Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti

 • FƏAL

  [ər.] 1. прил. кар ийидай, кӀвалахдай, алахъдай, активный, кӀвалахдал гзаф рикӀ алай; // нареч. активдаказ; 2

  Tam oxu »
 • FƏALİYYƏT

  [ər.] сущ. 1. кар, кӀвалах, алахъун; активвал къалурун; активвал; 2. кӀвалах, кӀвалахун; ürəyin fəaliyyəti рикӀин кӀвалахун

  Tam oxu »
 • FƏALİYYƏTLİ

  прил. кӀвалахдай, кӀвалахдал рикӀ алай, активвал къалурдай; активный.

  Tam oxu »
 • FƏALİYYƏTSİZ

  прил. кӀвалах тийир, са карни тийир, алахъ тийир, активнивал авачир; гьерекатсуз, пассив (тир).

  Tam oxu »
 • FƏALİYYƏTSİZLİK

  сущ. активдаказ кар тавун, кӀвалах тавун, алахъ тавун, кардал гьерекатсузвал, бушвал, пассиввал.

  Tam oxu »
 • FƏALLAŞDIRMAQ

  гл. активный авун, активвал кутун, активнивал мадни артухарун; активарун.

  Tam oxu »
 • FƏALLAŞMAQ

  [ər.] сущ. активный хьун, активвал мадни артух хьун, активвал акатун.

  Tam oxu »
 • FƏALLIQ

  сущ. активвал, активнивал.

  Tam oxu »
 • FƏCR

  [ər.] сущ. 1. экуьнен рагъ акьадайдалай вилик вахт; яр ядай вахт; 2. яр (цавуз ядай); экуьнен яралай цавуз ядай ярувал ва экуьвал

  Tam oxu »
 • FƏDA

  [ər.] сущ. къурбан, къурбанд (лап азиз тир са касдин ва я гзаф рикӀ алай, чӀехи са амалдин, кардин рекье ччан гун, вичи-вич къурбанд авун); // fəda et

  Tam oxu »
 • FƏDAİ

  [ər.] сущ. фидаи (умуми са кардин рекье, са меслекдин патал са куьникайни кичӀе тахьана вичин ччанни гудай, ччан къурбанд ийиз гьазур, ччан къурбанд и

  Tam oxu »
 • FƏDAKAR

  [ər. fəda və fars. ...kar] прил. умуми са кар (меслек) патал вичин хийирдилай (ччандилай) гъил къачудай, ччан къурбанд ийиз гьазур, вичи-вич къурбанд

  Tam oxu »
 • FƏDAKARANƏ

  [ər. fəda və fars. ... karanə] кил. fədakarcasına.

  Tam oxu »
 • FƏDAKARCASINA

  нареч. ччан эцигна (мес. кӀвалахун).

  Tam oxu »
 • FƏDAKARLIQ

  1. сущ. масадан ва я умуми са кардин патал жуван ччандилайни гъил къачун, ччан къурбанд авун, ччан эцигна алахъун, сяйи авун; гьунар, викӀегьвал; 2

  Tam oxu »
 • FƏĞAN

  [fars.] сущ. дад, феряд, гьарай, кӀеви шел, цӀвагъ, суза; агь; fəğan etmək феряд авун, суза авун, цӀугъун, шехьун, вилин накъвар авадарун

  Tam oxu »
 • FƏHLƏ

  [ər.] сущ. фяле (рабочий); // пролетарий.

  Tam oxu »
 • FƏHLƏBAŞI

  сущ. кьилин фяле, фялейрин чӀехиди.

  Tam oxu »
 • FƏHLƏLİK

  сущ. фялевал, фяледин кӀвалах, кеспи.

  Tam oxu »
 • FƏHM

  [ər.] сущ. фагьум; гъавур, гъавурда гьатун, кьатӀун; // fəhm etmək фагьум авун, фагьумун; гъавурда гьатун, кьиле гьатун, кьатӀун; fəhm qılmaq клас

  Tam oxu »
 • FƏHMLİ

  прил. фагьум авай, фагьумлу, гъавурда акьадай, кьатӀун авай.

  Tam oxu »
 • FƏHMSİZ

  прил. фагьум авачир, гъавурда гьат тийир, кьатӀун авачир, кьиле затӀ авачир.

  Tam oxu »
 • FƏXR

  [ər.] 1. сущ. дамах, дамах ийиз жедай кас (затӀ); // fəxr etmək дамах авун, дамахун, такабурвал авун; 2

  Tam oxu »
 • FƏXRİ

  [ər.] прил. 1. гьи хьайитӀани са хъсан къуллугъдиз, агалкьунриз килигна гьуьрметдин лишан яз ганвай, гьуьрметдиз лайих акунвай (мес

  Tam oxu »
 • FƏXRİYYƏ

  [ər.] сущ. лит. шиирдин са жуьре (юкьван виш йисарин РагъэкъечӀдай патан (гьакӀни Азербайжандин) зариятда; шаирди вичи-вичин гьунаррикай, хъсан жигьет

  Tam oxu »
 • FƏQƏRƏ

  [ər.] сущ.1. анат. кьулан (ва я хурун) тарцин са кӀараб, кӀалам (бязи гьайванрин чӀахачӀах); кьулантаран кӀалам; 2

  Tam oxu »
 • FƏQƏT

  [ər.] союз. 1. амма, анжах; 2. анжах, тек.

  Tam oxu »
 • FƏQİR

  [ər.] клас. fağır.

  Tam oxu »
 • FƏQİRANƏ

  [ər. fəqir və fars. ...anə] 1. нареч. клас. фагъир(ди) хьиз, фагъирдаказ, фагъир-фагъир, язух-язух, тӀува къведайвал (мес

  Tam oxu »
 • FƏQİRLİK

  кил. fağırlıq.

  Tam oxu »
 • FƏLAKƏT

  [ər.] суш. чӀехи бала, мусибат, сед, бедбахтвал, афат; // авария, къаза, бедбахт вакъиа.

  Tam oxu »
 • FƏLAKƏTLİ

  прил. чӀехи мусибатар (балаяр) арадал гъидай, бедбахтвилериз себеб жедай (мес. сел).

  Tam oxu »
 • FƏLAKƏTZƏDƏ

  [ər. fəlakət və fars. ...zədə] прил., сущ. кьилел чӀехи мусибатар (къаза-балаяр) атанвай; бедбахт (кас)

  Tam oxu »
 • FƏLƏK

  [ər.] сущ. фелек (1. цав; 2. пер. бахт, кьисмет); ** fələk göydən yerə ensə də пер. цавуз акъатайтӀани, гьич, эсиллагь, асла; fələk üz döndərmək фелек

  Tam oxu »
 • FƏLSƏFƏ

  [ər.; yun. phileo-sevirəm və sophio-müdriklik, müdrikliyi sevmək] сущ. философия (1. тӀебиат, инсанрин общество ва гьакӀ фикир вилик финин, развивать

  Tam oxu »
 • FƏLSƏFİ

  [yun.] прил. 1. философиядиз талукь тир, философиядихъ галаз алакъалу тир; философиядин; 2. дерин идея, фикирар, дуьньякьатунар, концепция, философия

  Tam oxu »
 • FƏNA

  [ər.] сущ. пис, яман, чӀуру; fəna xasiyyət пис (чӀуру) хесет.

  Tam oxu »
 • FƏNALAŞMA

  f.is. кил. fənalaşmaq.

  Tam oxu »
 • FƏNALAŞMAQ

  гл. пис хьун, чӀур хьун (мес. гьалар).

  Tam oxu »
 • FƏNALIQ

  сущ. писвал, яманвал.

  Tam oxu »
 • FƏND

  [fars.] сущ. фенд (1. гьилле, бижвал, бенд; // fənd bağlamaq гьилле атун, алцурарун, бенд кьун; fənd qurmaq бенд кьун, са кас туруна ттун патал чинеба

  Tam oxu »
 • FƏNDBAZ

  [fars.] сущ., прил. фендигар, гьиллебаз, амалдар.

  Tam oxu »
 • FƏNDBAZLIQ

  сущ. фендигарвал, гьиллебазвал, амалдарвал.

  Tam oxu »
 • FƏNDCİL

  кил. fəndbaz.

  Tam oxu »
 • FƏNDCİLLİK

  кил. fəndbazlıq.

  Tam oxu »
 • FƏNDGİR

  [fars.] кил. fəndbaz.

  Tam oxu »
 • FƏNDGİRLİK

  кил. fəndbazlıq.

  Tam oxu »
 • FƏNƏR

  [yun.] сущ. 1. фонар, фанус, фанар (нафтӀадал ва я элекрикдал кӀвалахдай экв гудай алат); // фонардин; fənər işığı фонардин экв; 2

  Tam oxu »
 • FƏNƏRÇİ

  сущ. куьгьн. фанарчи (1. куьчедин фанарриз килигдай ва абур куькӀуьрдай кас; 2. виликра: йифиз рехъ экуь авун патал чӀехи ксарихъ галаз гъиле фанар кь

  Tam oxu »
 • FƏNƏRYANDIRAN

  кил. fənərçi 1).

  Tam oxu »