Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti

 • QÜBAR

  кил. qubar.

  Tam oxu »
 • QÜBBƏ

  [ər.] сущ. 1. къуба, къубба, тагъ, элкъвей таж хьтин кӀукӀ (мес. мискӀиндин); 2. тагъуниз ухшар гьар са затӀ; ** göy qübbəsi цавун тагъ, цавун арш, ца

  Tam oxu »
 • QÜBBƏLİ

  прил. къуба алай, тагъ алай (авай), элкъвей таж хьтин кӀукӀ авай (мес. мискӀин).

  Tam oxu »
 • QÜBBƏŞƏKİLLİ

  прил. 1. къубадиз ухшар, тагъуниз ухшар, элкъвей таж хьтин кӀукӀ алай; къуба хьтин, ттагъ хьтин; 2. винел пад къуба (тагъ) хьиз кӀевнавай

  Tam oxu »
 • QÜBBƏVARİ

  кил. qübbəşəkilli.

  Tam oxu »
 • QÜDRƏT

  [ər.] сущ. къудрат (1. къуват, гуж; алакьун; 2. эсер (нуфуз) авунин къуват; 3. тӀакьат, тӀакь, гуж, ччан; 4

  Tam oxu »
 • QÜDRƏTLƏNMƏK

  гл. къудратлу хьун, гзаф гужлу хьун, къуватлу хьун.

  Tam oxu »
 • QÜDRƏTLİ

  прил. къудратлу, гзаф къуватлу, гзаф гужлу (мес. гъилер, кьушун).

  Tam oxu »
 • QÜDRƏTLİLİK

  сущ. къудратлувал, къудратдин иеси хьунухь; гзаф къуватлувал, гужлувал; къуват, тӀакьат, гуж.

  Tam oxu »
 • QÜDRƏTSİZ

  прил. къудрат (къуват, тӀакьат, гуж) авачир; алакьун авачир, зайиф, ажуз.

  Tam oxu »
 • QÜDRƏTSİZLİK

  сущ. къудрат (гуж, тӀакьат, къуват, алакьун) авачирвал (тахьунухь); зайифвал, ажузвал, алакь тавун.

  Tam oxu »
 • QÜDSİLİK

  кил. qüdsiyyət.

  Tam oxu »
 • QÜDSİYYƏT

  [ər.] сущ. михьивал, паквал, мукъаддасвал.

  Tam oxu »
 • QÜLĞÜLƏ

  [fars.] сущ. клас. гъулгъула, ван-гьарай, гьарай-эвер, мярекат, сад-садак акахьун; qülğülə salmaq гъулгъула ттун, ван кутун

  Tam oxu »
 • QÜLLƏ

  [ər.] сущ. 1. къуба, стун хьиз кьакьанз эцигнавай дарамат, минара, вышка ва мс.; 2. башня (дяведин гимида, танкда ва я бронеавтомобилда тупариз далда

  Tam oxu »
 • QÜLLƏVARİ

  прил. къуба хьтин, къубадиз ухшар, къубадин кӀалуб авай.

  Tam oxu »
 • QÜMQÜMƏ

  [ər.] кил. qumquma 1).

  Tam oxu »
 • QÜNNƏ

  [ər.] сущ. лингв. куьгьн. нерин ван.

  Tam oxu »
 • QÜRAB

  [ər.] сущ. чӀагъ (гуьзелдин чӀулав чӀарариз тешпигь).

  Tam oxu »
 • QÜRBƏT

  [ər.] сущ. гъурбат (1. ччара уьлкведа, дигедилай яргъал уьлкведа хьунухь; гъарибвал; 2. ччара чка, маса чка, ватандилай яргъал чка, яд уьлкве; 3

  Tam oxu »
 • QÜRBƏTÇİ

  сущ. гъурбатда, ччара чкада, ватандилай яргъал (къерехда) яшамиш жезвай кас.

  Tam oxu »
 • QÜRBƏTKEŞ

  [ər. qürbət və fars. ...keş] прил. гъурбатда авай, гъурбатда яшамиш жезвай.

  Tam oxu »
 • QÜRBƏTLİK

  кил. qürbət 1).

  Tam oxu »
 • QÜRBƏTZƏDƏ

  [ər. qürbət və fars. ... zədə] сущ., прил. гъурбатдиз аватнавай, ватандилай яргъаз акъатнавай, гъурбатда авай (кас); къарибвиликай жазан хьанвай, куьц

  Tam oxu »
 • QÜRƏ

  [ər.] сущ. кӀар, чип; qürə atmaq кӀар вегьин.

  Tam oxu »
 • QÜRRƏ

  [ər.] кил. qürrəli.

  Tam oxu »
 • QÜRRƏLƏNMƏK

  гл. дамах авун, дамахун, агъун; такабурвал авун, лавгъавал авун.

  Tam oxu »
 • QÜRRƏLİ

  прил. вич-вичихъ агъунвай, дамах гвай, такабурлу, лавгъа.

  Tam oxu »
 • QÜRUB

  [ər.] сущ. 1. акӀун; акӀидай вахт (рагъ); günəşin qürubu рагъ акӀун; qürub etmək а) акӀун (рагъ); б) пер

  Tam oxu »
 • QÜRUR

  [ər.] сущ. 1. дамах, такабурвал; 2. дамах къачун, лавгъавал, вичи-вич вине кьун.

  Tam oxu »
 • QÜRURLANMAQ

  сущ. такабурвал авун, буш-буш дамахун, жув такабурлуз кьун.

  Tam oxu »
 • QÜRURLU

  прил. 1. такабурлу; // пер. гьайбатлу; 2. дамах гвай, вич-вичихъ агъунвай, масабуруз виняй агъуз килигдай

  Tam oxu »
 • QÜSL

  [ər.] сущ. дин. эхъуьн, чуьхуьн; qüsl etmək эхъуьн, чуьхуьн; ** qüsl suyu куьгьн. мурдар, чиркин, рикӀиз такӀан затӀунин гьакъинда

  Tam oxu »
 • QÜSSƏ

  [ər.] сущ. гъусса, гъам, рикӀин сугъулвал, фикир, дерт; // qüssə yemək (çəkmək, etmək) гъусса (гъам, дерт, фикир) чӀугун (авун), рикӀ сугъул хьун, дер

  Tam oxu »
 • QÜSSƏLƏNDİRMƏK

  гл. гъамлу авун, дертлу авун; дерт гун; гъамлу (дертлу, сугъул) хьуниз себеб хьун.

  Tam oxu »
 • QÜSSƏLƏNMƏK

  гл. гъамлу хьун, дертлу хьун, сугъул хьун, фикир чӀугун.

  Tam oxu »
 • QÜSSƏLİ

  прил. гъамлу, сугъул; дертлу.

  Tam oxu »
 • QÜSSƏLİLİK

  сущ. гъам (дерт) авай гьал; гъамлувал, сугъулвал.

  Tam oxu »
 • QÜSSƏSİZ

  прил. гъам (дерт, фикир, къайгъу) авачир.

  Tam oxu »
 • QÜSSƏSİZLİK

  сущ. гъам (дерт, фикир, къайгъу) авачирвал (авачир гьал).

  Tam oxu »
 • QÜSUR

  [ər.] сущ. 1. рехне, айиб, нукьсан, синих, кимивал, агакь тийизвай жигьет; 2. тахсир, гунагь.

  Tam oxu »
 • QÜSURLU

  прил. 1. рехне (айиб, нукьсан) квай, агакь тийизвай жигьет авай; // куьтягь тахьанвай, бегьем тушир, зуракӀ; 2

  Tam oxu »
 • QÜSURLULUQ

  сущ. 1. рехне (айиб, нукьсан, тахсир, гунагь) хьунухь; 2. рехне квай затӀунин гьал; бегьем туширвал, зуракӀвал

  Tam oxu »
 • QÜSURSUZ

  1. прил. рехне (айиб, нукьсан) квачир, бегьем, михьи (мес. кӀвалах, кас); 2. нареч. рехне (айиб, нукьсан) квачиз, михьиз (мес

  Tam oxu »
 • QÜSURSUZLUQ

  сущ. рехне (айиб, нукьсан) квачирвал (тахьунухь); рехне (айиб, нукьсан) квачир затӀунин ва я касдин гьал

  Tam oxu »
 • QÜTB

  [ər.] сущ. 1. геогр. полюс (ччилин шардин, гьакӀ хиялдай гигинин кьилер акъатун фикирда кьунвай кьве чкадикай гьар сад); şimal qütbü кефердин полюс; c

  Tam oxu »
 • QÜVVƏ

  [ər.] сущ. къува, къуват (1. алакьун, такьат; ччан; 2. зур, жебир, гъилин гуж; 3. гуж, къудрат, нуфуз; 4

  Tam oxu »
 • QÜVVƏLƏNMƏK

  кил. qüvvətlənmək.

  Tam oxu »
 • QÜVVƏLİ

  кил. qüvvətli.

  Tam oxu »
 • QÜVVƏT

  1. кил. qüvvə; // qüvvət almaq къуват къачун, гуж къачун, гужлу хьун, къуватлу хьун, руьгь акатун; qüvvət vermək къуват гун а) къуватлу авун, гужлу ав

  Tam oxu »