Словарь синонимов азербайджанского языка

 • ŞÖBƏ

  bölmə — hissə — qism

  Полностью »
 • ŞÖHRƏT

  şərəf — şan

  Полностью »
 • ŞÖHRƏT

  adsan

  Полностью »
 • ŞÖHRƏTLƏNMƏ

  tanınma — məşhurlaşma — şərəflənmə

  Полностью »
 • ŞÖHRƏTLƏNMƏK

  tanınmaq — məşhurlaşmaq — şərəflənmək

  Полностью »
 • ŞÖHRƏTLİ

  şərəfli — şanlı

  Полностью »
 • ŞÖHRƏTLİ

  adlı-sanlı

  Полностью »
 • ŞÖHRƏTLİ

  məşhur — tanınmış

  Полностью »
 • ŞÖHRƏTLİLİK

  məşhurluq — ad-san

  Полностью »
 • ŞÖHRƏTLİLİK

  ad-san — nəciblik — əsillik

  Полностью »
 • ŞÖHRƏTPƏRƏST

  məğrur — lovğa

  Полностью »
 • ŞÖHRƏTPƏRƏSTLİK

  məğrurluq — lovğalıq

  Полностью »
 • ŞÖHRƏTSİZ

  adsız-sansız

  Полностью »
 • ŞÖHRƏTSİZ

  şərəfsiz — şansız

  Полностью »
 • ŞÖHRƏTSİZLİK

  adsızlıq — sansızlıq

  Полностью »
 • ŞÖHRƏTSİZLİK

  şərəfsizlik — şansızlıq

  Полностью »
 • ŞÖLƏ

  şəfəq — işıq — parıltı — nur — şüa

  Полностью »
 • ŞÖLƏLƏNMƏ

  şəfəqlənmə — parıldama — işıldama — nurlanma

  Полностью »
 • ŞÖLƏLƏNMƏK

  şəfəqlənmək — parıldamaq — işıldamaq — nurlanmaq

  Полностью »
 • ŞÖLƏLİ

  şəfəqli — işıqlı — parlaq — nurlu

  Полностью »
 • ŞÖLƏLİ

  cəlallı — dəbdəbəli — əzəmətli — təmtəraqlı

  Полностью »
 • ŞÖNGÜMƏ

  çömbəlmə

  Полностью »
 • ŞÖNGÜMƏ

  büzüşmə — qırışma

  Полностью »
 • ŞÖNGÜMƏK

  büzüşmək — qırışmaq

  Полностью »
 • ŞÖNGÜMƏK

  çömbəlmək

  Полностью »
 • ŞÖVKƏT

  əzəmət — dəbdəbə — cəlal — böyüklük — təmtəraq

  Полностью »
 • ŞÖVKƏTLİ

  əzəmətli — dəbdəbəli — cəlallı — təmtəraqlı

  Полностью »
 • ŞÖVQ

  işıq — nur

  Полностью »
 • ŞÖVQ

  həvəs — meyl — maraq — arzu

  Полностью »
 • ŞÖVQLƏNMƏ

  həvəslənmə — şirnikmə — ruhlanma — ürəklənmə — ilhamlanma

  Полностью »
 • ŞÖVQLƏNMƏK

  həvəslənmək — şirnikmək — ruhlanmaq — ürəklənmək — ilhamlanmaq

  Полностью »
 • ŞÖVQLÜ

  həvəsli — meylli — maraqlı

  Полностью »
 • ŞÖVQLÜ

  sevincli — şad — şən — şux — fərəhli

  Полностью »
 • ŞÖVQLÜLÜK

  bax: şövq

  Полностью »
 • ŞÖVQSÜZ

  həvəssiz — könülsüz — meylsiz — ürəksiz

  Полностью »
 • ŞÖVQSÜZLÜK

  həvəssizlik — könülsüzlük — meylsizlik — ürəksizlik

  Полностью »
 • ŞPİON

  casus — xəfiyyə

  Полностью »
 • ŞPİONLUQ

  casusluq — xəfiyyəlik

  Полностью »
 • ŞTAMP

  möhür — damğa

  Полностью »
 • ŞTAMPLAMA

  möhürləmə — damğalama

  Полностью »
 • ŞTAMPLAMAQ

  möhürləmək — damğalamaq

  Полностью »
 • ŞTAMPLI

  möhürlü — damğalı

  Полностью »
 • ŞTRİX

  cizgi

  Полностью »
 • ŞTRİXLƏMƏ

  cizgiləmə

  Полностью »
 • ŞTRİXLƏMƏK

  cizgiləmək

  Полностью »
 • ŞTRİXLİ

  cizgili

  Полностью »
 • ŞUX

  nazlı — şivəli — ədalı — işvəli

  Полностью »
 • ŞUX

  oynaq — şən — şad

  Полностью »
 • ŞUX

  gülərüzlü

  Полностью »
 • ŞUXLUQ

  oynaqlıq — şənlik — şadlıq

  Полностью »