Англо-азербайджанский словарь

 • IODINE

  n kim. yod

  Полностью »
 • IOTA

  n ən cüzi / kiçik məbləğ, zərrə; There is not an / one iota of truth in this story Bu hekayədə bir zərrə qədər həqiqət yoxdur

  Полностью »
 • IRATE

  adj acıqlı, hirsli, qeyzli; qəzəbli, hiddətli; ~ customers demanding their money back pulunun geri qaytarılmasını tələb edən hirsli müştərilər

  Полностью »
 • IRE

  n şair. qəzəb, qeyz, hirs, acıq; kin; to arouse / to provoke smb.’s ~ bir kəsi qəzəbləndirmək

  Полностью »
 • IRIDESCENT

  adj əlvan, rəngbərəng; rəngdən-rəngə çalan, bərq vuran; ~ feathers əlvan lələklər

  Полностью »
 • IRISH

  Irish1 n 1. : the ~ top. i. iriandiyalılar, İrlandiya xalqı; 2. irland dili Irish2 adj İrlandiya; the ~ Republic İrlandiya Respublikası

  Полностью »
 • IRISHMAN

  Irishman n irlandiyalı (kişi)

  Полностью »
 • IRISHWOMAN

  Irishwoman n irlandiyalı qadın

  Полностью »
 • IRK

  v acıqlandırmaq, hirsləndirmək, əsəbiləşdirmək; təngə gətirmək, bezdirmək; It irks me to wait so long Belə uzun-uzadı gözləmək məni əsəbiləşdirir

  Полностью »
 • IRKSOME

  adj yorucu, üzücü, hirsləndirici, əsəbiləşdirici; ~ task yorucu / bezdirici tapşırıq

  Полностью »
 • IRON

  iron1 n 1. kim. dəmir; qara metal; made of ~ dəmirdən hazırlanmış; a man of ~ dəmir iradəli adam; muscles of ~ dəmir kimi əzələlər; 2

  Полностью »
 • IRONICAL

  adj istehzalı; ~ laugh istehzalı gülüş

  Полностью »
 • IRONY

  n istehza, rişxənd; the ~ of fate taleyin istehzası; qəribə təsadüf

  Полностью »
 • IRRADIATION

  n 1. işıqlandırma, işıq salma, işıqlanma, şəfəqləndirmə, şəfəqlənmə, şəfəq salma; 2. parlaqlıq, parlama; 3

  Полностью »
 • IRRATIONAL

  adj ağılsız, düşüncəsiz; səmərəsiz; ~ behaviour ağılsız / düşüncəsiz davranış; ~ conduct düşüncəsiz / ağılsız hərəkət

  Полностью »
 • IRRATIONALITY

  n ağılsızlıq, düşüncəsizlik; məntiqsizlik, mənasızlıq

  Полностью »
 • IRREALIZABLE

  adj həyata keçirilməsi mümkün olmayan, həyata keçirilə bilməyən

  Полностью »
 • IRRECOGNIZABLE

  adj tanınmaz, tanınması mümkün olmayan

  Полностью »
 • IRRECONCILABLE

  adj barışmaz, uzlaşmaz; ~ enemies barışmaz düşmənlər

  Полностью »
 • IRRECOVERABLE

  adj düzəlməz, düzəldilə bilməyən, düzəldilməsi mümkün olmayan; qayıtmaz, qaytarılmaz; ~ruin qaytarılması mümkün olmayan ziyan / zərər / itki

  Полностью »
 • IRREDEEMABLE

  adj düzəldilə bilməyən, düzəlməz; ~ mistakes düzəldilə bilməyən səhvlər; man’s ~ nature insanın islah edilməz təbiəti / xasiyyəti

  Полностью »
 • IRREFUTABLE

  adj təkzibedilməz, təkzib edilə bilməyən; rəddedilməz; ~ argument təkzibedilməz dəlil / sübut

  Полностью »
 • IRREGULAR

  adj 1. qaydasız, qaydaya tabe olmayan; qeyri-adi, ~ behaviour qeyri-adi davranış; ~ process qeyri-adi proses; 2

  Полностью »
 • IRRELEVANT

  adj yersiz, münasibətsiz, dəxli olmayan; qəbuledilməz; ~ remarks yersiz iradlar; ~ testimony işə dəxli olmayan şahidlik

  Полностью »
 • IRREMISSLBLE

  adj 1. bağışlanılmaz; ~ sin bağışlanılmaz günah; 2. məcburi, vacib; zəruri; ~ duties vacib / zəruri vəzifələr

  Полностью »
 • IRREPARABLE

  adj 1. düzəlməz, düzəldilməsi mümkün olmayan; ~ damage / injury düzəldilməsi mümkün olmayan ziyan; 2

  Полностью »
 • IRREPLACEABLE

  adj əvəzolunmaz

  Полностью »
 • IRREPRESSIBLE

  adj tabe / ram olmayan, yola gəlməyən, azğın, ipə-sapa yatmayan;

  Полностью »
 • IRREPROACHABLE

  adj eyibsiz, qüsursuz, mükəmməl; gözəl, əla; ~ behaviour qüsursuz davramş

  Полностью »
 • IRRESISTIBLE

  adj rəfedilməz, güc çatmayan, aradan qaldırıla bilməyən; qarşısıalınmaz; ~ desire rəfedilməz arzu

  Полностью »
 • IRRESOLUTE

  adj qətiyyətsiz, qərarsız, mütərəddid; ~ person qətiyyətsiz adam

  Полностью »
 • IRRESPECTIVE OF

  prep asılı olmayaraq; ~ age yaşdan asılı olmayaraq; ~ what has been said deyiləndən asılı olmayaraq; ~ the consequences nəticədən asılı olmayaraq; ~ d

  Полностью »
 • IRRESPONSIBLE

  adj cavabdeh / məsul olmayan, cavabdehlik / məsuliyyət daşımayan

  Полностью »
 • IRRETRIEVABLE

  adj qayıtmaz, dönməz, yeri doldurulmaz; həmişəlik, əbədi; ~ loss əbədi itki

  Полностью »
 • IRREVERENT

  adj hörmətsiz, sayğısız, hörmət göstərməyən / gözləməyən, adamsaymayan

  Полностью »
 • IRREVERSIBLE

  adj ləğv edilə bilməyən; bərpa olunmaz, geriqayıtmaz; ~ decree ləğv oluna bilməyən dekret / qanun

  Полностью »
 • IRREVOCABLE

  adj qəti, qayıtmaz, dönməz; ~ decision qəti qərar; the ~ yesterday keçmişin qayıtmazlığı / geri dönməzliyi

  Полностью »
 • IRRIGATE

  v 1. suvarmaq; 2. tib. yumaq (yaranı və s.)

  Полностью »
 • IRRIGATION

  adj suvarma; ~ canal suvarma kanalı; ~ plant süni suvarma qurğusu; ~ station süni suvarma stansiyası

  Полностью »
 • IRRITABLE

  adj tezqıcıqlanan, tezhirslənən, tündməcaz, əsəbi; ~ temper tündməcaz xarakter; to become ~ əsəbi / tündməcaz olmaq

  Полностью »
 • IRRITABLY

  adv əsəbi halda / tərzdə əsəbiliklə

  Полностью »
 • IRRITATE

  v 1. əsəbiləşdirmək, acıqlandırmaq, hirsləndirmək, cinləndirmək; to be ~ ed by / at the delay yubatmaya / gecikdirməyə görə hirslənmək; 2

  Полностью »
 • IRRITATION

  n acıqlanma, əsəbiləşmə; qıcıqlanma; acıq, hirs; with ~ əsəbi halda, acıqlı-acıqlı

  Полностью »
 • ISLAM

  Islam n İslam, müsəlmanlıq

  Полностью »
 • ISLAMIC

  Islamic adj islam, müsəlman; ~ countries müsəlman ölkələri

  Полностью »
 • ISLAND

  n (qısa forması-. I, Is); ada

  Полностью »
 • ISLANDER

  n adalı, ada sakini, adada yaşayanlar

  Полностью »
 • ISOLATE

  v (xüs. məchulda işlənir) təcrid etmək, ayırmaq, kəsmək (əlaqəni); to ~ from the whole world bütün dünyadan təcrid etmək; to ~ a patient xəstəni ayırm

  Полностью »
 • ISOLATED

  adj təcrid edilmiş / olunmuş; ayrılmış; təsadüfən baş verən; an ~ case təsadüfi hal

  Полностью »
 • ISOLATION

  n təcrid, təcrid olunma, ayrılıq, təklik, tənhalıq, yalqızlıq; to live in ~ tənhalıqda yaşamaq

  Полностью »