Словарь синонимов азербайджанского языка

 • ŞABLON

  bayağı

  Полностью »
 • ŞABLON

  ülgü — qəlib

  Полностью »
 • ŞABLONLUQ

  bax: şablon

  Полностью »
 • ŞAD

  şən — şux — sevincli

  Полностью »
 • ŞADARA

  dəlik — deşik

  Полностью »
 • ŞADARA

  xəlbir

  Полностью »
 • ŞADARALAMA

  xəlbirləmə

  Полностью »
 • ŞADARALAMAQ

  xəlbirləmək

  Полностью »
 • ŞADLANMA

  sevinmə — fərəhlənmə — şənlənmə

  Полностью »
 • ŞADLANMAQ

  sevinmək — fərəhlənmək — şənlənmək

  Полностью »
 • ŞADLIQ

  şənlik — şuxluq — sevinc — fərəh

  Полностью »
 • ŞADMAN

  bax: şad

  Полностью »
 • ŞADMANLIQ

  bax: şadlıq

  Полностью »
 • ŞADYANA

  şadlıq — sevinc

  Полностью »
 • ŞADYANALIQ

  şadlıq — sevinc — fərəh — şənlik — şuxluq

  Полностью »
 • ŞAGİRD

  köməkçi

  Полностью »
 • ŞAGİRD

  məktəbli

  Полностью »
 • ŞAH

  hökmdar — padşah — çar

  Полностью »
 • ŞAH

  düz — şax

  Полностью »
 • ŞAH

  görkəmli — məşhur

  Полностью »
 • ŞAHƏNƏ

  həşəmətli — cəlallı — təmtəraqlı — əzəmətli — vüqarlı

  Полностью »
 • ŞAHƏNƏLİK

  həşəmət — cəlal — təmtəraq — zənginlik — əzəmət — vüqar

  Полностью »
 • ŞAHLIQ

  şaxlıq — düzlük

  Полностью »
 • ŞAHLIQ

  hökmdarlıq — padşahlıq — çarlıq

  Полностью »
 • ŞAX

  ütülü

  Полностью »
 • ŞAX

  budaq — qol

  Полностью »
 • ŞAX

  düz — hamar

  Полностью »
 • ŞAXƏ

  budaq — qol

  Полностью »
 • ŞAXƏLƏNMƏ

  budaqlanma

  Полностью »
 • ŞAXƏLƏNMƏ

  yayılma — genişlənmə

  Полностью »
 • ŞAXƏLƏNMƏK

  budaqlanmaq

  Полностью »
 • ŞAXƏLƏNMƏK

  yayılmaq — genişlənmək

  Полностью »
 • ŞAXƏLİ

  yayılı

  Полностью »
 • ŞAXƏLİ

  budaqlı — qollu-budaqlı — şaxlı

  Полностью »
 • ŞAXƏLİLİK

  qol-budaqlılıq

  Полностью »
 • ŞAXƏLİLİK

  yayınıqlıq

  Полностью »
 • ŞAXIMA

  yandırma — pöşləmə (günəş)

  Полностью »
 • ŞAXIMAQ

  yandırmaq — pöşləmək

  Полностью »
 • ŞAXLAMA

  vurma — döymə

  Полностью »
 • ŞAXLAMAQ

  vurmaq — döymək

  Полностью »
 • ŞAXLANMA

  şaxələnmə — budaqlanma

  Полностью »
 • ŞAXLANMAQ

  şaxələnmək — budaqlanmaq

  Полностью »
 • ŞAXLI

  ütülü — düz

  Полностью »
 • ŞAXLI

  qollu-budaqlı — şaxəli

  Полностью »
 • ŞAXLILIQ

  qol-budaqlılıq

  Полностью »
 • ŞAXLILIQ

  ütülülük — düzlük

  Полностью »
 • ŞAXTA

  don — sazaq — soyuq

  Полностью »
 • ŞAXTALI

  sazaqlı — soyuqlu

  Полностью »
 • ŞAİRANƏ

  mənzərəli — gözəl — qəşəng — səfalı

  Полностью »
 • ŞAİRANƏ

  bədii — ifadəli

  Полностью »