EYMƏNMƏK

Qorxmaq, ehtiyat etmək, çəkinmək anlamlarında işlənir və mənbələrdə ayman, eymən, ayın formalarında yazılıb. Sözün kökü “ay”dır, mənası “qorxu” deməkdir. Mənbələrdə aya “опасаться”, ayat “qorxut” mənalarında işlədilib. Deməli, eymən sözü ay-a-man kimi olub və formasını dəyişərək eymən şəklini kəsb edib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

EYMƏNC
EYNAL

Digər lüğətlərdə