Словарь синонимов азербайджанского языка

 • HIQQANMA

  zıqqanma

  Полностью »
 • HIQQANMAQ

  zıqqanmaq

  Полностью »
 • HIRILDAMA

  irişmə — gülmə — dişağartma

  Полностью »
 • HIRILDAMAQ

  irişmək — gülmək

  Полностью »
 • HIRILTI

  qəhqəhə — irişmə

  Полностью »
 • HİBRİD

  mələz

  Полностью »
 • HİBRİDLƏŞMƏ

  mələzləşmə — tozlanma

  Полностью »
 • HİBRİDLƏŞMƏK

  mələzləşmək — tozlanmaq

  Полностью »
 • HİCRAN

  ayrılıq

  Полностью »
 • HİDDƏT

  azğınlıq — quduzluq — coşğunluq — qudurğanlıq — qızğınlıq — dəlilik

  Полностью »
 • HİDDƏT

  qərəz — ədavət

  Полностью »
 • HİDDƏT

  qəzəb — qeyz — hirs — acıq — kin

  Полностью »
 • HİDDƏTLƏNMƏ

  qəzəblənmə — qeyzlənmə — hirslənmə — acıqlanma

  Полностью »
 • HİDDƏTLƏNMƏ

  azğınlaşma — quduzlaşma — qudurğanlaşma — coşğunlaşma — qızğınlaşma — dəliləşmə

  Полностью »
 • HİDDƏTLƏNMƏK

  qəzəblənmək — qeyzlənmək — hirslənmək — acıqlanmaq

  Полностью »
 • HİDDƏTLƏNMƏK

  azğınlaşmaq — quduzlaşmaq — qudurğanlaşmaq — coşğunlaşmaq — qızğınlaşmaq — dəliləşmək

  Полностью »
 • HİDDƏTLİ

  qərəzli — ədavətli

  Полностью »
 • HİDDƏTLİ

  qəzəbli — qeyzli — hirsli — acıqlı — kinli

  Полностью »
 • HİDDƏTLİ

  quduz — azğın — coşğun — qudurğan — dəli

  Полностью »
 • HİDDƏTLİLİK

  qəzəblilik — qeyzlilik — hirslilik — acıqlılıq — kinlilik

  Полностью »
 • HİDDƏTLİLİK

  quduzluq — azğınlıq — coşğunluq — qudurğanlıq — qızğınlıq — dəlilik

  Полностью »
 • HİDDƏTLİLİK

  qərəzlilik — ədavətlilik

  Полностью »
 • HİFZ

  saxlama — qoruma

  Полностью »
 • HİKKƏ

  qəzəb — qeyz — hirs — kin — hiddət

  Полностью »
 • HİKKƏLİ

  qəzəbli — qeyzli — hirsli — kinli — hiddətli

  Полностью »
 • HİKKƏLİ

  tərs — inad — kəc

  Полностью »
 • HİKMƏT

  müdriklik — fazillik — aqillik — ağıllılıq

  Полностью »
 • HİKMƏTLİ

  müdrik — aqil — fazil — ağıllı

  Полностью »
 • HİKMƏTLİLİK

  bax: hikmət

  Полностью »
 • HİM

  işarə — nişan

  Полностью »
 • HİMAYƏ

  havadarlıq — hamilik — qayğı

  Полностью »
 • HİMAYƏÇİ

  bax: himayəkar

  Полностью »
 • HİMAYƏÇİLİK

  bax: himayə

  Полностью »
 • HİMAYƏKAR

  havadar — hami

  Полностью »
 • HİMAYƏKARLIQ

  bax: himayə

  Полностью »
 • HİMAYƏSİZ

  köməksiz — baxımsız — havadarsız — hamisiz

  Полностью »
 • HİMAYƏSİZLİK

  köməksizlik — baxımsızlıq — havadarsızlıq — hamisizlik

  Полностью »
 • HİMLƏŞMƏ

  gözləşmə

  Полностью »
 • HİMLƏŞMƏK

  gözləşmək

  Полностью »
 • HİN

  tikili — dam

  Полностью »
 • HİRS

  qərəz — ədavət

  Полностью »
 • HİRS

  qəzəb — qeyz — acıq — kin — hiddət

  Полностью »
 • HİRSLƏNMƏ

  qəzəblənmə — qeyzlənmə — acıqlanma — əsəbiləşmə — cinlənmə — hiddətlənmə

  Полностью »
 • HİRSLƏNMƏK

  qəzəblənmək — qeyzlənmək — acıqlanmaq — əsəbiləşmək — cinlənmək — hiddətlənmək

  Полностью »
 • HİRSLİ

  acıqlı — əsəbi — qeyzli — kinli — tündməzac

  Полностью »
 • HİRSLİLİK

  acıqlılıq — əsəbilik — qeyzlilik — kinlilik — tündməzaclıq — hiddətlilik

  Полностью »
 • HİS

  duda — qurum

  Полностью »
 • HİS

  pas — çirk — kir — zığ — lil — zibil

  Полностью »
 • HİSLƏNMƏ

  paslanma — çirklənmə — kirlənmə

  Полностью »
 • HİSLƏNMƏK

  paslanmaq — çirklənmək — kirlənmək

  Полностью »