Словарь синонимов азербайджанского языка

 • ƏQDƏM

  qabaq — əvvəl — irəli

  Полностью »
 • ƏQƏLİYYƏT

  azlıq

  Полностью »
 • ƏQİDƏ

  etiqad — inam — məslək — yol

  Полностью »
 • ƏQİDƏ

  fikir — qənaət — baxım

  Полностью »
 • ƏQİDƏLİ

  etiqadlı — məsləkli — inamlı

  Полностью »
 • ƏQİDƏSİZ

  etiqadsız — inamsız — məsləksiz

  Полностью »
 • ƏQLİ

  zehni

  Полностью »
 • ƏQRABA

  qohum

  Полностью »
 • ƏQRABALI

  qohumlu

  Полностью »
 • ƏQRABALIQ

  qohumluq — yaxınlıq

  Полностью »
 • ƏLA

  yüksək — yaxşı — közəl

  Полностью »
 • ƏLAC

  tədbir — vasitə

  Полностью »
 • ƏLAC

  dərman — dava

  Полностью »
 • ƏLACLI

  tədbirli — vasitəli

  Полностью »
 • ƏLACSIZ

  çarəsiz — imkansız

  Полностью »
 • ƏLACSIZ

  davasız — dərmansız

  Полностью »
 • ƏLACSIZLIQ

  çarəsizlik — naəlaclıq

  Полностью »
 • ƏLAHİDDƏ

  ayrı — başqa

  Полностью »
 • ƏLAHİDDƏ

  xüsusi — ayrıca

  Полностью »
 • ƏLAHİDDƏLİK

  ayrılıq — xüsusilik

  Полностью »
 • ƏLAHİDLƏLƏŞMƏ

  xüsusiləşmə

  Полностью »
 • ƏLAHİDLƏLƏŞMƏK

  xüsusiləşmək

  Полностью »
 • ƏLAQƏ

  münasibət — bağlılıq

  Полностью »
 • ƏLAQƏ

  dostluq — yaxınlıq

  Полностью »
 • ƏLAQƏ

  bağlılıq — rabitə

  Полностью »
 • ƏLAQƏDAR

  uyğun — münasib

  Полностью »
 • ƏLAQƏDAR

  bağlı — asılı

  Полностью »
 • ƏLAQƏDARLIQ

  bağlılıq — asılılıq

  Полностью »
 • ƏLAQƏLƏNDİRMƏ

  bağlama — uyğunlaşdırma — uzlaşdırma

  Полностью »
 • ƏLAQƏLƏNDİRMƏK

  bağlamaq — uyğunlaşdırmaq — uzlaşdırmaq

  Полностью »
 • ƏLAQƏLİ

  bağlı — uyğun — münasib

  Полностью »
 • ƏLAQƏLİ

  bağlı — asılı — rabitəli

  Полностью »
 • ƏLAQƏLİLİK

  bağlılıq — asılılıq — rabitəlilik

  Полностью »
 • ƏLAQƏSİZ

  rabitəsiz — maraqsız

  Полностью »
 • ƏLAQƏSİZLİK

  maraqsızlıq — rabitəsizlik

  Полностью »
 • ƏLALTI

  köməkçi

  Полностью »
 • ƏLAMƏT

  nişanə — işarə — rəmz

  Полностью »
 • ƏLAMƏT

  iz — əsər — qalıq

  Полностью »
 • ƏLAMƏT

  ifadə

  Полностью »
 • ƏLAMƏTDAR

  əhəmiyyətli — maraqlı

  Полностью »
 • ƏLAMƏTDARLIQ

  əhəmiyyətlilik — maraqlılıq

  Полностью »
 • ƏLAVƏ

  başqa

  Полностью »
 • ƏLAVƏ

  üstəlik — artım

  Полностью »
 • ƏLBƏƏL

  cəld — tez — əlüstü — dərhal — o saat

  Полностью »
 • ƏLBƏSƏ

  libas — paltar

  Полностью »
 • ƏLBƏSƏLİ

  libaslı — paltarlı

  Полностью »
 • ƏLBƏSƏLİK

  paltarlıq

  Полностью »
 • ƏLBƏTTƏ

  mütləq

  Полностью »
 • ƏLBƏTTƏ

  şübhəsiz — şəksiz

  Полностью »
 • ƏLBƏYAXA

  dava — vuruşma — mübarizə

  Полностью »