ICICLE

n buz lüləsi / salxımı, sırsıra

ICEMAN
ICILY