностью »
 • ZALIMCASINA

  zərf İnsafsızcasına, mərhəmətsizcəsinə, qəddarcasına, amansızcasına. Zalımcasına hərəkət etmək

  Полностью »
 • ZALIMLIQ

  is. Zülmkarlıq, zülm etmə, amansızcasına incitmə, əziyyət vermə

  Полностью »
 • ZALÓM

  [rus.] zool. İri siyənək balığı

  Полностью »
 • ZALP

  [lat.] bax yaylım1. Zalp atəşi. – Zalp atılan tüfənglərin səsi tikililəri tərpədirdi. Ə.Vəliyev

  Полностью »
 • ZAMAN

  is. [ər.] 1. Vaxt, müddət. O hadisədən çox zaman keçdi. – Unudubsan məni xeyli zamandı. Aşıq Ələsgər

  Полностью »
 • ZAMAN-ZAMAN

  zərf Hərdən, gah-gah, vaxt-vaxt. Könüldə qönçələnir cahan-cahan fəryad; Dilim bu vəchdən eylər zaman-zaman fəryad

  Полностью »
 • ZAMANA

  bax zəmanə. Ay zamana, zamana; Oxu qoydun kamana; Eşşəklər arpa yeyir; At həsrətdir samana. (Bayatı)

  Полностью »
 • ZAMAZKÁ

  [rus.] köhn. Şüşə ilə çərçivə aralarını və rəng çəkməzdən əvvəl dəlikdeşikləri tutmaq və ümumiyyətlə, hamar olmayan yerləri hamar etmək üçün işlədilən

  Полностью »
 • ZAMAZKAÇI

  is. Zamazka çəkən (usta). İki gündür zamazkaçı gəlib çıxmır

  Полностью »
 • ZAMAZKALAMA

  “Zamazkalamaq”dan f.is

  Полностью »
 • ZAMAZKALAMAQ

  f. 1. Zamazka sürtmək, zamazka ilə tutmaq, qapamaq. Pəncərələri zamazkalamaq. Qapıları zamazkalamaq. 2

  Полностью »
 • ZAMAZKALANMA

  “Zamazkalanmaq”dan f.is

  Полностью »
 • ZAMAZKALANMAQ

  məch. Zamazka sürtülmək, zamazka ilə qapanmaq

  Полностью »
 • ZAMAZKALATMA

  “Zamazkalatmaq”dan f.is

  Полностью »
 • ZAMAZKALATMAQ

  icb. Zamazka vurdurmaq, zamazka çəkdirmək

  Полностью »
 • ZAMİN

  is. [ər.] Öhdəsinə zaminlik götürən, zəmanət verən adam. [Heydər bəy:] Hacı, mən zamin ki, bu səfərdə bulardan sənə heç bir xata yetişməsin

  Полностью »
 • ZAMİNKAR

  is. [ər. zamin və fars. …kar] Üzərinə zəmanət götürən adam, zəmanətçi, zaminə götürən, zamin duran, zamin

  Полностью »
 • ZAMİNKARLIQ

  is. Başqasının verdiyi iltizamın yerinə yetirilməsi məsuliyyətini üzərinə götürmə, zamin olma; zaminlik

  Полностью »
 • ZAMİNLİK

  is. Zamin olma, məsuliyyəti öhdəsinə götürmə; zəmanət. [Naçalnik Sona xanıma:] Sənin zaminliyin hər kəsin zaminliyindən etibarlıdır

  Полностью »
 • ZÁMŞA

  [rus.] Xüsusi aşılama üsulu ilə hazırlanan üstü məxmər kimi yumşaq maral, qoyun və s. dərisi. // Bu dəridən tikilmiş, hazırlanmış

  Полностью »
 • ZANBAĞI

  sif. Zanbaq rəngli, zanbaq kimi göy rəngi olan. Zanbağı çit. – [Sona] zanbağı kəlağayı örtmüş, belibüzməli, qollu ağ kofta, sumağı tuman geymişdi

  Полностью »
 • ZANBAQ

  is. [ər.] bot. Soğanaqlı, zəngəoxşar, ətirli çiçək. Ağ zanbaq. Sarı zanbaq. – Açılmış güllər, göy, sarı zanbaqlar; Bir cənnətdir bu gülşən hərtərəfli

  Полностью »
 • ZANBAQÇİÇƏKLİLƏR

  cəm bot. Soğanaqlı, kökü yumru, bəzən də kökümsovlu çoxillik ot, yarımkol və ya ağac şəkilli bitkilər fəsiləsi

  Полностью »
 • ZANQ

  təql. Zəngi və ya başqa metalı vurduqda onlardan çıxan səs

  Полностью »
 • ZANQAZARANQ

  təql. Zəngi və ya başqa metalı vurduqda onlardan çıxan səs

  Полностью »
 • ZANQILDAMA

  “Zanqıldamaq”dan f.is

  Полностью »
 • ZANQILDAMAQ

  f. Zanqıltı səsi vermək. Zəng zanqıldayırdı

  Полностью »
 • ZANQILDATMA

  “Zanqıldatmaq”dan f.is

  Полностью »
 • ZANQILDATMAQ

  f. Zəngi və ya metalı bir şeylə vuraraq zanqıltı səsi çıxartmaq. Qazanı zanqıldatmaq

  Полностью »
 • ZANQILTI

  is. Zəng və metal cisimləri vurduqda onların çıxardığı səs. …Sağ tərəfdəki “Təzəpir” məscidinin minarəsindən ucalan axşam əzanının səsi, daha aşağıda

  Полностью »
 • ZÁPONKA

  [rus.] Kişi üst köynəyi qollarının manjetinə taxılan düymə. Mahmud Qəmərlinin … [köynəyini] aldım. Gümüş zaponka axtarırdım

  Полностью »
 • ZAPONKALI

  sif. Zaponkası olan, zaponka taxılmış. Zaponkalı köynək

  Полностью »
 • ZAR₂

  is. 1. Bədənin bəzi üzvlərini daxildən bürüyən incə nazik pərdə. Bu sözləri elə yanıq bir səslə, miskin bir tövrlə söylədi ki, qulaqlarımın zarında hi

  Полностью »
 • ZAR

  [fars.] klas. 1. Səslə, yanıqlı-yanıqlı ağlayan, inləyən, nalə edən, nalan (adətən izafətlərdə işlənir)

  Полностью »
 • ZAR-ZAR

  zar-zar ağlamaq (zarıldamaq) – səslə, zarıltı ilə ağlamaq, fəğan etmək. Ey Vidadi, sənin bu puç dünyada; Nə dərdin var ki, zar-zar ağlarsan? M

  Полностью »
 • ZARAFAT

  1. is. [ər.] Gülmək, əylənmək və dilxoşluq üçün deyilən söz və ya edilən hərəkət; hənək. Kobud zarafat

  Полностью »
 • ZARAFATCA

  zərf Zarafat yolu ilə; zarafatyana, zarafatla. Aşıq Ələsgərin zarafatca arvadına söz dediyini, bundan ötrü Anaxanımın küsüb getdiyini camaatın hamısı

  Полностью »
 • ZARAFATCASINA

  zərf Zarafat yolu ilə, zarafat tərzində. Zarafatcasına demək

  Полностью »
 • ZARAFATCIL

  bax zarafatçı. Bir küncdə oturub siqar çəkən üzügülər, zarafatcıl Məmməd İsmayılov Hüseyni yaxşı tanıyır… S

  Полностью »
 • ZARAFATCILLIQ

  bax zarafatçılıq. Zarafatcıllığı və comərdliyi ilə məşhur Zeynalın gur səsi bu dəfə qaranlıq izdihamın başı üstündə dalğalandı

  Полностью »
 • ZARAFATÇI

  sif. və is. Zarafat etməyi sevən (adam); hənəkçi, zarafatcıl. Zarafatçı adam. O yaman zarafatçıdır. – [Bağban] həmişə deyən, danışan, gülən, zarafatçı

  Полностью »
 • ZARAFATÇILIQ

  is. Zarafatçı adamın xasiyyəti

  Полностью »
 • ZARAFATHƏNGİ

  bax zarafatyana. Zarafathəngi demək. Zarafathəngi söz

  Полностью »
 • ZARAFATLAŞMA

  “Zarafatlaşmaq”dan f.is

  Полностью »
 • ZARAFATLAŞMAQ

  qarş. Bir-biri ilə zarafat etmək; hənəkləşmək. Qızların səsində elə bir səmimi məyusluq var idi ki, heç kəs zarafatlaşmır, gülüşmürdü

  Полностью »
 • ZARAFATSIZ

  zərf Zarafat olmadan, ciddi; doğrudan, həqiqətən. Bu sözü zarafatsız deyirəm. Zarafatsız danışmır. – [Halay:] Elədir, zarafatsız, bizim Turşsuyun bütü

  Полностью »